Uchwała Nr XXIII/127/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 260.422 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 31.666 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 73.605.255 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 198.762 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7.289 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.496.136 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 61.660 zł. zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 24.377 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4.109.119 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2016 rok”.

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 895.186 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.459.822 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 73.796.511 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 762.343 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.382.445 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 65.850.145 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 132.843 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 77.377 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 7.946.366 zł zgodnie     z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2016 rok”.

 

 

§ 2

 

1. §3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 191.256 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 191.256 zł,

2) Przychody budżetu w wysokości 2.333.981 zł oraz rozchody budżetu w wysokości      2.142.725 zł

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2016 rok obejmują zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

 

 

§ 3

 

1.    Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”.

 

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”

 

 

§ 4

 

1.    Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem  Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

 

2.    Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 roku”.

 

 

§ 5

 

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

§ 6

 

 Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku”

 

 

§ 7

 

§ 10 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 137.640 zł oraz wydatki  w kwocie 605.200 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

 

§ 8

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 9

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


uzasadnienie_xxiii_127_2016.docx
zalacznik_nr_1_dochody_xxiii_127_2016.xls

zalacznik_nr_2_wydatki_xxiii_127_2016.xls

zalacznik_nr_3_przychody_i_rozchody_xxiii_127_2016.xlsx

zalacznik_nr_4_adm_rzad_xxiii_127_2016.xls

zalacznik_nr_5_porozumienia_xxiii_127_2016.xls

zalacznik_nr_6_dotacje_podmiotowe_xxiii_127_2016.xlsx

zalacznik_nr_7_dotacje_zal_i_niezal_xxiii_127_2016.xls

zalacznik_nr_8_inwestycyjny_xxiii_127_2016.xls

zalacznik_nr_9_wrd_xxiii_127_2016.xlsx
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-05 11:01:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-05 11:01:20
  • Liczba odsłon: 519
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350868]

przewiń do góry