UCHWAŁA  NR XXII/123/2016

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 2 GRUDNIA 2016 ROKU

 

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  zadań, 

na  które  przeznacza  się  środki  Państwowego   Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2016 roku

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o samorządzie  powiatowym  (Dz.U. z 2016 roku poz. 814 z późniejszymi  zmianami)    oraz  art.  35 a  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji  zawodowej  i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami)  Rada  Powiatu  w Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:

 

§  1

 

W  uchwale Nr  XV/91/2016  Rady  Powiatu w Sochaczewie z  dnia  30 marca 2016 roku  w sprawie   określenia  zadań,  na  które  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2016 roku,  wprowadza  się  następujące  zmiany:

 

1)      w § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu

       się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób

       niepełnosprawnych                                                               - 125.527,00 zł.”;   

 

2)      w § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

 

 „4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                                        -  27.811,00 zł.";

 

3)      w § 1 pkt. 5  otrzymuje brzmienie:

 

„5) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów                                                                                                                                                        - 217.619,00 zł.”.

 

§  2

 

 Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

          

 

 

 UZASADNIENIE

 

 

            W związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych istnieje konieczność przesunięcia środków z zadań, gdzie środki są wystarczające tj. z dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 

            Projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-05 14:40:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-05 14:40:33
  • Liczba odsłon: 517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352018]

przewiń do góry