Uchwała Nr II/11/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 235,          art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 Nr XLIX/161/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 500.027 zł. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o łączną kwotę 85.696 zł. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 79.040.481 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty: 60.027.829 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się do kwoty: 19.012.652 zł,

zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1                         do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2010 rok”

 

 

2.  Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.833.263 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.418.932 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 90.419.908 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty: 62.424.302 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty: 27.995.606 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                          do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2010 rok”

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany  planu wydatków bieżących zgodnie                             z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2010 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                        z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2010 rok”.

 

 

5. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2010 r.”

6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej obejmują zmiany planu zgodnie                           z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2010r.”.

 

 

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi                   finansowanych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych”.

 

 

8. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem  Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej                         pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”.

 

 

9. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zgodnie                     z załącznikiem Nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012”.

 

 

10. Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.

 

 

11.Zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały  Budżetowej pn. „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym                     i Kartograficznym”

 

§ 2

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


 

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenia w kwocie 7.500 zł dokonano w celu urealnienia planu na koniec roku. Zmniejszenie dotyczy środków z Gminy Iłów przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywanika asfaltowego na ulicy Wyzwolenia w Iłowie”                     i wynika z braku możliwości wykonania ze względu na warunki pogodowe.

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie w kwocie 7.500 zł dokonano w celu  urealnienia planu na koniec roku. Zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z dochodów własnych zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywanika asfaltowego na ulicy Wyzwolenia w Iłowie” i wynika z braku możliwości wykonania ze względu na warunki pogodowe.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia planu w kwocie 72.044 zł dokonano w związku z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2010 z dnia 15.11.2010r. z przeznaczeniem              na wypłatę świadczeń  dla funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych oraz zasiłków pogrzebowych – 5.365 zł,

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 253/2010 z dnia 30.12.2010r. z przeznaczeniem              na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej – 33.143 zł,

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 238/2010 z dnia 23.12.2010r. z przeznaczeniem              na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej – 33.536 zł,

 

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększenia planu w kwocie 20.231 zł dokonano w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 211 z dnia 23.11.2010r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec – październik 2010r.                 oraz odtworzenie zniszczonego sprzętu infrastruktury np. strażnice, budynki Komend Powiatowych PSP.

 

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W związku z pismem z Ministerstwa Finansów wprowadzono zwiększenie w kwocie           326.671 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń               nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmian w łącznej kwocie 69.770 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym środki unijne w związku z projektem realizowanym            w ZSR CKU w Sochaczewie. Środki Unijne w kwocie 65.270 zł przeznaczone zostały                   na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup wyposażenia do gabinetu kosmetycznego w ramach projektu unijnego realizowanego w ZSR CKU w Sochaczewie”.

 

851 Ochrona zdrowia

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zmian w łącznej kwocie 10.411 zł dokonano w związku z :

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2010 z dnia 15.11.2010 – zmniejszenie                      w kwocie 4.911 zł,

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 331/2010 z dnia 15.11.2010 – zmniejszenie                      w kwocie 2.203 zł,

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2010 z dnia 15.11.2010 – zwiększenie                      w kwocie 17.525 zł

 Z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych                bez prawa do zasiłku, za dzieci i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

 

852 Pomoc społeczna

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zmniejszenia w kwocie 562 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego                  Nr 342/2010 z dnia 15 listopada 2010r -  zmniejszenie dotyczy środków na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego  zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w Domu Dziecka w Giżycach.

 

85202  Domy pomocy społecznej

Zwiększenia w kwocie 500 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego                  Nr 342/2010 z dnia 15 listopada 2010r. -  zwiększenie dotyczy środków na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego  zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zmian w łącznej kwocie 400 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami.

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenia w kwocie 111.505 zł oraz zmniejszenia w kwocie 107.619 zł dokonano:

- zmniejszenia planu w kwocie 11.114 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803W w miejscowości Plecewice” w celu urealnienia planu na podstawie informacji z jednostki,

- zmniejszenia planu w kwocie 650 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Zakup sprzętu komputerowego” w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku na podstawie informacji                  z jednostki,

- zmniejszenia planu w kwocie 4.270 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup koparko – ładowarki” w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku,

- zmniejszenia w kwocie 7.500 zł w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3810W Wszeliwy – Bargowie”,

- zmniejszenia w kwocie 7.500 zł w celu urealnienia planu na koniec roku 2010 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Położenie dywanika asfaltowego na ul. Wyzwolenia w Iłowie”.

- zmniejszenie planu w kwocie 76.585 zł w celu urealnienia planu wydatków bieżących                 na koniec 2010 roku,

- zwiększenia planu w kwocie 30.000 zł dokonano z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, środki pochodzą z przesunięć w planie wydatków,

- zwiększenia planu w kwocie 81.505 zł dokonano w związku z przesunięciami środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

W dziale 600 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 31.034 zł.

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zmian w łącznej kwocie 13.340 zł dokonano w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki bieżące  w planie jednostki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie.

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenia w kwocie 48.926 zł oraz zmniejszenia w kwocie 78.812 zł dokonano :

- zmniejszenia w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w PZD                          w Sochaczewie – zimowe utrzymanie dróg,

- zmniejszenia w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Rozdziale 80195-Pozostała działalność,

- zmniejszenia w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup stołu dyspozytorskiego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie,

- zmiany planu w łącznej kwocie 27.812 zł w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków w planie z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- zmian w łącznej kwocie 10.000 zł dokonano w związku z przesunięciami środków w planie                           z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego”,

- zwiększenia w kwocie 11.114 zł dokonano w związku z przesunięciami środków w planie pomiędzy Rozdziałami z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe                           i wojewódzkie

Zmian w łącznej kwocie 4.100 zł dokonano poprzez przesunięcie środków w planie w celu urealnienia na koniec 2010 roku.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia planu w kwocie 100.271 zł oraz zmniejszenia w kwocie 23.227 zł dokonano                  w związku z:

-  Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2010 z dnia 15.11.2010r. z przeznaczeniem              na wypłatę świadczeń  dla funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych oraz zasiłków pogrzebowych –  zwiększenie w kwocie 5.365 zł,

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 253/2010 z dnia 30.12.2010r. z przeznaczeniem              na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej –  zwiększenie w kwocie 33.143 zł,

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 238/2010 z dnia 23.12.2010r. z przeznaczeniem              na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie w kwocie 33.536 zł,

- zakupem stołu dyspozytorskiego dla potrzeb KPPSP w Sochaczewie zwiększono plan                 w kwocie 5.000 zł, środki pochodzą z planu zarządzania kryzysowego.

- przesunięciem środków pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu na koniec roku                  z przeznaczeniem na zakup ubrań koszarowych, rękawic, kominiarek oraz oleju opałowego – 23.227 zł.

 

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększenia planu w kwocie 20.231 zł dokonano w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 211 z dnia 23.11.2010r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec – październik 2010r.                    oraz odtworzenie zniszczonego sprzętu infrastruktury - np. strażnice, budynki Komend Powiatowych PSP.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Rozdział 80123 Licea profilowane

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność

 

Zwiększenia planu w kwocie 981.909 zł oraz zmniejszenia w kwocie 640.436 zł dokonano :

- w związku z pismem z Ministerstwa Finansów wprowadzono zwiększenie w kwocie           326.671 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń               nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,

 

 

 

-  zwiększenia planu w kwocie 6.000 zł w związku z przesunięciem środków pomiędzy Rozdziałami z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami                               z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostek szkolnych – 547.181 zł

- zmian w paragrafach dotyczących realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2010 poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków na koniec                       roku 2010r. – 93.255 zł,

 -  zwiększenia w kwocie 8.802 zł dokonano w związku z przesunięciem środków z Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w celu urealnienia planu wydatków.

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób                  nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zwiększenia w łącznej kwocie 10.411 zł dokonano w związku z ;

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2010 z dnia 15.11.2010– zmniejszenie                      w kwocie 4.911 zł,

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 331/2010 z dnia 15.11.2010– zmniejszenie                      w kwocie 2.203 zł,

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2010 z dnia 15.11.2010– zwiększenie                      w kwocie 17.525 zł

 Z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych                bez prawa do zasiłku, za dzieci i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (PUP w Sochaczewie, Dom Dziecka w Giżycach).

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zmniejszenia w kwocie 79.562 zł oraz zwiększenia w kwocie 49.036 zł dokonano :

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2010 z dnia 15 listopada 2010r. zmniejszono plan w kwocie 562 zł. Zmniejszenie dotyczy środków na wypłatę dodatków             dla pracownika socjalnego  zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w Domu Dziecka w Giżycach,

- w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków w planie z przeznaczeniem                       na  bieżące wydatki w Domu Dziecka w Giżycach oraz na zakup mebli dla dzieci – 49.036 zł,

- w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy Rozdziałami w planie jednostki PCPR w Sochaczewie – zmniejszenie w kwocie 30.000 zł ( z przeznaczeniem                  na Rozdział 85204).

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejszenia w kwocie 351.938 zł oraz zwiększenia w kwocie 352.438 zł dokonano:

- zwiększenia w kwocie 500 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego  zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną               w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie,

-  przesunięcia środków w łącznej kwocie 351.938 zł w celu urealnienia planu wydatków, zgodnie z potrzebami jednostki.

 

 

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększenia planu wydatków w kwocie 30.000 zł dokonano na podstawie informacji                       z jednostki PCPR w Sochaczewie w związku z przesunięciem środków pomiędzy Rozdziałami ( z Rozdziału 85201).

 

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian w łącznej kwocie 10.755 zł dokonano w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku, poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki oraz na zakup materiałów i wyposażenia przy realizacji Projektu                            „Czas na samodzielność - Człowiek najlepsza inwestycja” (4.500 zł).

 

 

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione                       i  ośrodki interwencji

Zmian w kwocie 13.660 zł dokonano celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego doposażenia, opłaty za telefon,  hostel , delegacje pracowników.

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Zmian w łącznej kwocie 18.413 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejszenia w kwocie 77.106 zł oraz zwiększenia w kwocie 68.304 zł dokonano poprzez :

 - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami (68.304 zł) w celu urealnienia planu                          na koniec 2010 roku,

-   zmniejszenie planu w kwocie 8.802 zł w związku z przesunięciem środków do Działu 801 – Oświata i wychowanie.

 

 

Zmiany w załączniku „Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych” polegają na:

Urealnieniu zapisów planu rachunku dochodów własnych w:

- KP PSP w Sochaczewie, zmniejszenie planu przychodów oraz wydatków  o kwotę 26.400 zł

- PZD w Sochaczewie, zmniejszenie planu przychodów oraz  wydatków w kwocie 450 zł.

- ZSO w Sochaczewie, zwiększenie planu przychodów o kwotę 20.000 zł, oraz zwiększenie w planie wydatków w kwocie 22.636,57 zł. Równocześnie zmniejsza się stan środków                na koniec roku do 0.

- ZSS w Erminowie, zwiększenie środków w planie przychodów o kwotę 6.000 zł,                     oraz  zwiększenie planu po stronie wydatków w kwocie 9.501,60 zł. Równocześnie zmniejsza się stan środków na koniec do 0.

- ZSRCKU w Sochaczewie,  zwiększenie w planie przychodów o kwotę 9.400 zł,                      oraz zwiększenie środków w planie wydatków o kwotę 10.558,42 zł. Równocześnie zmniejsza się stan środków na koniec roku do 0.

 

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”.

Łączne zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków w kwocie 71.006 zł.                      Zmiany w zadaniach inwestycyjnych  polegają na:

-  zwiększeniu planu w kwocie 10.000 z w zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego” –                  dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,

- zmniejszeniu środków z dochodów własnych w kwocie 7.500 zł w zadaniu pn.”Przebudowa drogi powiatowej  Nr 3810W Wszeliwy – Bargowie”,

- zmniejszeniu środków w kwocie 11.114 zł (z dochodów własnych) w zadaniu pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803W w miejscowości Plecewice”

-  zmniejszeniu środków w kwocie 650 zł w zadaniu pn „Zakup sprzętu komputerowego”            dla potrzeb PZD w Sochaczewie,

-  utworzeniu nowego zadnia inwestycyjnego pn. „Zakup mebli dla dzieci w Domu Dziecka  w Giżycach” – 10.000 zł,

-  utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup stołu dyspozytorskiego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie” – 5.000 zł,

-  utworzeniu nowego zadania pn. „Zakup wyposażenia do gabinetu kosmetycznego w ramach projektu unijnego realizowanego w ZS RCKU w Sochaczewie” – 65.270 zł

- ze względu na złe warunki pogodowe oraz brak możliwości zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Położenie dywanika asfaltowego na ul. Wyzwolenia w Iłowie” zadanie zostało usunięte z załącznika inwestycyjnego (łącznie 7.500 zł).

 

 

 

Zmiany w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”.

Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu środków w kwocie 4.270 zł w zadaniu pn. „Zakup koparko – ładowarki”. Zmniejszenie wynika z rozliczenia rat leasingu za zakup koparko – ładowarki.

 

 

Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane               ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”

 Polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 97.755 zł                      w związku z realizacją projektu:

- „Wiem, że potrafię – aktywność moją szansą” realizowanego przez ZS RCKU                          w Sochaczewie. Środki zostały przesunięte na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do gabinetu kosmetycznego w ramach projektu unijnego realizowanego                         w ZS RCKU w Sochaczewie”,

- „Człowiek najlepsza inwestycja” realizowanego przez PCPR w Sochaczewie w celu urealnienia planu na koniec 2010 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- „Absolwent Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego” realizowanego przez ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie w celu urealnienia planu                   na koniec 2010 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- „Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego” realizowanego przez PZE w Sochaczewie, zmiany związane                         są z urealnieniem planu na koniec 2010 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZS CKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy” realizowanego przez ZS CKP w Sochaczewie, zmiany związane są z urealnieniem planu na koniec 2010 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

 

Zmiany w załączniku „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”

Polegają na :

- zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 10.000 zł oraz zwiększeniu o kwotę 110.000 zł, zwiększeniu planu wydatków o kwotę 239.093,29 zł. Równocześnie zmniejsza się stan środków na koniec roku do 0.

 

zal_nr_1.xls

zal_nr_2.xls

zal_nr_3.xls

zal_nr_4.xls

zal_nr_5.xls

zal_nr_6.xls

zal_nr_7.xls

zal_8.xls

zal_nr_9.xls

zal_nr_10_80130.xls

zal_nr_11.xlsx


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-01 11:15:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-01 11:15:12
  • Liczba odsłon: 537
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356321]

przewiń do góry