Dane teleadresowe:

 

 

Wydział:

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Województwo

mazowieckie

Powiat

sochaczewski

Gmina

Sochaczew (gmina miejska)

Miejscowość

Sochaczew

Ulica

Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego

Numer domu

65

Numer pokoju

109,107

Kod pocztowy

96-500 Sochaczew

Telefon

(46) 864-18-27

Faks

(46) 864-18-71

Godziny pracy

Poniedziałek

10:00 - 18:00

Wtorek - Piątek

08:00 - 16:00

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1. W zakresie sprawowania koordynacji powiatowych służb inspekcji i straży prowadzenie spraw związanych z:

1)   przygotowaniem opinii do programów działania zespolonych służb, inspekcji                     i straży;

2) uzgadnianiem wspólnych działań tych jednostek na obszarze powiatu;

3)   przygotowywaniem decyzji dla Starosty do kierowania wspólnymi działaniami tych jednostek;

4)    przygotowywaniem organizacyjnie i techniczne wspólnych kontroli tych służb
na terenie powiatu;

5)   opracowaniem ocen stanu bezpieczeństwa, porządku oraz realizacji programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży dla Zarządu i Rady Powiatu;

  6)   obsługą organizacyjną i techniczną Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

2. W zakresie przygotowania, ograniczenia i zwalczania zagrożeń kryzysowych prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem rocznych planów pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sochaczewie i sprawami obsługi tego zespołu w tym:

1)    aktualizowaniem planu reagowania kryzysowego;

2)    opracowywaniem planu ćwiczeń zespołu;

3)    prowadzeniem protokołów posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym                          i czasowym zespołu;

4)    prowadzeniem dokumentacji – raportów bieżących i okresowych, kart zdarzeń, raportów odbudowy zespołu;

5)    przygotowywaniem organizacyjnie i technicznie posiedzeń zespołu.
3.   W   zakresie realizacji zadań obrony cywilnej powiatu prowadzenie spraw związanych z:

1)      opracowywaniem wytycznych Starosty Sochaczewskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu do działalności w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;

2)      aktualizowaniem powiatowego planu obrony cywilnej;

3)      uzgadnianiem z Wojskową Komendą Uzupełnień potrzeb osobowych i sprzętowych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej powiatu;

4)      koordynowaniem szkolenia kadry kierowniczej i aparatu wychowawczego w zakresie alarmowania i ochrony ludności;

5)      uczestnictwem w ćwiczeniach i treningach formacji obrony cywilnej;

6)      sprawowaniem nadzoru nad właściwym przechowywaniem, konserwacją, eksploatacją i wymianą sprzętu obrony cywilnej;

7)      organizacją planowanej ewakuacji i ludności z rejonów zagrożonych.

4. W zakresie usuwania pojazdów z dróg oraz   prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych prowadzenie spraw związanych z:

1)    przygotowaniem zamówień publicznych na usuwanie pojazdów z dróg
i prowadzenie parkingów strzeżonych;

2)    przygotowaniem projektów uchwał Rady o wysokości opłat za usuwanie
i przechowywanie pojazdów;

3)    ustalaniem własności pojazdów porzuconych;

4)    przygotowywaniem wniosków do sądu o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz powiatu w przypadku jego nieodebrania z parkingu;

5)    występowaniem do sądu z wnioskiem o przepadek na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z drogi i nieodebranych przez właścicieli w przewidzianym ustawą terminie;

6)    wykonywaniem orzeczeń Sądu o przepadku pojazdu na rzecz powiatu, w tym między innymi:

a)          przygotowywanie decyzji ustalającej wysokość wynagrodzenia dozorcy
za usunięcie i przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym,

b)         prowadzenie postępowania w sprawie dochodzenia kosztów związanych
z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem   pojazdów.;

7)   przekazywaniem do urzędu celnego pojazdów zatrzymanych, które zarejestrowane
są poza UE.

5.   W zakresie ochrony informacji niejawnych prowadzenie spraw związanych z:

1)      zapewnieniem ochrony   informacji niejawnych , w tym ich ochrony fizycznej;

2)      zapewnieniem ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane,   przetwarzane i przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3)      kontrolą ochrony informacji   niejawnych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie tych informacji;

4)      okresową kontrolą ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5)      opracowywaniem planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej              i nadzorowaniem jego realizacji;

6)      szkoleniem pracowników w zakresie ochrony informacji na zasadach określonych               w ustawie o ochronie informacji niejawnych;       

7)      nadzorowaniem kancelarii tajnej odpowiedzialnej za właściwe   rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne.

6.     W zakresie ochrony danych osobowych - jako Administrator Bezpieczeństwa   Informacji, prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w szczególności przez:

1)    zgłoszenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO);

2)    przeprowadzanie na zlecenie GIODO kontroli zgodności przetwarzanych danych osobowych z obowiązującym prawem;

3)    przygotowanie „Planu Sprawdzenia Planowego” dla Administratora Danych Osobowych;

4)    przeprowadzanie kontroli i sporządzanie sprawozdania Administratorowi Danych;

5)    prowadzenie rejestru części zbiorów bez obowiązku rejestracji w GIODO zgodnie
z ustawą.

7.    W   zakresie obronności prowadzenie spraw związanych z :

  1)   opracowywaniem wytycznych, planów oraz programów zamierzeń i szkoleń   obronnych;

      2) opracowywaniem dokumentów zapewniających wykonywanie zadań obronnych                              w   wyższych stanach gotowości obronnej, w tym dokumentacji stałego dyżuru;

    3)    planowaniem i prowadzeniem kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

8.     W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego:

1) Prowadzenie spraw związanych z:

a)         tworzeniem, przekształceniem i likwidacją podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcą, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru,

b)          przeznaczeniem i standardem aparatury i sprzętu medycznego oraz wyrażaniem zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcie darowizny takiego sprzętu przez podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą,

c)         przeprowadzeniem konkursu na stanowisko podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą oraz zastępcy, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz nawiązywaniem stosunku pracy z osobą wybraną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, jeżeli w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ustawie,

d)        przygotowywaniem projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej,

e)         przygotowywaniem projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego podmiotu leczniczego lub jego likwidacji,

f)         przygotowywaniem projektu umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnienie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania,

g)        pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji;

h)        opracowywaniem decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,

i)          powołaniem, z upoważnienia Starosty, osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza,

j)          przygotowaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,

k)        sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach                    i chowaniu zmarłych.

9.       W zakresie polityki społecznej prowadzenie spraw związanych z:

1)       opracowywaniem powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

2)       sprawowaniem nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

3)       koordynacją działań wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych w zakresie spójności polityki społecznej;

4)       prowadzeniem spraw z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych;

5)       podejmowaniem i koordynacją działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

6)       opracowaniem zgodnie ze strategią województwa i powiatu, projektów powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

7)       koordynowaniem działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 14:08:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Jarzębowski Jacek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-19 12:07:04
  • Liczba odsłon: 1261
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2349775]

przewiń do góry