UCHWAŁA NR XXI/116/2016

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 8 LISTOPADA 2016 ROKU

 

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach z filią „Mały Domek” w Giżycach

 

 

             Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Nadaje się statut Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach z filią „Mały Domek” w Giżycach w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Traci moc załącznik do uchwały Nr XXI/117/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy powiatowej jednostki organizacyjnej i nadania jej statutu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXI/116/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 08 listopada 2016 roku

 

S T A T U T

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W GIŻYCACH

Z FILIĄ „MAŁY DOMEK” W GIŻYCACH

 

§ 1

 

1.   Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach z filia „Mały Domek” w Giżycach, zwana dalej „Placówką”, jest jednostką organizacyjną powiatu sochaczewskiego.

2.     Siedzibą Placówki jest miejscowość Giżyce w powiecie sochaczewskim.

3.  Placówka jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

4.  Placówka jest publiczna placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi.

5.     W Placówce mogą być umieszczane dzieci z innych powiatów na podstawie odrębnych przepisów.

6.     Placówka posiada filię „Mały Domek” w Giżycach.

 

§ 2

 

Placówka działa w szczególności na podstawie:

1)    ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;

2)     ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2016 r., poz. 814);

3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,poz.885 z późn. zm.);

4)     statutu.

§ 3

 

Przedmiotem działalności Placówki jest:

1)  zapewnienie dziecku czasowej opieki i wychowania w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania rodziców;

2)     realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;

3)   umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;

4)  zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego możliwości rozwojowych;

 

5)    podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;

6)    obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;

7)    zapewnienie dziecku możliwości korzystania z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych.

 

§ 4

 

1.     Placówką kieruje dyrektor.

2.     Dyrektor reprezentuje Placówkę na zewnątrz.

3.   Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt działalności Placówki i w celu realizacji jej zadań statutowych jest on uprawnio0ny do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

4.  Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Placówki.

 

§ 5

 

1.     Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan finansowy.

2.     Za całość gospodarki finansowej w Placówce odpowiada jej dyrektor.

 

§ 6

 

Organizację  i zasady funkcjonowania Placówki określa regulamin organizacyjny.

 

§ 7

 

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycach z filią „Mały Domek” w Giżycach jest placówką całodobową typu socjalizacyjnego zapewniającą czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

 

W związku z tym, że na terenie powiatu sochaczewskiego nie funkcjonuje placówka interwencyjna a istnieje konieczność zabezpieczenia opieki nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowych – tzn. zagrażających życiu i zdrowiu dziecka, po wprowadzonych zmianach w treści statutu, PO-W w Giżycach będzie dysponować 4 miejscami interwencyjnymi dla dzieci powyżej 10 r.ż. wymagającymi natychmiastowej opieki.

 

Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Powiatu w Sochaczewie projektu uchwały jest    uzasadnione.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-15 11:09:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-15 11:09:58
  • Liczba odsłon: 501
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340701]

przewiń do góry