Uchwała Nr II/12/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

 

         Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm./  art. 263 ust. 2             i 3, pkt 1, 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009          Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),  Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2010 na kwotę 3.730.445,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, które mogą być realizowane do dnia 30 czerwca 2011 roku.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w paragrafie 1 w podziale na działy               i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                             

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/12/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2010 roku

 

 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2010 roku:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł ogółem

Termin realizacji


1

Przebudowa mostu na rzece Pisia               w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W

476.000,00

30.06.2011r.


2

Przebudowa drogi powiatowej                   Nr 3810W Wszeliwy - Bargowie

32.500,00

30.06.2011r.


3

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3824 – 3855W                 w miejscowości Kozłów Biskupi

120.000,00

30.06.2011r.


4.

Przebudowa układu komunikacyjnego Paprotnia – Teresin - Szymanów

40.000,00

30.06.2011r.


5.

Adaptacja i rozbudowa oraz zakup wyposażenia dla DPS w Młodzieszynie

3.061.945,62

30.06.2011r.


 

Razem

3.730.445,62

 


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr  II/12/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2010 roku

 

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2010 roku:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa rozdziału

Kwota w zł

z tego:

Termin realizacji

bieżące

majątkowe

1.

600

60014

Drogi publiczne powiatowe

476.000,00

-

476.000,00

30.06.2011r.

2.

600

60014

Drogi publiczne powiatowe

32.500,00

-

32.500,00

30.06.2011r.

3.

600

60014

Drogi publiczne powiatowe

120.000,00

-

120.000,00

30.06.2011r.

4.

600

60014

Drogi publiczne powiatowe

40.000,00

 

40.000,00

30.06.2011r.

5.

850

85202

Domy pomocy społecznej

3.061.945,62

-

3.061.945,62

30.06.2011r.

Razem

3.730.445,62

-

3.730.445,62

 

 

 

Uzasadnienie

 

         Zgodnie z zapisami art. 263 ust. 2 i 3 pkt. 1, 2 Ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków oraz określić ostateczny termin ich wykonania w następnym roku budżetowym.

            W przedstawionym projekcie Uchwały, Zarząd Powiatu proponuje ująć wykaz wydatków nie wygasających – wydatki związane z:

1)  Przebudowa mostu na rzece Pisia w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W na kwotę 476.000,00zł.

2)    Przebudowa drogi powiatowej  Nr 3810W Wszeliwy – Bargowie na kwotę 32.500,00zł.

3)   Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3824 – 3855W w miejscowości Kozłów Biskupi na kwotę 120.000,00zł.

4) Adaptacja i rozbudowa oraz zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej                       w Młodzieszynie na kwotę 3.061.945,62zł.

5)   Przebudowa układu komunikacyjnego Paprotnia – Teresin – Szymanów 40.000,00 zł.

 

Jednocześnie informujemy iż na w/w zadania zostali wyłonieni wykonawcy zgodnie                      z prawem zamówień publicznych i podpisane umowy.

 

Wydatki te zrealizowane i rozliczone zostaną do dnia 30 czerwca 2011 roku zgodnie                       z podpisanymi umowami.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-01 12:43:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-01 12:43:18
  • Liczba odsłon: 529
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356445]

przewiń do góry