Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r, poz. 814  z  późn. zm.), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (MP z 2016, poz. 778) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.  z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) w następującej wysokości:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 110 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 19 zł;

2) motocykl:

a) za usunięcie - 218 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 26 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 476 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 39 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 594 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 51 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 841 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 73 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1 239 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 133 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1 508 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 196 zł.

 

§ 2

Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1) rower lub motorower - 50 zł;

2) motocykl - 100 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XI/70/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 r, poz. 9256)

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu  w Sochaczewie w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem  pojazdów


Wprowadzone uchwałą zmiany w wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, jak również ustalenie wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, wynikają ze zmiany obowiązujących w 2017 roku stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu            z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (MP z 2016, poz. 778)

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadania ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdu.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-14 15:56:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-14 15:56:05
  • Liczba odsłon: 517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350090]

przewiń do góry