UCHWAŁA  NR  XXI/118/2016

                                                                                                                             

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA   8  LISTOPADA  2016  ROKU 

 

w  sprawie  uchwalenia  programu  współpracy

Powiatu  Sochaczewskiego  z  organizacjami  pozarządowymi

oraz  podmiotami,   o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy 

z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku

 publicznego  i  o wolontariacie  na  rok  2017

 

 

 

Na  podstawie art. 12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  814 z późn. zmianami)  oraz  art.  5 a  ust.  1  ustawy              z dnia 24  kwietnia  2003  roku  o   działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie (Dz.U.  z  2016 r.  poz.  239  z późn. zmianami)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:                

 

§  1

  

Uchwala  się program  współpracy  Powiatu  Sochaczewskiego z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia          24  kwietnia  2003  roku o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na rok 2017,  stanowiący  załącznik  do  uchwały.

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Art.  5a  ust.  1  ustawy  z dnia 24  kwietnia 2003 roku o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  nakazuje organowi  stanowiącemu  jednostki  samorządu  terytorialnego  uchwalenie  corocznego programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  podmiotami  wymienionymi  w    art.  3  ust.  3  w/w  ustawy.  Program  taki winien  być  uchwalony  do  dnia             30  listopada  roku  poprzedzającego  okres  obowiązywania  programu. 

Proponowany  Radzie  Powiatu  projekt tego programu  na  rok  2017  określa  m.in.  zakres  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  w  zakresie  realizacji  zadań  sfery  publicznej,  należących  do  zadań  powiatu,  które  to  zadania  będą  realizowane  w  ramach  przyjętego  budżetu  powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik

do uchwały Nr XXI/118/2016

 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 8 listopada 2016 roku

                                                                            w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego

                                                                                             z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

                                                                        w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

                                                                                                                                                                  i o wolontariacie na rok 2017

                                                                                                                                
 

 

PROGRAM

WSPÓŁPRACY  POWIATU  SOCHACZEWSKIEGO

Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ  PODMIOTAMI,

O KTÓRYCH MOWA  W  ART.  3  UST.  3  USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU          O  DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU  PUBLICZNEGO

  I  O  WOLONTARIACIE  NA ROK  2017

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia  ogólne

 

 

Ilekroć  w  programie  jest  mowa  o:

 

1)    organizacjach   prowadzących  działalność pożytku  publicznego  -  rozumie  się  przez  to  organizacje pozarządowe    oraz  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  3   ust. 3  ustawy                       o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie;

2)    ustawie bez bliższego jej oznaczenia - rozumie  się  przez  to  ustawę  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie;

3)    programie  -  rozumie  się  przez  to  program  współpracy  Powiatu  Sochaczewskiego
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz z  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3 
ust.  3  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2003  roku o  działalności  pożytku  publicznego 
i  o  wolontariacie  na rok 2017
;

4)   powiecie  -  rozumie  się  przez  to  Powiat  Sochaczewski;

5)   starostwie  -  rozumie  się  przez  to  Starostwo  Powiatowe  w  Sochaczewie;

6)  jednostkach  organizacyjnych  powiatu  -  rozumie  się  przez  to  jednostki  organizacyjne; dla  których  organem  założycielskim  jest  Powiat  Sochaczewski.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

                                                              Cele  programu

 

 

1.Cele  główne  programu  obejmują:

1) wspieranie organizacji  prowadzących działalność pożytku  publicznego   w  realizacji  ważnych  celów społecznych  oraz  budowanie  partnerstwa;

2) stworzenie  warunków  do  efektywniejszego  współdziałania  organizacji  prowadzących działalność pożytku  publicznego  z  organami  powiatu.

 

2.Celami   szczegółowymi  programu  jest:

1) podniesienie  jakości  realizacji  zadań  publicznych;

2) wzmocnienie  dialogu  obywatelskiego;

3) zwiększenie  racjonalności  społecznej  i  ekonomicznej  realizacji  zadań  publicznych,

4) wzmocnienie  integracji  społecznej;

5) racjonalne  wykorzystanie  publicznych  środków  finansowych;

6) promocja  działalności  organizacji  prowadzących  działalność  pożytku  publicznego;

7) umożliwienie  społeczności  lokalnej  współdecydowanie  o  kierunkach  rozwoju  powiatu                  w  zakresie  realizacji  zadań  publicznych.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Zasady  współpracy

 

 

Współpraca  z  organizacjami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego  w  powiecie  odbywać  się  będzie  na  zasadach:

1)    pomocniczości  -  powiat  udziela  pomocy  organizacjom prowadzącym działalność  pożytku  publicznego w  niezbędnym  zakresie,  uzasadnionym  potrzebami  wspólnoty  samorządowej;

2) partnerstwa  -  współpraca  równorzędnych  dla  siebie  podmiotów 
w  rozwiązywaniu  wspólnie  zdefiniowanych  problemów  i  osiąganiu  razem         wytyczonych  celów;

3)   suwerenności  - szanując  swoja  autonomię  powiat  i  organizacje prowadzące działalność  pożytku  publicznego    nie  narzucają  sobie  wzajemnie  zadań,  działają  z  poszanowaniem  wzajemnej  niezależności  w  działalności  statutowej;

4)  efektywności  -  wspólne  dążenie  do  osiągnięcia  możliwie  najlepszych    efektów  realizacji  zadań  publicznych;

5)  uczciwej  konkurencji  -  równe  traktowanie  wszystkich  podmiotów  w  zakresie  wykonywanych  działań;

6)  jawności  -  procedury  postępowania  przy  realizacji  zadań  publicznych  przez  organizacje prowadzące działalność   pożytku  publicznego,  sposób  powierzania  oraz  wykonywania  zadania    przejrzyste  i  jawne.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Podmioty  współpracy

 

 

Podmiotami  współpracy  są:

1)   Rada powiatu  i  jej  komisje, w  zakresie  wytyczania  polityki  społecznej  i  finansowej  powiatu;

2)   Zarząd powiatu (podejmujący  decyzję  o  priorytetach  współpracy  z  podmiotami  programu)  ogłasza  otwarte  konkursy  na  realizację  zadań publicznych,  dysponuje  środkami  na  ich  realizację  w  ramach  budżetu  powiatu,  decyduje  o  wyborze  oferty  i  innych  formach  pomocy  poszczególnym  podmiotom  programu;

3)   właściwe  komórki  organizacyjne  starostwa  i  inne  jednostki  organizacyjne  powiatu,  które  podejmują  na  bieżąco  współpracę  z  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego;

4)   organizacje prowadzące działalność   pożytku  publicznego   realizujące  cele  statutowe  na  terenie  powiatu.

 

 

 

ROZDZIAŁ  V

 

Zakres  przedmiotowy  programu  i priorytetowe zadania  publiczne

 

1.        Powiat  współpracuje  z  organizacjami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego  w  sferze  zadań  publicznych  wymienionych  w  art.  4  ust.  1  ustawy.   

2.        Jako  zadania priorytetowe  powiatu  w  roku  2017  określa  się  zadania  z  zakresu:

1)   upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  w  tym:

a)    szkolenie specjalistyczne oraz udział w sportowym współzawodnictwie w różnych  dyscyplinach,

b)    szkolenie sportowe dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez, zawodów i rozgrywek  sportowych,

c)    propagowanie zdrowia i kondycji fizycznej wśród mieszkańców, a w szczególności dzieci, młodzieży i seniorów;

2)   działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości –      organizacja  tematycznych  spotkań  informacyjnych,  szkoleń,  seminariów;

3)   działań o charakterze proekologicznym  poprzez:

a)    prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez włączanie dzieci i młodzieży
do działań o charakterze proekologicznym (organizacja konkursu zbiórki makulatury i puszek aluminiowych),

b)   wspieranie działań poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie realizacji   zadań w zakresie prac mających na celu poprawę stanu wody oraz roślinności nad brzegami akwenów wodnych;

4)   działalności turystycznej  obejmującej  organizację działań mających na celu promocję turystyki na terenie powiatu, organizacja imprez promocyjnych, produkcja wydawnictw turystycznych;

5)   działalności kulturalnej i edukacyjnej  obejmującej:

a)    organizację festiwali, przeglądów artystycznych i spektakli teatralnych, organizacja     konkursów z  zakresu kultury,

b)    organizację wystaw, koncertów, warsztatów teatralnych, muzycznych i tanecznych,  kiermasze prac uczestników WTZ;

6)   działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  w  tym: 

a)    konsultacje i udostępnienie informacji w  zakresie  rehabilitacji  zawodowej  i społecznej,

b)    przestrzegania praw osób niepełnosprawnych  i  kształtowanie świadomości społecznej w celu zapobiegania marginalizacji osób  niepełnosprawnych,

c) wspomaganie działań integracyjnych w sferze edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,   współpraca w realizacji działań z zakresu wolontariatu;

7)   pomocy społecznej  poprzez:

a)    przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie  oraz  powstawaniu  sytuacji  kryzysowych,

b)    działania  opiekuńczo – wychowawcze  i  terapeutyczne  dla  dzieci i  młodzieży  zagrożonej  uzależnieniami  w  formie  prowadzenia  placówki  opiekuńczo  -  wychowawczej  wsparcia  dziennego,

c)    działania i inicjatywy pomagającym osobom pokrzywdzonym oraz kampania  informacyjna  dotycząca prewencji handlu ludźmi;

8)   ochrony  zdrowia,  obejmującej:

a)    działania  wspierające i promujące zdrowy tryb życia mieszkańców powiatu oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów zdrowotnych w zakresie:

-       szkoleniowo-informacyjnym i edukacyjno-poznawczym (warsztaty,  konsultacje,  konkursy,  akcje  informacyjne),

-       profilaktyki uzależnień pierwszego stopnia prowadzonej na terenie powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki w szkołach oraz lokalnych mediach;

9)        wspierania  działań  na  rzecz  informatyzacji  i  budowy  społeczeństwa     informacyjnego;

10)    wspieranie  promocji  i  rozwoju  wolontariatu;

11)    udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Formy  współpracy

 

 

W 2017 roku współpraca powiatu z organizacjami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego  odbywać się będzie miedzy  innymi  w następujących formach:

 

1)        zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formę:

a) powierzania,

b) wspierania;

2)        wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

3)        udzielania pomocy organizacjom prowadzącym działalność  pożytku  publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet powiatu źródeł finansowania, a w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, bądź  udzielania  im  innej  pomocy  w  formie pozafinansowej      w  realizacji  ich  zadań  statutowych,  w  zakresie  z  nimi  ustalonym; 

4)        konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;  

5)        współpracy  z  organizacjami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego  w  celu  realizacji  zadań  publicznych  powiatu  m.in.  poprzez  tworzenie  wspólnych  zespołów  o  charakterze  opiniująco – doradczym,  współdziałanie  w  ramach  inicjatyw  lokalnych  i  umów  partnerskich.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Sposób  i  ocena  realizacji  programu

 

 

1.   Wydziały  starostwa  oraz  jednostki  organizacyjne  powiatu  prowadza  bezpośrednią     współpracę  z  organizacjami prowadzącymi działalność   pożytku  publicznego,  która   w szczególności  polega  na:

1)      przygotowaniu  i  prowadzeniu  konkursów  dla  organizacji prowadzących działalność   pożytku  publicznego na  realizację  zadań  publicznych;

2)      sporządzanie  sprawozdań  ze  współpracy  z  organizacjami prowadzącymi działalność   pożytku  publicznego;

3)      podejmowaniu  i  prowadzeniu  bieżącej  współpracy  z  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego.

2.  Głównym  koordynatorem  współpracy  powiatu  z  organizacjami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego  jest  Wydział Organizacyjny Starostwa.                          Do  jego  zadań  należy:

1)      bieżące koordynowanie  spraw  z  zakresu  współpracy  z  organizacjami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego;

2)      koordynowanie  pracy  wydziałów  starostwa  oraz  jednostek  organizacyjnych  powiatu  związaną  z  przygotowaniem  zasad  współpracy  oraz  projektu  programu;

3)      konsultowanie  z  organizacjami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego  projektów  aktów  prawa  miejscowego  powiatu  w  dziedzinach  dotyczących ich  zadań  statutowych         w  formie  określonej  przez  zarząd  powiatu;

4)      przygotowanie  sprawozdania  z  realizacji  programu  wraz  z  jego  oceną  przy  uwzględnieniu  mierników,  których  mowa  w  ust.  4;

5)      koordynowanie  spraw   związanych  z  przygotowaniem otwartych  konkursów  ofert na realizację  zadań  publicznych  przez  organizacje prowadzące działalność pożytku  publicznego.

3.   Bieżący  monitoring  realizacji  programu wykonują  poszczególne  wydziały  starostwa  oraz  jednostki  organizacyjne  powiatu. 

4.  Miernikami  efektywności  realizacji  programu    w  szczególności  informacje  dotyczące:

1)      liczby  organizacji prowadzących działalność  pożytku  publicznego  wyrażających  wolę podjęcia  się  we  współpracy  z  powiatem  realizacji  zadania  publicznego  na  rzecz  społeczności  lokalnej;

2)      liczby  organizacji prowadzących działalność  pożytku  publicznego,  które  podjęły  się  we  współpracy  z  powiatem  realizacji  zadania  publicznego  na  rzecz  lokalnej  społeczności;

3)     wysokości  środków  finansowych  przeznaczonych  z  budżetu  powiatu  oraz  jednostek  organizacyjnych  powiatu  na  realizację  tych  zadań;

4)      liczby  osób,  będących  adresatami  poszczególnych  działań  publicznych;

5)      liczba  wspólnych  przedsięwzięć  podejmowanych  przez  organizacje prowadzące działalność  pożytku  publicznego  i  powiat;

6)      wysokość  środków  finansowych  pozyskanych  wspólnie  przez  organizacje prowadzące działalność    pożytku  publicznego  i  powiat  ze  źródeł  zewnętrznych.

5.  Organizacje prowadzące działalność  pożytku  publicznego  mogą  zgłaszać  swoje  uwagi,  wnioski  oraz propozycje  dotyczące  realizacji  programu  podczas  spotkań  organizowanych                           z  przedstawicielami  powiatu  oraz  bezpośrednio  do Wydziału Organizacyjnego Starostwa. Uzyskane  w  ten  sposób  informacje  będą wykorzystywane  do  usprawnienia  bieżącej  i przyszłej  współpracy  powiatu z  organizacjami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego.

 

 

 

ROZDZIAŁ  VIII

 

Informacja  o  sposobie  tworzenia   programu  oraz  przebieg  konsultacji

 

1.   Prace  nad  przygotowaniem  programu  obejmowały:

1)    przygotowanie  projektu  programu;

2)    skierowanie  projektu  programu  do  konsultacji  w  formie  określonej  przez  zarząd  powiatu;

3)    rozpatrzenie złożonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku  publicznego opinii       i uwag;

4)   przedłożenie projektu programu na  posiedzenie  zarządu powiatu i  skierowanie  go  pod  obrady   rady  powiatu.

2.  Szczegółowy  tryb  konsultacji  projektów  aktów  prawa  miejscowego z  organizacjami  pozarządowymi  w  dziedzinach  dotyczących  ich  działalności statutowej  określony  został  uchwałą  Rady  Powiatu w  Sochaczewie Nr  LIII/198/2010 z  dnia 27 października  2010  roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy  Województwa Mazowieckiego Nr 199, poz. 5643) . 

3.  Wyniki  konsultacji  zgodnie  z  powołaną  wyżej  uchwałą,    wraz  z  uzasadnieniem  odmowy lub uwzględnienia  zgłoszonych  przez  organizacje prowadzące działalność  pożytku  publicznego wniosków  i  uwag zamieszczono  w  BIP  i  na  stronie internetowej  starostwa.

Propozycje i uwagi nie  zostały  zgłoszone  przez  organizacje  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego  w  terminie  wskazanym  przez  Zarząd  Powiatu  w  Sochaczewie.


ROZDZIAŁ  IX

 

Tryb  powoływania  i  zasady  działania  komisji  konkursowej

do  opiniowania  ofert  w  otwartych  konkursach  ofert

 

1.   W  celu  opiniowania  ofert  złożonych  przez  organizacje prowadzące działalność  pożytku  publicznego    ubiegające  się  o  zlecenie  im  realizacji  zadań  publicznych  określonych                   w  programie,  zarząd powiatu,  po  ogłoszeniu  otwartego  konkursu  ofert,  powołuje  komisję  konkursową,  zwaną  dalej  komisją. Do  zadań  komisji  należy  przeprowadzenie  procedury  konkursowej  i  przedłożenie  wyników  konkursu 
do  zatwierdzenia  zarządowi  powiatu.

2.    Skład  osobowy  Komisji  określa uchwała  Zarządu  Powiatu.

3.    Pracami  komisji  kieruje jej przewodniczący. 

4.   W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie. Celem wskazania przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego osób do komisji konkursowej zarząd powiatu ogłasza nabór tych osób w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej starostwa.

5.    Komisja  dokonuje  oceny  ofert  złożonych  w  konkursie  na  podstawie  kryteriów  zawartych  w  ogłoszeniu  o  konkursie.

6.   Komisja  podejmuje  rozstrzygnięcia  w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą  większością  głosów,  w  obecności  co  najmniej  połowy jej  składu  osobowego.  W  przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos  przewodniczącego  komisji.

7.   Z czynności  konkursowych  komisja  sporządza  protokół  podpisany  przez  przewodniczącego  komisji.

8.   Rozstrzygnięcie  komisji  nie jest  wiążące  dla  zarządu  powiatu.

9.   Uczestnictwo  w  pracach  komisji  jest  nieodpłatne.

 

 

ROZDZIAŁ  X

 

Wysokość  środków planowanych na  realizacje  programu

 

1.    Realizacja  programu  finansowana  będzie  z  budżetu  powiatu  oraz  dostępnych  funduszy  europejskich.

2.    Powiat  na  realizacje  programu  w  roku  budżetowym  2017  planuje środki   finansowe                    w  wysokości  30.000,00    (słownie:  trzydzieści  tysięcy  złotych).

 

 

ROZDZIAŁ  XI

 

Postanowienia  końcowe

 

 

1.    Program  realizowany  będzie  w  roku  budżetowym  2017.

2.    Sprawozdanie  z  realizacji  programu  będzie  ogłoszone  w  biuletynie  informacji  publicznej w  terminie  określonym  przepisami  ustawy.  Sprawozdanie  to  zostanie  także  zamieszczone    na  stronach  internetowych  starostwa.  

3.    W  zakresie  nieuregulowanym postanowieniami programu,  do  współpracy  powiatu 
z  organizacjami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego,  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  ustawy  oraz  inne  odpowiednie   przepisy prawa. 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-15 10:49:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-15 10:49:08
  • Liczba odsłon: 510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340815]

przewiń do góry