Dane teleadresowe:

 

Nazwa

Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Województwo

mazowieckie

Powiat

sochaczewski

Gmina

Sochaczew (gmina miejska)

Miejscowość

Sochaczew

Ulica

Ulica MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Numer domu

65

Kod pocztowy

96-500 Sochaczew

Telefon

(046) 864-18-20

        864-18-24

        864-18-17

Faks

(046) 864-18-71

Godziny pracy

Poniedziałek

10:00 - 18:00

Wtorek - Piątek

08:00 - 16:00

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1. W zakresie gospodarowania nieruchomościami powiatowymi oraz zamówień publicznych prowadzenie spraw związanych z:

1)       prowadzeniem powiatowych inwestycji;

2)       sporządzaniem planów inwestycyjnych i nadzór nad ich wykonywaniem;

3)       nadzorem nad prawnym uregulowaniem spraw własnościowych dotyczących mienia powiatu;

4)       nadzorowaniem spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem mienia powiatowego,

5)       przygotowywaniem zasad prowadzenia i rozliczenia inwestycji;

6)       administrowaniem budynkami Starostwa;

7)       zabezpieczeniem mienia powiatu;

8)       tworzeniem powiatowego zasobu nieruchomości;

9)       prowadzeniem spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu w tym remonty oraz gospodarką powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.

10)   nadzorem nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych.

2.  W zakresie gospodarki wodnej prowadzenie spraw związanych z:

1)       ustalaniem linii brzegowej dla wód określonych ustawą prawo wodne;

2)       ustanawianiem stref ochrony bezpośredniej ujęć wody;

3)       wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na:

a)       szczególne korzystanie z wód,

b)       wykonanie urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych                        i  korzystaniu z nich,

c)       rolnicze wykorzystanie ścieków,

d)      odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów  górniczych,

e)       długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

f)        piętrzenie wody podziemnej,

g)       wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

h)       wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

i)         regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,

4)       stwierdzaniem, w drodze decyzji, wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodno prawnego;

5)       ustaleniem odszkodowania na żądanie poszkodowanego w związku z wydanym pozwoleniem wodno prawnym;

6)       ustaleniem wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych przez podmioty, które poprzez wprowadzenie ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód;

7)       dokonywaniem, co 4 lata, przeglądu ustaleń i realizacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych;

8)       prowadzeniem nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

9)       wydawaniem decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych;

10)   wydawaniem decyzji w sprawach wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółek wodnych przez osoby, które nie są członkami spółki wodnej, odnoszą korzyści                z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody;

11)   wydawaniem decyzji na wykonanie konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych przez właścicieli gruntów, które nie są objęte działalnością spółki wodnej;

12)   wydawaniem decyzji zatwierdzających statut spółki wodnej;

13)   wydawaniem decyzji o przeniesieniu prawa własności urządzeń wodnych na własność właściciela wody;

14)   wydawaniem decyzji następcy prawnemu zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne o przejęciu praw i obowiązków wynikających z tego pozwolenia              z zastrzeżeniem, że pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy eksploatacji instalacji;

15)   stwierdzeniem w drodze decyzji przejścia gruntów pokrytych powierzchniami wodnymi płynącymi do zasobu Skarbu Państwa oraz wykreśleniem z tego zasobu;

16)   współdziałaniem z właściwym regionalnym zarządem gospodarki wodnej w zakresie gospodarowania wodami, korzystania z wód oraz utrzymania urządzeń wodnych;

17)   wzywaniem zakładów do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt, bądź środowisku;

18)   przygotowywaniem decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań w gospodarce wodnej;

19)   ustaleniem strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych;

20)   wydawaniem decyzji nakazującej usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z ich bezpośredniego sąsiedztwa;

21)   nakazywaniem przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią;

22)   wykonywaniem innych zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej wynikających z ustaw - prawo wodne i prawo ochrony środowiska.

3. W zakresie rybactwa śródlądowego prowadzenie spraw związanych z:

1)       wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

2)       wydawaniem zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych;

3)       wyrażaniem zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na   wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;

4)       rejestracją sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;

5)       przygotowywaniem wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej;

6)       prowadzeniem rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego     oraz rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

4. W zakresie leśnictwa prowadzenie spraw związanych z:

1)       prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności  Skarbu Państwa;

2)       powierzaniem nadleśniczym, w drodze porozumienia, spraw z zakresu nadzoru nad  lasami niepaństwowymi oraz nadzór nad realizacją tych porozumień;

3)       przygotowywaniem decyzji o wykonaniu, na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

4)       prowadzeniem spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdzie wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;

5)       wykonywaniem czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny, w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

6)       przygotowywaniem propozycji o przyznanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych;

7)       współdziałaniem z nadleśnictwami w zakresie zalesiania gruntów w ramach Funduszu Leśnego;

8)       cechowaniem drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

9)       wnioskowaniem o uznaniu lasu za ochronny;

10)   zlecaniem wykonania planów urządzenia lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

5. W zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia prowadzenie spraw  związanych z:

1)       zalesieniem w ramach dotacji z budżetu państwa na pokrycie  kosztów zalesienia;

2)        naliczaniem ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej;

3)       przygotowywaniem wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych, za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych oraz prowadzeniem rozliczeń z tą Agencją;

4)       sprawowaniem kontroli upraw leśnych, określonych decyzją o prowadzeniu upraw,       w zakresie ich zgodności z planem zalesień i uproszczonym planem urządzania lasu;

5)       orzekaniem o utracie ekwiwalentu z przyczyn określonych w ustawie;

6)       przygotowywaniem wniosków o przeklasyfikowanie z urzędu gruntów zalesionych zgodnie z ustawą;

7)       wykonywaniem innych zadań wynikających z ustawy o lasach oraz ustawy                      o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

6. W zakresie prawa łowieckiego prowadzenie spraw związanych z:

1)       przygotowywaniem zezwoleń na odstępstwa - w szczególnych przypadkach - od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;

2)       wydawaniem decyzji na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców;

3)       wydawaniem decyzji na przetrzymywanie zwierząt łownych;

4)       prowadzeniem spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich;

5)       przygotowywaniem zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny                        w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych       i użyteczności publicznej.

7. W zakresie postępowania z odpadami prowadzenie spraw związanych z:

1)       wydawaniem decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeśli wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie;

2)       przyjmowaniem informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi, jeśli wytwórca wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie lub powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne;

3)       wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku                      z eksploatacją instalacji, jeśli wytwórca wytwarza powyżej l Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;

4)       wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;

5)       prowadzeniem rejestru w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania dla posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności na podstawie właściwych przepisów;

6)       przekazywaniem marszałkowi województwa zestawienia rejestrów w terminie do końca kwartału każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy;

7)       wydawaniem decyzji o skreśleniu z rejestru posiadaczy odpadów w przypadku:

a)       złożenia przez tego posiadacza lub prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów wniosku o skreślenie z rejestru,

b)       upływu terminu wstrzymania działalności określonego w decyzji o wstrzymaniu działalności,

c)       śmierci posiadacza odpadów lub prowadzącego działalność w zakresie  transportu odpadów będącego osobą fizyczną albo likwidacji jednostki organizacyjnej, będącej posiadaczem odpadów lub prowadzącym działalność w zakresie transportu odpadów,

8)       wydawaniem decyzji zatwierdzających instrukcję użytkowania składowiska,                    z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

9)       wydawaniem zgody na zamknięcie składowiska lub jego części, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

10)   opracowywaniem projektu powiatowego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji co 4 lata;

11)   opiniowaniem wojewódzkiego i gminnych projektów planów gospodarki odpadami,

12)   przygotowywaniem sprawozdania z realizacji powiatowego  programu gospodarki odpadami;

13)   przedkładaniem do opiniowania zarządowi województwa mazowieckiego i organom wykonawczym gmin projektu powiatowego planu gospodarki odpadami;

14)   przyjmowaniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej;

15)   określaniem w drodze decyzji obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami        z wypadków w tym obowiązków przekazania ich właściwym posiadaczom odpadów;

16)   gospodarowaniem odpadami z wypadków, jeżeli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna;

17)   występowaniem z wnioskiem do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy lub bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy;

8. W zakresie prawa ochrony środowiska prowadzenie spraw związanych z:

1) prowadzeniem postępowania w sprawie oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko poprzez uzgadnianie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony  środowiska,

2)       prowadzeniem publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie i jego udostępnianie;

3)       prowadzeniem rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza, wody, gleby i ziemi;

4)       wydawaniem pozwoleń zintegrowanych;

5)       wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów;

6)       wydawaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

7)       wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi;

8)       stwierdzaniem w drodze decyzji wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia  wydanych pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii;

9)    przyjmowaniem zgłoszeń instalacji, z których emisja zanieczyszczeń nie wymaga  pozwolenia;

10)przyjmowaniem zgłoszeń instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia                     z  uwagi na:

a)       wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

b)       powodowanie hałasu,

12)   wydawaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

13)   nakładaniem obowiązku rekultywacji na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi;

14)   nakładaniem w drodze decyzji obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla  instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;

15)   prowadzeniem spraw związanych z utworzeniem  obszaru ograniczonego użytkowania dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany;

16)   zobowiązywaniem podmiotów prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko;

17)   sprawowaniem kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wydawanych decyzji;

18)   występowaniem do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań w stosunku do podmiotów, u których stwierdzono naruszenie przepisów           o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło wystąpić;

19)   prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem do zatwierdzenia powiatowego programu ochrony środowiska;

20)   sporządzaniem co 2 lata raportów z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska;

21)   opiniowaniem gminnych programów ochrony środowiska;

22)   zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska oraz pozwoleń zintegrowanych;

23)   przenoszeniem w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji na wniosek zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji dającej rękojmię prawidłowego wykonania tych obowiązków.

9. W zakresie ochrony przyrody prowadzenie spraw związanych z:

1)       popularyzowaniem ochrony przyrody w społeczeństwie;

2)       prowadzeniem rejestru roślin i zwierząt lub ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych;

3)       wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do  nieruchomości będących własnością gmin;

4)       wykonywaniem innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

10. W zakresie prawa geologicznego i górniczego prowadzenie spraw związanych z:

1)       prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywalnym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 oraz stwierdzaniem wygaśnięcia koncesji;

2)       zatwierdzaniem projektów badań hydrogeologicznych oraz projektów prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich;

3)       zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych i geologiczno – inżynierskich;

4)       przygotowywaniem decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac geologicznych w szczególności badań, pomiarów oraz pobieranie dodatkowych próbek;

5)       przyjmowaniem dokumentacji geologicznej oraz gromadzenie informacji  uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych;

6)       prowadzeniem ewidencji zgromadzonych dokumentów geologicznych;

7)       wykonywaniem innych zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne                         i górnicze.

11. W  zakresie spraw pozostałych prowadzenie spraw związanych z:

1)       prowadzeniem spraw związanych z dopuszczeniem reproduktora do rozrodu  naturalnego na czas określony;

2)       prowadzeniem spraw dotyczących wydania zezwoleń na utworzenie ogrodu  zoologicznego;

prowadzeniem spraw dotyczących przekazywania zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu organizmu szkodliwego właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 13:57:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Jarzębowski Jacek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-18 11:09:03
  • Liczba odsłon: 1886
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350273]

przewiń do góry