Uchwała Nr II/13/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty              z dnia  7 września 1991 roku

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Ustala się wykaz jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną                 w ustawie  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ. U. z 2004 roku              Nr 256 poz. 2752 z późn. zm.), które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów określonych w § 2 niniejszej uchwały.

2.      Wykaz jednostek, o których mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Ustala się następujące źródła dochodów, gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów:

 1. środki pochodzące z odpłatności uczniów i pracowników szkół za wyżywienie                w stołówce szkolnej,
 2. odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym dochodów,
 3. ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach praktycznej nauki zawodu,
 4. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
 5. wpłaty za koszty noclegów słuchaczy i wykładowców szkół dla dorosłych.

§ 3

1. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku,                        wraz z odsetkami, mogą być przeznaczone na:

1)      sfinansowanie zakupu artykułów żywnościowych, zakupu materiałów i usług związanych  z przygotowaniem posiłków i funkcjonowaniem stołówki,

2)      inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek,

3)      zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostek,

4)      wydatki związane z obsługą bankową rachunku,

5)      cele wskazane przez darczyńcę.

2. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku,                          wraz z odsetkami, nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

 

§ 4

 

 1. Wydatki z rachunku, o których mowa w § 1, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.
 2. Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w § 1 ust. 1, na dzień                   31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

 

§ 5

 

Określa się sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zgodnie                        z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/147/2005 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/13/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2010 roku

 

 

            Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody                                na wyodrębnionym rachunku

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina w Sochaczewie
 2. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie
 3. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
 4. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr II/13/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2010 roku

 

Sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków                               nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

 

 1. Podstawą gospodarowania środkami na wyodrębnionym rachunku dochodów                jest roczny plan finansowy określający dochody i wydatki.
 2. Plany finansowe dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów stanowią ich prognozę, a w zakresie wydatków – nieprzekraczalny limit.
 3. Projekty planów finansowych sporządzone są w szczegółowości do działu, rozdziału          i paragrafu, zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 4. Projekty planów finansowych sporządzają dyrektorzy jednostek określonych                     w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały i przedkładają Zarządowi Powiatu w terminach określonych jak do projektu budżetu powiatu.
 5. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu projekty planów finansowych                   jako załącznik do projektu uchwały budżetowej celem zatwierdzenia.
 6. Zmian w planie finansowym dokonuje Zarząd Powiatu na wniosek dyrektora jednostki określonej w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym zmian zwiększających dochody              i wydatki.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

w sprawie: utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty           z dnia 7 września 1991 roku

 

            Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157,poz. 1240           ze zm.) wprowadziła możliwość gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną                w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. z 2004r. Nr 256,                  poz. 2572 ze zm.).

            Uchwała określa także sposób przeznaczenia gromadzonych środków,                           tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

            Wyodrębnione rachunki dochodów zastąpią funkcjonujące do dnia 31 grudnia 2010r. rachunki dochodów.

            W obecnym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne                          do prawidłowego funkcjonowania oświatowych, samorządowych jednostek budżetowych.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-01 12:44:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-01 12:44:32
 • Liczba odsłon: 530
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2351914]

przewiń do góry