Uchwała Nr II/10/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2010 roku

 

w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Starosty  Sochaczewskiego

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U.  z  2001  roku  Nr  142  poz.  1592  z późn.  zm.),  art.  9 ust 2 ustawy  z dnia  21  listopada  2008  r.  o  pracownikach  samorządowych (Dz. U. Nr  223  poz.  1458)  oraz  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2009  roku  w  sprawie wynagradzania pracowników  samorządowych (Dz. U.  Nr  50,  poz.  398  z późn.  zm.),

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:

 

 

§  1

 

Ustala  się  dla Pana Tadeusza Korysia -  Starosty  Sochaczewskiego, zwanego dalej „Starostą Sochaczewskim” wynagrodzenie miesięczne w  następującej  wysokości:

 

1)      wynagrodzenie zasadnicze                                             -           6.000,-  zł.

2)      dodatek  funkcyjny                                                         -           2.100,-  zł.

3)      dodatek  stażowy 20 %  wynagrodzenia zasadniczego  -           1.200,-  zł.

4)      dodatek  specjalny 40 %  łącznie  wynagrodzenia

       zasadniczego  i dodatku  funkcyjnego                          -           3.240,- zł.

                                                                         _______________

RAZEM                                            -          12.540,-  zł.

 

 

 

§  2

 

Ustala dla Starosty Sochaczewskiego - w celu określenia wysokości miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w przepisach regulujących warunki ustalania oraz sposoby dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - miesięczny  limit  kilometrów  na  jazdy  lokalne,  obejmujące  teren  powiatu,  w  wysokości  300  km.

 

 

§  3

 

Uchwała   wchodzi   w   życie  z  dniem  podjęcia,  z mocą  od dnia 03 grudnia 2010 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z przepisem  art.  12  pkt.  2 ustawy  z  dnia  5   czerwca  1998 r.  o  samorządzie  powiatowym i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych do kompetencji rady powiatu należy ustalenie wynagrodzenia starosty, w drodze uchwały. W wyroku z dnia 4 maja 2007r. sygn. akt III SA/Lu 75/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, iż w pojęciu „prawo do ustalenia wynagrodzenia” przewodniczącym zarządów powiatów mieści się nie tylko ustalenie wynagrodzenie sensu stricto należnego tym osobom, ale również inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy tych osób. Z tych też względów w uchwale ustalono dla starosty limit kilometrów w jazdach lokalnych dla celu określenia wysokości ryczałtu miesięcznego za używanie samochodu nie stanowiącego własności pracodawcy dla celów służbowych. 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-04 13:14:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-04 13:14:08
  • Liczba odsłon: 549
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350466]

przewiń do góry