Sochaczew, 28.07.2011 r.

 

 

 

 

RŚB.6341.7.2011

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Gminy Teresin z dnia 08 lipca 2011 r., w dniu 11 lipca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania  pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Utraty oczyszczonych ścieków bytowych z osiedla mieszkaniowego w Pawłowicach, gm. Teresin.

Informuję jednocześnie, że wszelkie wyjaśnienia, dokumenty i dowody w przedmiotowej sprawie można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, w pokoju  nr 113

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 223, poz. 2019 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informację o wszczęciu niniejszego postępowania  podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w starostwie powiatowym w Sochaczewie a także udostępniono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starosty Sochaczewskiego (www.sochaczew-powiat.bip.org.pl).

 

 

 

Otrzymują:

1) Gmina Teresin - wnioskujący;

2) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, ul. 1-Maja 7b, 09-400 Płock

Otrzymuje do wiadomości - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock.

 

a/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Olejniczak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-08 15:16:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Olejniczak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-08 15:16:06
  • Liczba odsłon: 518
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2349892]

przewiń do góry