Protokół Nr XXIII/ 2008

 

 

z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 30 maja 2008 r. o godz. 1200

w  sali konferencyjnej przyszłej siedziby DPS w Młodzieszynie

(byłego Prewentorium)

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

4.       Informacja o funkcjonowaniu placówek opieki społecznej prowadzonych przez powiat sochaczewski.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       przyjęcia programu z zakresu pomocy społecznej;

b)       ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Sochaczewie;

c)        zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.;

d)       zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXIII / 2008

 

z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 30. 05. 2008 r. o godz. 12 00 w sali konferencyjnej przyszłej siedziby DPS w Młodzieszynie (byłego Prewentorium)

 

              W posiedzeniu XXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 30. 05. 2008r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 18 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili: Radny Wiesław Domagalski, Radny Wojciech Zbytniewski  i Radna H. Pędziejewska.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                            Piotr Osiecki

Wójt Gminy Młodzieszyn                                                               Joanna Szymańska

Sekretarz  Starostwa                                                                      Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                      Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji w Sochaczewie                            w/z      M.Wójcik

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                 Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                    Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie               Małgorzata Dębowska

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                      Joanna  Kamińska

Dyrektor PUP w Sochaczewie                                                       Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                    Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami                                                   Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                             Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                                                              Barbara Bogiel

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                     Zbigniew Madej

Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach                                                   Krystyna Łapczyńska

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                                             w/z

Powiatowa Izba Gospodarcza                                                       Marzena Fołtyn

Kierownik WTZ przy Spółdzielni „Jutrzenka” w Sochaczewie     Magdalena Osińska

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Jutrzenka”               Jadwiga Dąbrowska

Redakcja Echo Powiatu                                                                  

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                                          

                                                          

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXIII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, a także media oraz gości szczególnie tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji udział bierze 17 Radnych.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 17 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny Wiesław Domagalski, Radny Wojciech Zbytniewski  i Radna Halina Pędziejewska.

Usprawiedliwienie Radnego Wiesława Domagalskiego - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego W. Zbytniewskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

Usprawiedliwienie Radnej H. Pędziejewskiej w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady XXIII sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXIII Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Radnego Wiesława Kowalę o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 15 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  15  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 15 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu:

 

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

4.      Informacja o funkcjonowaniu placówek opieki społecznej prowadzonych przez powiat sochaczewski.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     przyjęcia programu z zakresu pomocy społecznej;

b)     ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Sochaczewie;

c)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r.;

d)     zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

6.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Wnioski i oświadczenia radnych.

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XXII sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XXII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 15 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  15 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 15 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Ad. pkt 4.       Informacja o funkcjonowaniu placówek opieki społecznej prowadzonych przez powiat sochaczewski

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż dzisiejsza sesja poświęcona jest głównie pomocy społecznej, którą realizuje powiat.

Dzisiaj naocznie możemy się zapoznać z terenem, gdzie w przyszłości będzie mieścił się Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Ze względu na brak naszej sali konferencyjnej, na poprzedniej sesji została podjęta decyzja o tym miejscu obradowania na temat opieki społecznej. Jest to pierwsza sesja, która w dużej mierze jest poświęcona polityce społecznej prowadzonej przez powiat.

Państwo Radni otrzymali w materiałach pisemne informacje na temat działalności placówek a zatem o przybliżenie tych informacji będę prosił poszczególnych dyrektorów.

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Sochaczewskiemu Panu Tadeuszowi Korysiowi.

 

Starosta T. Koryś nadmienił, iż za chwilę w sposób kompleksowy zapoznacie się Państwo w jaki sposób samorząd powiatowy realizuje zadania własne związane z polityką społeczną.

Zgodnie z art.4 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym do głównych zadań z zakresu polityki społecznej zaliczamy zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

·         promocji i ochrony zdrowia,

·         pomocy społecznej,

·         polityki prorodzinnej,

·         wspierania osób niepełnosprawnych,

·         przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Jak widzimy są to zadania, których głównym podmiotem jest człowiek, człowiek który w otaczającej go rzeczywistości sobie nie radzi, często nie z własnej winy. Naszym zadaniem i naszych jednostek, pracowników w nich zatrudnionych jest przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego bez względu na przyczyny tego wykluczenia. W przypadku, gdy nie udało się temu wykluczeniu zapobiec naszym zadaniem jest stworzenie warunków, aby tym ludziom umożliwić powrót do społeczeństwa. Często są to dzieci, osoby starsze lub osoby niepełnosprawne a więc osoby wymagające szczególnej opieki i pomocy.

Polityka społeczna ma duży ciężar gatunkowy, także ze względów finansowych. Samorząd powiatowy przeznacza na realizację zadań z zakresu polityki społecznej znaczne kwoty. W 2007 roku ponad 6,5 mln. złotych z tego prawie 5 mln. złotych to środki własne naszego samorządu. Nasza największa inwestycja planowana w najbliższych latach to budowa DPS, czyli inwestycja związana z pomocą społeczną.

Szanowni Państwo po raz pierwszy w historii naszego samorządu dojdzie do debaty podczas, której zapoznacie się Państwo w jaki sposób samorząd powiatu sochaczewskiego realizuje swoje zadania z zakresu polityki społecznej. Głos zabiorą dyrektorzy naszych placówek. Przedstawią Państwu organizację, główne zadania i sposoby ich realizacji,  strukturę organizacyjną w tym strukturę zatrudnienia, podstawowe źródła dochodów i wydatków oraz proponowane kierunki działania w najbliższych latach.

Jako pierwszy zabierze głos pan Zbigniew Madej-główny specjalista ds. polityki społecznej i zdrowotnej w Starostwie. Następnie dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski, Barbara Bogiel-dyrektor PCPR, Krystyna Łapczyńska-dyrektor Domu Dziecka, Justyna Nowak-Sobotta-dyrektor DPS, Monika Radwańska-Komosa-kierownik POIK a na zakończenie Pani Magdalena Osińska kierownik WTZ. Nie jest to wprawdzie nasza jednostka organizacyjna ale po pierwsze realizuje bardzo ważne zadania z zakresu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym a po drugie samorząd powiatowy partycypuje w kosztach utrzymania WTZ. W 2007-5%, w 2008-10%, a w2009-15% kosztów utrzymania WTZ.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu panu Zbigniewowi Madejowi głównemu  specjaliście ds. polityki społecznej i zdrowotnej.

 

Pan Zbigniew Madej na wstępie nadmienił, iż chciałby serdecznie podziękować Wysokiej Radzie, Zarządowi Powiatu za możliwości prezentacji zadań i przeglądu poszczególnych jednostek realizujących cele polityki społecznej przypadające samorządowi powiatowemu. Jest to pierwsza sesja w historii powiatu sochaczewskiego poświęcona polityce społecznej. Myślę, że właśnie na tej sesji Szanowni Radni jak i zaproszeni goście będą mogli pogłębić swoją wiedzę o tym jak realizowane są poszczególne zadania, które jednostki czy wydziały czym się zajmują? Jakie mają kompetencje?

Szanowni Państwo. Jest wiele definicji polityki społecznej wg mnie taką najprostszą a jednocześnie zrozumiałą jest definicja prof. Rajkiewicza a mianowicie ”Polityka społeczna to sfera działalności państwa, innych ciał publicznych i sił społecznych, które zajmują się kształtowaniem warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich ”.

Jak wynika z tej definicji polityka społeczna to bardzo szeroka sfera działania. Można zaliczyć do niej i politykę ludnościową, rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową, kształcenia, kultury, zatrudnienia, kształtowania dochodów, ochrony pracy, zabezpieczenia społecznego, organizowania wypoczynku i czasu wolnego, usuwania i ograniczania patologii społecznych i pomocy społecznej. Nie przypadkiem pomoc społeczną wymieniłem na końcu.

Szanowni Radni jeśli w tych wcześniej wymienionych sferach działania występują jakieś poważne zakłócenia czy niedobór to ostatnim ogniwem w tym łańcuchu jest pomoc społeczna.

I co ciekawe pierwsza ustawa o pomocy społecznej została uchwalona po przemianach ustrojowych dopiero w 1993 roku. Istnieje ona po kilku zmianach i modyfikacjach do dnia dzisiejszego. Jako ciekawostkę mogę podać fakt, że  wcześniej obowiązywała ustawa o opiece społecznej z 1923 roku.

Oczywiście była ona po II wojnie światowej dekretami dostosowywana do tamtych czasów i uważana wręcz za wstydliwą dla państwa. Dopiero po 1989 roku, kiedy zaczął się zmieniać model gospodarczy i ekonomiczny państwa, kiedy wiele nierentownych i sztucznie utrzymywanych zakładów pracy zaczęło upadać, a liczba bezrobotnych gwałtownie rosnąć, zrodziła się potrzeba uchwalenia nowej ustawy o pomocy społecznej. Wówczas powstały przy samorządach ośrodki pomocy społecznej jako wyodrębnione jednostki, coraz częściej dało się słyszeć o zawodzie pracownika socjalnego, o wywiadzie środowiskowym. Unormowano w niej procedury, metody, techniki i narzędzia pracy socjalnej. Wielką wagę już wówczas przykładano do poziomu wykształcenia kadr pomocy społecznej. Obecnie w ustawie jest to tak zaostrzone, że jest dosłownie tylko kilka kierunków studiów, po których można zostać pracownikiem socjalnym tj.: pedagogika pracy socjalnej, socjologia, psychologia, polityka społeczna i poradnictwo rodzinne. Oprócz tego są II stopnie specjalizacji i studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej dla kierowników jednostek. Dlaczego tak zaostrzono kryteria? Ponieważ to pracownik socjalny decyduje o wysokości przyznanej pomocy finansowej w zależności od sytuacji rodziny, czy osoby. To on rozeznaje środowisko, stawia diagnozę, ustala plan działania wyjścia z kryzysu i zawiera swoisty kontrakt z osobą potrzebującą pomocy. Często działa w zespole z psychologiem, pedagogiem, nawet lekarzem gdy zajdzie taka potrzeba.

Szanowni Państwo jest to zawód wielkiego zaufania społecznego, bo to pracownik socjalny bierze odpowiedzialność za pieniądze publiczne z naszych podatków.

            W społeczeństwie różne są opinie na temat pomocy społecznej. Podczas swojej praktyki zawodowej jako terenowy pracownik socjalny, czyli ten, który ma swój rejon (kwadrat ulic) niejednokrotnie słyszałem opinie od niezorientowanych, że dają zasiłki nierobom, pijakom, i jeszcze gorzej. A jak można było karać matkę i często pięcioro, ośmioro dzieci za to, że ojciec pił, bił i w domu był gościem. Owszem taka rodzina pomocy finansowej w gotówce nie otrzymywała, ale były inne sposoby np.: wpłacanie gotówki do sklepu, a sprzedawca prowadził zeszyt, gdzie matka dzieci mogła pobrać żywność i inne niezbędne produkty. Można było zakupić i przywieźć opał. Zdarzało się i tak, że ojciec potem wiadro węgla odstępował kolegom za dwa wina. Ale to pracownik socjalny z terenu miał obowiązek sprawdzać i interweniować w takich przypadkach np. u dzielnicowego.

Wiem z doświadczenia jaka to trudna i odpowiedzialna praca. A ile dylematów moralnych? A ile pytań trzeba sobie postawić siadając chociażby ze swoją rodziną do kolacji wigilijnej? Czy ja o czymś nie zapomniałem? Czy może zbyt małą kwotę wnioskowałem dla tej czy innej rodziny, osoby.? Może teraz siedzi sama w domu? Może jest im zimno? Tu trzeba dodać, że praca socjalna to nie tylko teren, ale również działania w DPS, Dom Dziecka czy PCPR. Przy takiej pracy trzeba posiadać  bardzo mocną konstrukcje psychiczną. Pamiętam, że wiele moich koleżanek, które zaczęły pracę  jako aspiranci pracy socjalnej nie wytrzymało tej presji, dlatego też obecnie psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej jest nie tylko  do dyspozycji podopiecznych ale też pracowników.

Był to może zbyt długi wstęp i rys historyczny pomocy społecznej ale to wydało mi się konieczne aby dalej móc przedstawić już bliżej konkretne informacje.

Na początku 2007 roku z inicjatywy Zarządu Powiatu, Wysoka Rada zmieniła Regulamin Organizacyjny Starostwa w Sochaczewie. Ze względu na oszczędności połączono niektóre wydziały i stanowiska pracy. Między innymi zlikwidowano Wydział Zdrowia a zadania i kompetencje tego Wydziału połączono ze stanowiskiem Pełnomocnika d.s. Osób Niepełnosprawnych. Obecnie są to dwa etaty, a wspomagane stażystami z PUP. W dziedzinie realizacji zadań dotyczących osób niepełnosprawnych zajmujemy się zadaniami wynikającymi z opracowanego i uchwalonego na lata 2004-2008 „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sochaczewskiego”.

Wdrożona w 1999 roku reforma administracyjna państwa przyniosła szereg zmian w organizacji i działaniu władz publicznych. Powstały nowe struktury samorządu terytorialnego - powiaty, które przejęły szereg zadań o charakterze publicznym realizowanych wcześniej przez administrację rządową. Dotyczy to także działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zakres kompetencji poszczególnych służb działających na rzecz tych osób został określony przede wszystkim w ustawie o Rehabilitacji społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (Ustawa z dnia 27.08.1997 z późn. zmianami).

Przepisy tej ustawy realizują podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań z niej wynikających.

Główny cel mojej działalności w tym obszarze to ograniczenie skutków niepełnosprawności, przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych, koordynacja rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Odbywa się to w trzech obszarach:

Rehabilitacji zawodowej, gdzie współpracujemy ściśle z Powiatowym Urzędem Pracy, który jest bezpośrednim realizatorem takich zadań jak: finansowanie kosztów szkoleń dla osób niepełnosprawnych, finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez PUP.

Dla osób niepełnosprawnych, pożyczki czy dofinansowanie kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie własnej działalności gospodarczej.

Od tego roku doszły nam zadania takie jak:

 1. Udzielanie niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolnej.
 2. Dofinansowanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy.
 3. Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne.

I tak te zadania, które wcześniej wymieniłem nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem ze strony osób niepełnosprawnych, to te trzy ostatnie, które wymieniłem cieszą się sporym wzięciem.

Natomiast zadania z rehabilitacji społecznej, gdzie bezpośrednim realizatorem jest PCPR to: dofinansowanie działalności WTZ, dofinansowanie uczestnikom i opiekunom turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i techniczny, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Rada Powiatu na początku roku podejmuje stosowną uchwałę dotyczącą podziału środków finansowych z PFRON.-u, gdzie zawarta jest szczegółowa informacja dotycząca zadań i konkretnych kwot ze szczegółowym podziałem. Oczywiście w ciągu roku uchwalana jest też uchwała zmieniająca kwoty na te zadania. Wynika to z przyznanych dodatkowych środków z PFRON lub w zależności od potrzeb przesunięcie kwot.

            W tym miejscu chciałbym podziękować Radnym i Komisji d/s Polityki Zdrowotnej i Społecznej, która bardzo wnikliwie ale i z wielką troską reaguje na potrzeby tej grupy społecznej. A jest ich w Powiecie Sochaczewskim ponad 11 tysięcy. Z realizacji w/w zadań sporządzane są szczegółowe sprawozdania finansowo- rzeczowe dla PFRON.-u.

            Do zadań Głównego Specjalisty należy też współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi, chociażby poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez masowych np.: współpraca i dofinansowanie Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej pod patronatem Wojewody Mazowieckiego, współudział w organizacji Ogólnopolskich Zawodów Sportowych Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Sportowo- Rehabilitacyjnym ”Jutrzenka”.

            Bardzo istotnym wydarzeniem jest udział osób niepełnosprawnych w Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków, które corocznie organizuje p. Prezes Stowarzyszenia Mieczysław Głuchowski.

W tych  biegach nie ma przegranych, tam każdy niepełnosprawny uczestnik wygrywa i za to p. Prezesowi dziękuję.

Wymieniłem tu tylko największe imprezy sportowe, jest też wiele innych, spływy kajakowe, wędrówki piesze, plenery itp.

Przez cały rok na bieżąco udzielane są porady indywidualne w zakresie uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Służymy też pomocą w wypełnianiu formularzy, pisaniu pism. Utrzymujemy podręczną wypożyczalnię informatorów, biuletynów, spisu uprawnień, programów PFRON.

            Na bieżąco zbierane są informacje dotyczące osób niepełnosprawnych z takich źródeł tj. GUS, samorządy gminne i inne instytucje. Stosujemy przy tym różne techniki i narzędzia pracy socjalnej. Do moich obowiązków należy także dbałość o utrzymanie spójnej polityki społecznej, jednostek podległych takich jak: PCPR, DPS, Dom Dziecka czy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Realizujemy to poprzez wspólne spotkania, omawianie problemów, szukanie rozwiązań.

W tym miejscu z kolei chciałbym bardzo podziękować Panu Staroście Tadeuszowi Korysiowi  i Panu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu, który dba o każdy szczegół i zawsze jest do dyspozycji w sytuacjach wymagających szybkich decyzji i pilnych uzgodnień.

Do obowiązków Głównego specjalisty należy zapewnienie bieżącej obsługi Powiatowej Społecznej Rady d.s. Osób Niepełnosprawnych, która jest ciałem opiniodawczo-doradczym i w myśl ustawy o Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych opiniuje wstępnie wszelkie uchwały podejmowane przez Szanowną Radę a dotyczące osób niepełnosprawnych. Żywo interesuje się problemami tychże osób. Składa się z pięciu przedstawicieli samorządów,  organizacji pozarządowych czy instytucji działających w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym.

Mam zaszczyt być przewodniczącym tej Rady. Korzystając z okazji chciałbym z całego serca podziękować pozostałym członkom Społecznej Rady za pomoc i możliwość skorzystania z doświadczeń zawodowych tych osób; Pani Jadwidze Dąbrowskiej Prezesowi Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka”, Pani Justynie Nowak-Sobotta  dyrektorowi DPS, która pełni funkcję sekretarza Rady, Panu Markowi Książkowi dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy i Panu Sławomirowi Dukaczewskiemu Prezesowi Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę.

Ponadto dziękuję też Pani Zofii Berent dyrektorowi MOPS w Sochaczewie, Pani Teresie Michałowskiej dyrektorowi Dziennego Domu Pomocy Społecznej za wieloletnią współpracę, która układała nam się doskonale, dlatego, że my wszyscy jesteśmy jak pracownicy socjalni.

            W zakresie ochrony zdrowia współpracujemy ze Szpitalem Powiatowym, którego organem założycielskim jest samorząd powiatowy, z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej z terenu Powiatu Sochaczewskiego. Z Urzędami tj.: Urzędem Marszałkowskim, Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego, NFZ, wszystkimi Urzędami gmin z terenu Powiatu Sochaczewskiego, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (przy wydawaniu decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy).

Prowadzimy bazę danych dotyczącą wykazu placówek zdrowotnych na naszym terenie zarówno publicznych jak i niepublicznych. Gromadzimy dane ze Szpitala Powiatowego odnośnie liczby zatrudnionych w nim osób, liczby oddziałów z uwzględnieniem specjalizacji, liczby łóżek szpitalnych. Moja komórka opracowuje Uchwałę Zarządu dotyczącą rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

Przekazujemy comiesięczne zestawienia liczby wolnych etatów w Szpitalu Powiatowym na podstawie, których tworzona jest baza danych wolnych miejsc pracy na terenie województwa mazowieckiego.

            Wydział przyjmuje skargi od mieszkańców naszego miasta na tematy związane z działalnością Szpitala, skargi te są rozpatrywane w porozumieniu ze Starostą i zgodnie z KPA rozstrzygane.

Biorę udział w posiedzeniach Rady Społecznej Szpitala, na których są rozpatrywane i rozstrzygane bieżące problemy Szpitala.

W porozumieniu z organizacjami pozarządowymi i Urzędami jesteśmy w trakcie organizacji darmowych badań profilaktycznych dla naszych mieszkańców np.: mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat, badania cytologiczne.

W dniu 27.05.2008 odbyła się prelekcja odnośnie badań cytologicznych. Wspólnie z Urzędem Gminy w Sochaczewie zorganizowaliśmy wystąpienie 3 prelegentów z Centrum Onkologii i Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego. W spotkaniu udział wzięło ok. 50 kobiet. Swoją obecnością zaszczyciła nas również ordynator oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pani Bożena Nowak-Papierowska i kilku pracowników szpitala.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w trakcie obrad na sesję przybył Radny J. Łopata. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy p. Krzysztofowi Wasilewskiemu w celu przybliżenia informacji  z działalności PUP w zakresie polityki społecznej.

 

Dyrektor PUP K. Wasilewski nadmienił, iż informacje w formie broszury przedstawił Radnym w materiałach na sesję. Informacja w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Następnie przedstawił prezentację multimedialną z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i omówił ją.

Na rynku pracy występują następujące instytucje pracy i są one od siebie niezależne i wszystkie są instytucjami umocowanymi w Ustawie.

-          Wojewódzkie Urzędy Pracy

-          Powiatowe Urzędy Pracy

-          Ochotnicze Hufce Pracy

-          Agencje Zatrudnienia

-          Instytucje Szkoleniowe

-          Instytucje Dialogu Społecznego

-          Instytucje Partnerstwa Lokalnego

 

Zadania PUP wynikają z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje od 2004 roku.

 

Główne zadania to: promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

Podstawowe usługi rynku pracy: pośrednictwo pracy, usługi pośrednictwa pracy na rynku europejskim w ramach Unii Europejskiej,  poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa, pomoc w aktywnym  poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń.

Od 1 lipca br. musimy wprowadzić standaryzację tych usług.

Do instrumentów aktywnych polityk rynku pracy należą: szkolenia, pośrednictwo pracy, staże, przygotowanie zawodowe, zwrot kosztów dojazdu.

Dodatek aktywizacyjny przeznaczony jest dla osób, które samodzielnie znajdą i podejmą pracę. Dodatek ten przysługuje przez trzy pierwsze miesiące pracy.

Prace interwencyjne są najmniej popularne dla przedsiębiorców, gdyż po pół roku pracy przedsiębiorcy muszą zatrudnić osobę na kolejne dwa lata pracy.

Roboty publiczne bardzo są popularne w gminach naszego powiatu.

Pomoc w podjęciu działalności gospodarczej.

 

Osoby wyróżnione na rynku pracy to bezrobotni:

-          do 25 roku życia, stanowią oni 28% grupę osób bezrobotnych, na tę grupę osób są możliwości pozyskania co raz większych środków.

-          długotrwale bezrobotni lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

-          powyżej 50 roku życia,

-          bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, (ok. 70% grupa osób),

-          samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

-          bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

-          niepełnosprawni.

 

 

Głównym celem PUP jest: pomoc bezrobotnym jak również pracodawcom.

Jedną z form pracy są targi pracy. Targi odbyły się w tym roku w hali sportowej w Chodakowie i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

Źródłem finansowania PUP:

        w roku 2000 był Urząd Wojewódzki ale w utrzymaniu płynności finansowej wiele razy pomagało nam Starostwo.

        Od 2004 roku (zgodnie z Ustawą) całkowicie finansuje nas Starostwo.

        W roku 2006 otrzymaliśmy wsparcie w wielkości 7% od pozyskanych środków z Funduszu Pracy. Zatem PUP wypracowuje pewne środki.

        Otrzymujemy pewne środki z rezerw Ministra ale są to środki wynikające z pozyskiwania środków poprzez konkursy.

Struktura środków na wydatki Urzędu Pracy:

        Od Wojewody Mazowieckiego – 44% (składka zdrowotna dla bezrobotnych),

        Samorząd Powiatowy – 47%,

        Środki krajowe – 9%.

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w PUP w 2007 roku:

-          Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w PUP obecnie wynosi – 1.690,00 – brutto.

-          Struktura pozyskiwanych środków z zewnątrz – (przedstawiono w formie diagramów).

-          Struktura wydatków z Funduszu Pracy w 2007 roku - (przedstawiono w formie diagramów).

Następnie przedstawiony został wykaz szkoleń pracowników PUP.

 

PUP został również dostosowany do standardów europejskich pod względem spełnienia warunków organizacyjno technicznych udostępnienia dokumentów elektronicznych. 

Urząd jest całkowicie przygotowany do realizacji zadań.

Został zrobiony  całkowity audyt informatyczny i posiadamy certyfikat „Bezpieczny Urząd”.

Od 1 maja br. jesteśmy w systemie-Elektroniczny Urząd Podawczy.

Każde stanowisko komputerowe wyposażyliśmy w czytniki kart magnetycznych.

Mamy w Urzędzie 5 serwerów.

Posiadamy zamontowanych 5 Kiosków multimedialnych a w roku bieżącym zainstalowane zostanie jeszcze 7 kiosków na terenie miasta i w gminach naszego powiatu. Docelowo będzie 12 kiosków.

Plany na 2008 rok to:

·          Przystosowanie systemu SEPI do obsługi zaświadczeń i podpisywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

·          Wyposażenie kolejnych Urzędów Gmin w infokioski multimedialne,

·          Zrezygnowanie z tradycyjnej obsługi sekretariatu i przejście na jej elektroniczny odpowiednik „e-Dok”.

Archiwizacja – tu mamy problemy, gdyż musimy przechowywać teczki ponieważ nie mamy terminu ich likwidacji.

Mamy problemy lokalowe – standardy wymagają intymności (osoba bezrobotna – doradca).

Otoczenie budynku – brak bramy wjazdowej – będę prosił o pomoc.

 

 

Problemem polskiego rynku pracy jest strukturalne bezrobocie. Bezrobotnych jest mniej a Urzędy Pracy mają co raz więcej pracy. Beneficjent naszych działań jest osobą co raz bardziej trudną. Problem rozwiązałaby u nas w Polsce niepopularna, praca tymczasowa. U nas ½ osób rejestruje się tylko dlatego, aby mieć opłaconą składkę zdrowotną.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na obrady sesji przybyła Wójt Gminy Młodzieszyn Pani Joanna Szymańska, którą serdecznie przywitał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Barbarze Bogiel w celu przedstawienia informacji na temat funkcjonowania PCPR.

Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, którą Radni otrzymali w materiałach na sesję w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Pani dyrektor PCPR  B. Bogiel  poinformowała, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zostało utworzone Uchwałą Rady Powiatu NR VII/31/99 z dnia 14  maja 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, należące do właściwości Starosty, z wyjątkiem tworzenia, łącznie, dzielenia, likwidacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej, innych ustaw, przepisów wykonawczych i zawartych porozumień.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną Powiatu Sochaczewskiego, działającą na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz innych ustaw, statutu, regulaminu organizacyjnego.

Przy PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Pierwszego Stopnia z siedzibą w Żyrardowie. Zadania realizowane są na podstawie porozumienia pomiędzy powiatami.

 

Struktura zatrudnienia

 

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizowane są przez Dyrektora i jego zastępcę oraz  następujące Zespoły organizacyjne:

·         Zespół ds. Pomocy Środowiskowej, rodzinnej opieki zastępczej i placówek opiekuńczo –wychowawczych (3 osoby),

·         Zespół ds. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (1 osoba),

·         Zespół ds. finansowo – księgowych i kadr (2 osoby, w tym 1 osoba na ¼ etatu),

·         Zespół ds. integracji Osób Niepełnosprawnych (2 osoby),

·         Stanowisko pracy ds. nadzoru nad domami pomocy społecznej i ośrodkami wsparcia (stanowisko połączone z poradnictwem),

 Zespoły tworzą samodzielne stanowiska pracy.

 

 

 

 

 

Główne zadania i sposób realizacji

 

             Zgodnie z art.19 i art.20  ustawą o pomocy społecznej, do  zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy:

 

I.                   Opieka nad rodziną i dzieckiem (rodziny zastępcze, placówki, integracja ze środowiskiem):

1)      organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom  zastępczym;

2)      zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, dla dzieci i  młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;

3)      pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych   placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;

4)      przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny     zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-     wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,  młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

5)      pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego  i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.

 

II.                Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych:

 

1.      Rehabilitacja społeczna, w tym:

·         dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

·         dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, architektonicznych i technicznych,

·         Warsztaty Terapii Zajęciowej,

·         dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych,

·         dofinansowanie sportu, kultury, turystyki (orga. i jednostki).

 

 

 

III.             Pomoc dla cudzoziemców:

 

1) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status

        uchodźcy;

    2) udzielanie cudzoziemcom pomocy z zakresu interwencji kryzysowej,

    3) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych

     i rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemskich.

    4) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te

    osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym      ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

 

IV.             Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego:

 

 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 • doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych

      pomocy społecznej z terenu powiatu;

Ponadto:

·         opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze  szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

·         realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na  celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

·         nadzór merytoryczny nad powiatowymi jednostkami pomocy społecznej.

 

Tabela nr 1. Realizacja zadań w PCPR w latach 1999 – 2007

 

Lp.

Wyszczególnienie

Średnio w roku

Ogółem w okresie 9 lat

1.

Podpisano umów:

w tym aneksów

140

1.117

3

21

2.

Podpisano porozumień:

w tym aneksów

14

109

3

25

3.

Wydano decyzji

295

2.362

4.

Wydano skierowań do domu dziecka

15

119

5.

Uzyskano skierowania do placówek w innych powiatach

 

20

 

156

6.

Udzielono konsultacji w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

 

998

 

7.981

7.

Wydano orzeczeń o niepełnosprawności

1.249

9.989

8.

Przyznano dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych:

w tym dzieci

 

352

 

2.815

56

444

9.

Przyznano dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych itp:

 

346

 

2.768

w tym dzieci

79

634

 

 

 

Rodziny zastępcze

 

Na koniec 2007 roku w 93 rodzinach zastępczych w powiecie ogółem umieszczonych było 129 dzieci, w tym 3 dzieci do trzeciego roku życia i 17 dzieci do siódmego roku życia.                   

Wśród dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 23% to uczniowie szkół podstawowych, 31% dzieci uczęszczało do gimnazjum,  5% pobierało naukę w zasadniczych szkołach zawodowych, 11 % to studenci. Młodzież kontynuująca naukę, o której wcześniej wspomniano, stanowiła 37% wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.              

 

Tabela nr2. Rodziny zastępcze wg stopnia pokrewieństwa, w 2007r.

 

 

Lp.

 

Gmina

 

Liczba rodzin ogółem

 

Stopień pokrewieństwa

Dziadkowie

Rodzeństwo

Wujostwo

Osoby obce

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Ogółem,

w tym:

 

93

 

48

 

51,6

 

18

 

19,4

 

17

 

18,3

 

10

 

10,7

1.

Miasto Sochaczew

 

58

 

32

 

66,7

 

11

 

61,0

 

 

10

 

58,8

 

5

 

50,0

2.

Sochaczew

11

4

8,3

2

11,1

2

11,7

3

30,0

3.

Młodzieszyn

3

1

2,1

1

5,6

1

5,9

-

0

4.

Iłów

4

2

4,2

1

5,6

1

5,9

-

0

5.

Nowa Sucha

6

1

2,1

2

11,1

2

11,7

1

10

6.

Brochów

2

2

4,2

-

0

-

0

-

0

7.

Teresin

8

5

10,3

1

5,6

1

5,9

1

10

8.

Rybno

1

1

2,1

-

 

-

0

-

0

 

Wykres nr 1 . Rodziny zastępcze wg stopnia pokrewieństwa.

 

 

Rodziny zastępcze dzielą się na:

1. spokrewnione z dzieckiem (na koniec 2007 roku w powiecie było 83 takich rodzin),

2. niespokrewnione z dzieckiem (na koniec 2007 roku w powiecie było 10 takich rodzin),

3. rodziny niespokrewnione z dzieckiem, pełniące funkcję pogotowia rodzinnego

   (w powiecie, w  2007 roku funkcjonowała 1 rodzina).

 

Tabela nr 3. Przyczyny umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej, w 2007r.

 

L.p

 

Gmina

 

Liczba rodzin zastępczych

 

Przyczyny w %

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Opiekun prawny

Ogółem, w tym:

100

69,9

8,6

21,5

1.

Miasto Sochaczew

 

62,4

 

63,1

 

62,5

 

60,0

2.

Sochaczew

11,8

10,8

12,5

15,0

3.

Młodzieszyn

3,2

1,5

0

10,0

4.

Iłów

4,3

6,2

0

0

5.

Nowa Sucha

6,5

4,6

12,5

10,0

6.

Brochów

2,1

3,1

0

0

7.

Teresin

8,6

9,2

12,5

5,0

8.

Rybno

1,1

1,5

0

0

Wykres nr 2 .  Przyczyny umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej.

 

 

 

W powiecie sochaczewskim, ogółem w latach 1999 – 2007, przyznano rodzinom zastępczym 17.711  świadczeń, wydano 1.776 decyzji  (w analizie nie uwzględniono decyzji dotyczących waloryzacji świadczeń dla rodzin zastępczych).

 

Umieszczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

 

Od 1999 do końca 2007 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, realizując postanowienia  sądu o umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  i resocjalizacyjnych rozpatrzyło 524 sprawy (skierowało, uzyskało skierowania lub wydało odmowy skierowania do Domu Dziecka w Giżycach).

 

Tabela nr 4. Dzieci z terenu powiatu sochaczewskiego przebywające w różnego typu  placówkach opiekuńczo – wychowawczych  w 2007r.

 

 

 

Lata

Powiat Sochaczew

Inne powiaty

 

D.Dz.

 

 

 

Placówki socjalizacyjne

 

Placówki interwencyjne

2007

515

7

8

 

Na terenie powiatu sochaczewskiego istnieje tylko jedna całodobowa  placówka opiekuńczo – wychowawcza (socjalizacyjna) funkcjonująca w systemie pomocy społecznej – Dom Dziecka w Giżycach , do których kierowane są dzieci na podstawie postanowienia sądu lub na wniosek rodziców.

 

Tabela nr 5. Świadczenia dla wychowanków placówek zrealizowane w latach 1999 – 2007

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Lata

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

1.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze:

 

a) usamodzielnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         liczba osób

-

6

4

1

3

-

2

1

3

·         liczba świadczeń

-

6

4

1

3

-

2

1

3

b) kontynuacja nauki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         liczba osób

-

-

1

3

5

4

6

7

7

·         liczna świadczeń

-

-

1

15

43

48

65

69

68

c) zagospodarowanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         liczba osób

-

-

3

-

-

-

-

-

2

·         liczba świadczeń

-

-

3

-

-

-

-

-

2

 

2.

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:

 

a) usamodzielnienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         liczba osób

-

3

-

3

2

1

-

2

-

·         liczba świadczeń

-

3

-

3

2

1

-

2

-

b) kontynuacja nauki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         liczba osób

-

-

-

2

3

3

1

3

2

·         liczba świadczeń

-

-

-

6

24

25

1

25

24

 

3.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) usamodzielnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         liczba osób

-

-

-

-

-

-

-

-

-

·         liczba świadczeń

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) kontynuacja nauki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         liczba osób

-

-

-

-

-

1

1

2

4

·         liczba świadczeń

-

-

-

-

-

4

1

12

9

 

Wykres nr 4. Świadczenia dla wychowanków placówek całodobowego pobytu

w  latach 1999 – 2007.

 

 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne

 

Zespół do spraw specjalistycznego poradnictwa rodzinnego służy pomocą wszystkim mieszkańcom powiatu sochaczewskiego dotkniętych kryzysem. W bardzo wielu przypadkach konsultacje były udzielane mieszkańcom innych powiatów, w których specjalistyczne poradnictwo rodzinne przy PCPR nie funkcjonowało.  W latach 2000 - 2007    pomocą objęto  3.867 rodzin, z których:

·         2.355  rodzin  zamieszkuje w mieście Sochaczew,

·         1.479  rodzin mieszka na wsi ,

·         33 brak danych na temat miejsca zamieszkania rodziny (osoby nie chciały udzielić informacji).

 

Wykres nr 5.  Struktura konsultacji w latach 2000 – 2007.

 

 

 

 

Spośród  wszystkich rodzin korzystających z pomocy:

 • 2.140 rodziny to rodziny pełne,
 • 1.521 rodzin to rodziny niepełne,
 •     22 to stałe rodziny zastępcze,
 • 184 brak danych na temat stanu rodziny.

 

 

Wykres nr 6.  Struktura rodzin korzystających z pomocy w latach 2000 – 2007.

 

 

Ogółem w lata 2000 – 2007 udzielono porad i konsultacji (indywidualnych i grupowych) 7. 984, z tego:

 • prawnych - 1.817,
 • psychologicznych - 2.612,

§  pedagogika opiekuńczo – wychowawcza - 1.609,

§  pedagogiczne dla osób niepełnosprawnych – 372,

§  socjalne - 1.497,

§  Kurator sądowy – 74,

§  Profilaktyka – 3,

Z tego w środowisku – 421.

Przemoc i kryzys w rodzinie.

 

W przypadkach występowania przemocy w rodzinie najczęściej zgłaszały się kobiety z dziećmi, rzadziej zgłaszali się mężczyźni sprawcy przemocy. Od 2000 roku odnotowano dwa takie przypadki. Do Powiatowego Centrum w analizowanych latach  wpłynęło ogółem z Komendy Powiatowej Policji 305 zgłoszeń w formie Niebieskiej Karty, z których 159 osób skorzystało z pomocy psychologicznej i prawnej.

Od czerwca 2007 roku  rozpoczął  działalność Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie (powołanie nastąpiło 31 maja 2007). Ośrodek w większej części przejął do realizacji interwencję kryzysową, nie mniej procedura „Niebieskiej Karty”  do grudnia 2007r była prowadzona również w  PCPR w  27 przypadkach, przy czym  18 osób przyjęło pomoc.

 

 

Wykres nr 8. Interwencje „Niebieska Karta” w latach 2000 – 2007.

 

 

 

 

 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

 

Orzecznictwo

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 7. Pozytywnie rozpatrzone wnioski z zakresu orzecznictwa

                                               w latach 1999 – 2007.

 

 

W latach 2000 – 2007   ogółem wydano orzeczeń na Powiat Sochaczewski, z tego:

   6.787 - orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (74,5%)

·         1.962 – orzeczeń o niepełnosprawności (21,5%),

                 152  - opinie dla dzieci (1.7%),

               44 - orzeczenia o kwalifikacji do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej

                          (0,5%),              

                160 -  wydano legitymacji (1,8%).

 

Rehabilitacja społeczna

 

 

 

Rysunek nr 8.  Struktura wydatków w latach 1999 – 2007 na rehabilitację społeczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

W latach 1999 – 2007 Zarząd Powiatu Sochaczewskiego podpisał  35 umów z organizacjami pozarządowymi i 30 aneksów do umów. Dotacje przyznawane przez Zarząd Powiatu w większości przeznaczane były na zatrudnienie, w ramach w placówkach kadry specjalistycznej (pedagodzy, informatycy) oraz na prowadzenie profilaktyki antyuzależnieniowej w szkołach powiatowych. W przedstawianym okresie Powiat wydatkował na wsparcie niepublicznych placówek wsparcia dziennego oraz na organizację letniego wypoczynku lub profilaktykę antyuzależnieniową , środki w wysokości 1.176.608 zł, z czego 8,7% to środki własne Powiatu (102.020 zł).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 9. Dotacje w latach 1999 – 2007.

 

 

 

 

 

 

II. STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW

 

Środki finansowe na realizację zadań otrzymywane są w formie:

·         dotacji z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

·         środków własnych powiatu,

·         środków pozabudżetowych – PFRON - lub pozyskiwanych we własnym zakresie na podstawie opracowywanych programów.  

 

Tabela 6. Budżet realizowany przez PCPR  w 2007r wg źródła finansowania i zadań.3

 

 

Wyszczególnienie

Wykonanie

budżetu ogółem

w zł

W tym:

Źródło finansowania w %

Środki własne powiatu

 

Dotacje

 

 

Inne

Środki własne powiatu

 

Dotacje

 

Inne

Działalność bieżąca

Dział. bieżąca

Placówki opiekuńczo – wychowawcze, z  tego:

 

343.890

 

343.890

 

-

 

100

 

-

 

-

Usamodzielnianie wychowanków placówek

 

23.058

 

23.058

 

-

 

-

 

100

 

-

 

-

Kontynuacja nauki

wychowanków

 

49.904

 

49.904

 

-

 

-

 

100

 

-

 

-

Porozumienia z innymi powiatami

 

270.928

 

270.928

 

-

 

-

 

100

 

-

 

-

Rodziny zastępcze

z tego:

 

1.303.458

 

1.303.458

 

-

 

-

 

100

 

-

 

-

Rodzinne pogotowie zastępcze

 

40.951

 

40.951

 

-

 

-

 

100

 

-

 

-

Comiesięczna wypłata świadczeń rodzinom

 

848.202

 

848.202

 

-

 

-

 

100

 

-

 

-

Przyjęcie dziecka do rodziny

 

12.517

 

12.517

 

-

 

-

 

100

 

-

 

-

Usamodzielnienia wychowanków

 

30.118

 

30.118

 

-

 

-

 

100

 

-

 

-

Kontynuacja nauki wychowanków

 

262.940

 

262.940

 

-

 

-

 

100

 

-

 

-

Porozumienia z innymi powiatami

 

108.730

 

108.730

 

-

 

-

 

100

 

-

 

-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

z tego:

 

404.621

 

395.621

 

9.000

 

-

 

98

 

2

 

-

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne

 

14.029

 

14.029

 

-

 

-

 

100

 

-

 

-

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi

 

359.945

 

350.945

 

9.000

 

 

98

 

2

 

-

Wydatki rzeczowe

30.647

30.647

-

 

100

-

-

Zespół ds. orzekania

o stopniu niepełnosprawności

 

95.000

 

-

 

95.000

 

-

 

-

 

100

 

-

Ogółem

 

2.146.969

 

2.042.969

 

104.000

 

 

95,2

 

4,8

 

PFRON

Rehabilitacja

Społeczna

 

1.640.722

 

35.300

 

1.605.422

 

.-

 

2,1

 

97,9

 

w tym: WTZ

 

706.000

 

35.300

 

670.700

 

-

 

5

 

95

 

-

 

 

Dział 853 – Ochrona zdrowia

Organizacje pozarządowe*

 

30.000

 

30.000

 

-

 

-

 

100

 

-

 

-

Ogółem budżet zrealizowany przez PCPR

 

3.817.691

 

2.108.269

 

1.709.422

 

-

 

55,2

 

44,8

 

-

        

III. KIERUNKI DZIAŁAŃ

 

           Zgodnie z przyjętą przez Radę Powiatu w Sochaczewie „Strategią      Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2007 – 2013”  działania  w   zakresie powiatowych zadań pomocy społecznej zostały ujęte w formie pięciu działań pod nazwą „Doskonalenie pomocy społecznej w Powiecie Sochaczewskim”, a mianowicie doskonalenie i tworzenie warunków organizacyjnych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez:

-    doskonalenie jakości świadczonych usług,

- zwiększenie dostępności do informacji, poradnictwa       i doradztwa  socjalnego,

      -    stworzenie powiatowego systemu wsparcia dla osób i rodzin                                                    będących w trudnej sytuacji życiowej.

Działania pomocy społecznej powinny umożliwiać osobom i rodzinom wyjście z trudnych sytuacji życiowych i pomoc w zapewnieniu godnego życia. Z założenia powinny to być działania doraźnie dla zaspokojenia konkretnych potrzeb odbiorców, nie mniej pomoc społeczna powinna  współuczestniczyć w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej.    

 

Przyjęte działania do realizacji:

1.      Opieka i pomoc dzieciom oraz rodzinom zagrożonym dysfunkcjami.

2.      Ochrona osób starych.

3.      Działania na rzecz poprawy warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społecznym i zawodowym.

4.      Likwidacja zagrożeń społecznych w powiecie.

5.      Standaryzacja placówek całodobowej opieki  (pomoc stacjonarna).

Kierunki działań:

 

1.      Doskonalenie jakości świadczonych usług.

2.      Zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu do informacji, poradnictwa, doradztwa.

3.      Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

4.      Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej.

5.      Rozwój poradnictwa wspierającego wychowanie i edukację dzieci i młodzieży.

6.      Rozwijanie rodzinnych form opieki nad dzieckiem.

7.      Pomoc w usamodzielnianiu wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

8.      Zmiana modelu placówek opiekuńczo – wychowawczych. Rozszerzanie pomocy wielozakresowej.

9.      Poprawa sytuacji osób starszych, szczególnie w przypadku braku wsparcia ze strony rodziny.

10.  Rozwój środowiskowej i zastępczej formy pomocy dla osób starych.

11.  Pomoc rodzinom w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

12.  Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

13.  Poprawa opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

14.  Monitorowanie i diagnozowanie problemów społecznych w powiecie przy współudziale różnych instytucji i organizacji społecznych.

15.  Inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów celowych i specjalnych na rzecz likwidacji zagrożeń społecznych.

16.  Poprawienie poziomu świadczonych usług w domu pomocy społecznej i domu dziecka.

17.  Rozwój form pomocy półstacjonarnej .

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 min. przerwę od godziny 1325 do godziny 1335 .

 

Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady po przerwie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Pani Joannie Szymańskiej – Wójt Gminy w Młodzieszynie.

 

Pani Wójt J. Szymańska nadmieniła, iż goszczą Państwo na najpiękniejszej ziemi, Ziemi Młodzieszyńskiej. Wyraziła nadzieję, że w miejscu, w którym się znajdujemy dokona się budowa DPS-u. Życzyła powodzenia, choć nadmieniła, że małe problemy istnieją ale zanim środki zostaną uruchomione problemy zostaną pozytywnie załatwione.

Pani Wójt życzyła wszystkiego dobrego i dalszych owocnych obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Domu Dziecka Pani Krystynie Łapczyńskiej w celu przybliżenia działalności Domu.

Informacja o działalności Domu Dziecka w Giżycach, którą Radni otrzymali w materiałach na sesję w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Prezentacja w załączeniu – Załącznik Nr 8a.

 

Pani dyrektor Krystyna Łapczyńska poinformowała:

Dom Dziecka w Giżycach – placówka opiekuńczo-wychowawcza funkcjonuje od 1951 roku, czyli już 57 lat.

Dom Dziecka jest placówką całodobową o charakterze socjalizacyjnym dla dzieci pozbawionych trwale lub okresowo opieki rodzinnej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy orzekaniu w sądzie jest ostatecznością, zawsze sąd szuka innych rozwiązań dla dziecka, bo niestety w tak licznych grupach, jak jest obecnie, jest to tylko namiastka życia rodzinnego.

W Domu zamieszkuje obecnie 50-ro dzieci w wieku od 4 do 19 roku życia, 29 chłopców i 21 dziewcząt. Mieszkańcy podzieleni są na trzy grupy, dwie zamieszkują w budynku Pałacu a jedna w budynku lokatorskim, nieco oddalonym od Pałacu ok. 50m.

Rodzina I – liczy 19 osób, mieszka w prawym skrzydle, na I piętrze, mają 4 pokoje z łazienkami, aneks kuchenny, świetlicę i pokój wychowawcy. Dzieci korzystają z sali sportowej, placu zabaw i mają niewielki basen.

Rodzina II – liczy 19 dzieci, zamieszkują oni po kilkoro w pokoju i najczęściej są to rodzeństwa. Tworzy ją 15 chłopaków i 4 dziewczynki.

 

Rodzina III – liczy 12 podopiecznych i realizuje ona program „Mieszkań usamodzielniania”.

Opiekuje się nimi troje wychowawców. Nabywają umiejętności niezbędne w dorosłym życiu: dbają o swoje zdrowie, sprzątają, piorą, uczą się rozsądnego gospodarowania budżetem domowym, dokonują codziennych zakupów, przygotowują posiłki.

 

Wszystkie dzieci są współgospodarzami domu i są wdrażani do pracy na rzecz placówki, stosownie do wieku dzieci i ich możliwości. Prawa i obowiązki są ujęte w Katalogu praw i obowiązków wychowanka Domu Dziecka. Między innymi wychowanek ma prawo do ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania, wyrażania własnych poglądów w sprawach jego dotyczących, swobody wyrażania myśli, przekonań dotyczących życia w naszym domu, a także światopoglądowych i religijnych.

Struktura wiekowa dzieci przebywających w domu przedstawia się następująco: grupa wiekowa -  przedszkolna – 3 dzieci, szkoła podstawowa – 28 dzieci, gimnazjum – 13 dzieci i szkoła ponadgimnazjalna 6 dzieci.

Wszystkie dzieci przebywają na podstawie skierowań sądowych, w placówce nie przebywają dzieci cudzoziemskie. Najczęstszymi przyczynami skierowań dzieci do placówki są: uzależnienie alkoholowe rodziców, brak pracy, ubóstwo, choroby i niewydolność wychowawcza.

W placówce przebywają dzieci z 25 rodzin. Dzieci przebywające w Domu wg miejsca zameldowania: z miasta Sochaczewa – 36% dzieci zamieszkujących, z powiatu sochaczewskiego 34% natomiast z gminy Sochaczew 4%. Pozostałe 26% to miejsca sprzedane, czyli mieszkańcy Domu pochodzą z innych powiatów.

Pełną władzę mają 2 rodziny, 8 rodzin ma odebraną władzę (z tych rodzin 6 dzieci będzie adoptowane przez rodziny włoskie) a 15 rodzin ma ograniczoną władzę ro