UCHWAŁA NR XV/66/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego

i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia

tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych).

 

§ 2

Uzgadnia się wartość jednego punktu dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w wysokości 6,50 zł (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIX/176/2001 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 23 lutego 2001r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Obowiązek ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze i wartość jednego punktu ustala
i uzgadnia zgodnie z w/w rozporządzeniem Rada Powiatu.

Poprzednia uchwała w powyższej sprawie była podjęta w 2001 roku
i obecnie wystąpiła konieczność jej aktualizacji, celem dostosowania do zmieniających się wynagrodzeń pracowników jednostki.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-19 13:00:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 13:00:32
  • Liczba odsłon: 586
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2345573]

przewiń do góry