Dane teleadresowe   

 

Nazwa

Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Województwo

mazowieckie

Powiat

sochaczewski

Gmina

Sochaczew (gmina miejska)

Miejscowość

Sochaczew

Ulica

Marszałka Józefa Piłsudskiego

Numer domu

65

Telefon

(046) 864-18-83

        864-18-18

Faks

(046) 864-18-34

Godziny pracy

Poniedziałek

10:00 - 18:00

Wtorek - Piątek

08:00 - 16:00

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:


1.        W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa prowadzenie spraw związanych z:

1)        tworzeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;

2)        prowadzeniem spraw dotyczących gromadzenia zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;

3)        prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;

4)        naliczaniem i aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;

5)        prowadzeniem spraw związanych z egzekucją   należności o charakterze niepieniężnym;

6)        opiniowaniem podziału nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu;

7)        prowadzeniem postępowania wywłaszczeniowego;

8)        przygotowywaniem zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyrazi zgody;

9)        przygotowywaniem zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej
na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyrazi na to zgody;

10)    przygotowywaniem zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody;

11)    prowadzeniem spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz z orzekaniem
o rozliczeniach z tytułu zwrotu nieruchomości i terminach zwrotu;

12)    zabezpieczeniem wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawaniem zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;

13)    prowadzeniem spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości;

14)    podejmowaniem czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

15)    zaliczeniem wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położnych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obcego obszaru Państwa;

16)    składaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;

17)    przygotowywaniem decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadawanie resztówki;

18)    orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;

19)    przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;

20)    ze stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym a także niepaństwowym jednostkom oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

21)    nieodpłatnym przekazywaniem Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu przeznaczonego do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

22)    występowaniem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;

23)    przygotowywaniem na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;

24)    nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Skarbowi Państwa w zamian za rentę;

25)    przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;

26)    przygotowywaniem decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa;

27)    wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;

28)    przeprowadzaniem kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

2.        W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi prowadzenie spraw związanych z:

1)        prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2)        koordynowaniem uzgodnień usytuowania projektowych sieci i uzbrojenia terenów;

3)        zakładaniem osnów szczegółowych;

4)        zakładaniem i aktualizacją mapy zasadniczej;

5)        prowadzeniem powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywaniem
i prowadzeniem map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

6)        ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

7)        prowadzeniem powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu        informacji o terenie;

8)        wprowadzaniem zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków
na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych;

9)        wydawaniem odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu            ewidencyjnego;   

10)    zapewnieniem gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych    ewidencji gruntów i budynków;

11)    sporządzaniem gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych ewidencji       gruntów i budynków;

12)    nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego;

13)    wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji;

14)    przygotowywaniem decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania;

15)    nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub złożenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;

16)    przygotowywaniem decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie   wartości użytkowej gruntu obowiązku ich rekultywacji;

17)    przeprowadzeniem kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów    rolnych i leśnych;

18)    nakładaniem podwyższonych opłat w razie   stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej
na wyłączenie;

19)    nakładaniem podwyższonych opłat za nie   zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie;

20)    prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych                i  leśnych;

21)    ustaleniem, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;

22)    ustaleniem wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;

23)    przygotowywaniem decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej;

24)    gleboznawczą klasyfikacją gruntów i użytków.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 14:16:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Jarzębowski Jacek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 11:50:05
  • Liczba odsłon: 3248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2349713]

przewiń do góry