Sochaczew, 22.07.2011 r.

 

 

 

 

RŚB.6341.6.2011

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Gminy Miasto Sochaczew, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 13 lipca 2011 r., znak – IM.701.3.3.2011, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania  pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Bzury wód opadowych i roztopowych z terenu dzielnicy Boryszew w Sochaczewie oraz na wykonanie wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej do rzeki Bzury w km 28+795 (działki o numerach ewid. 290/2 i 1928 – obręb Boryszew).

Informuję jednocześnie, że wszelkie wyjaśnienia, dokumenty i dowody w przedmiotowej sprawie można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, w pokoju  nr 113

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 223, poz. 2019 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informację o wszczęciu niniejszego postępowania  podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w starostwie powiatowym w Sochaczewie a także udostępniono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starosty Sochaczewskiego (www.sochaczew-powiat.bip.org.pl).

 

 

 

Otrzymują:

1) Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1-Maja 16, 96-500 Sochaczew;

2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej,  ul. Zarzeczna 13b, 03-194 Warszawa,

Otrzymuje do wiadomości — Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock.

 

A/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Olejniczak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-28 12:41:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Olejniczak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-28 12:41:16
  • Liczba odsłon: 534
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2349979]

przewiń do góry