Zobacz podgałęzie

Dane teleadresowe:

  

Nazwa

Wydział Organizacyjny

Województwo

mazowieckie

Powiat

sochaczewski

Gmina

Sochaczew (gmina miejska)

Miejscowość

Sochaczew

Ulica

Ulica MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Numer domu

65

Telefon

(046) 864-18-49

Faks

(046) 864-18-71

E-mail

organizacyjny@powiat.sochaczew.pl

Godziny pracy

Poniedziałek

10:00 - 18:00

Wtorek - Piątek

08:00 - 16:00

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1.       W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

1)       opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji;

2)       opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji;

3)       inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;

4)       wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

5)       prowadzenie zbioru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty;

6)       prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom;

7)       obsługa posiedzeń Rady Powiatu i Komisji (przygotowywanie materiałów, protokołowanie posiedzeń, prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i opinii, interpelacji radnych), przekazywanie właściwym podmiotom do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem, udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;

8)       obsługa posiedzeń Zarządu;

9)       przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;

10)   prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty;

11)   prowadzenie  kontroli  działania  wewnętrznych  komórek  organizacyjnych  Starostwa.

2.       W zakresie spraw obywatelskich i społecznych:

1)       prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy dla repatriantów;

2)       współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym: opracowywanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uzgadnianie sposobu konsultacji społecznych z Zarządem Powiatu; przeprowadzanie konkursów
i wyłanianie ofert w ramach dotacji na realizację zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu
i sprawozdania z realizacji programu współpracy;

3)       wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji;

4)             prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej;

5)             prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;

6)             podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości;

7)       organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;

8)       realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony  kraju         w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;

9)       prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby  wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

10)   opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej;

11)   ewidencjonowanie, wykonywanie, udostępnianie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub „zastrzeżone”.

3. W zakresie spraw pozostałych:

1)       przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;

2)       sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej;

3)       prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie;

4)       prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;

5)       prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa;

6)       koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;

7)       planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa;

8)       załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami;

9)       gospodarowanie drukami i formularzami;

10)   gospodarowanie taborem samochodowym;

11)   wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa;

12)   zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;

13)   prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa;

14)   zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaxowej i alarmowej;

15)   wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;

16)   obsługa informatyczna Starostwa;

17)   wykonywanie zadań związanych z wyborami;

18)   prowadzenie spraw związanych z konserwacją wyposażenia Starostwa;

       19) prowadzenie ewidencji i gospodarowanie majątkiem trwałym nisko cennym.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 14:00:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Jarzębowski Jacek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-19 12:10:09
  • Liczba odsłon: 1734
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340747]

przewiń do góry