U C H W A Ł A  Nr XX/111/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 21 października 2016 roku

 

 

w sprawie organizacji  wspólnej obsługi powiatowych jednostek organizacyjnych

oraz zmiany nazwy powiatowej jednostki organizacyjnej

 

 

Na podstawie art. 6 a pkt 1, art. 6 b ust. 1 i ust. 2, art. 12 pkt 8 lit. „i”  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski.

  

§ 2

 

Zmienia się nazwę powiatowej jednostki organizacyjnej – „Powiatowy Zespół Edukacji, Kultury i Sportu   w Sochaczewie” na „ Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie”.

                                              

§ 3


Wyznacza się Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie do prowadzenia wspólnej obsługi innych, wskazanych w uchwale, powiatowych jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi”.


§ 4

 

1.    Wyznacza się jednostki obsługiwane przez Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie:

 

1)      Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie;

2)      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie;

3)      Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie;

4)      Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie;

5)      Zespół Szkół w Teresinie;

6)      Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie;

7)      Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie;

8)      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie.

 

2.    Szczegółowy zakres obowiązków Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie w ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych określa statut tej jednostki.

 

§ 5

 

Nadaje się Powiatowemu Zespołowi Edukacji w Sochaczewie statut, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 6

                                                                      

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 7

 

Traci moc statut Powiatowego Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie, stanowiący załącznik do uchwały Nr VII/37/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy powiatowej jednostki organizacyjnej i nadania jej statutu.

 

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.Załącznik do uchwały Nr XX/111/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia   21 października 2016 roku

w sprawie organizacji wspólnej obsługi

powiatowych jednostek organizacyjnych

oraz zmiany nazwy powiatowej jednostki organizacyjnej

 

 

 

                                                     

STATUT 

POWIATOWEGO ZESPOŁU EDUKACJI

W SOCHACZEWIE

 

§ 1


Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie, zwany dalej „Zespołem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Sochaczewskiego powołaną do wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski oraz do prowadzenia określonych w statucie spraw  należących do właściwości Powiatu Sochaczewskiego w tym z zakresu kultury i sportu.

 

§ 2

 

Zespół działa na podstawie właściwych przepisów prawa, a w szczególności:

 

1)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.);

2)      ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.);

3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2013r., poz. 885 z poźn. zm.);

4)      niniejszego Statutu.

 

§ 3

 

Siedziba Zespołu mieści się w Sochaczewie przy ul. M. J. Piłsudskiego 65.

 

 

§ 4

 

Zespół używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem:

 

„Powiatowy Zespół Edukacji

w Sochaczewie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

96-500 Sochaczew”

 

§ 5

 

Zespół zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną wymienionym jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych, zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi:

 

1)      Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie;

2)      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie;

3)      Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie;

4)      Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie;

5)      Zespół Szkół w Teresinie;

6)      Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie;

7)      Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie;

8)      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie.

 

§ 6

 

Zespół współdziała z dyrektorami jednostek obsługiwanych w celu zapewnienia właściwych warunków wspólnej obsługi.

 

§ 7

 

1.      Zadania Powiatowego Zespołu Edukacji w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych obejmują całość obowiązków w tym zakresie.

 

2.      Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień i wydatków w tym zakresie.

 

§ 8

 

Do zadań Zespołu należy:

1)   przygotowywanie niezbędnych danych do sporządzenia projektu planu finansowego jednostek obsługiwanych zgodnie z wymogami prawa;

2)   prowadzenie obsługi finansowej jednostek obsługiwanych;

3)   prowadzenie rachunkowości budżetowej jednostek obsługiwanych – prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, które wynikają z ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej;

4)   prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planie finansowym jednostek obsługiwanych oraz przygotowywanie dla dyrektorów jednostek obsługiwanych propozycji zmian tych planów;

5)   przygotowanie i organizowanie wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników obsługiwanych jednostek, przygotowywanie danych do sporządzenia wymaganych sprawozdań;

6)   prowadzenie obsługi administracyjnej w zakresie spraw osobowych nauczycieli i pracowników jednostek obsługiwanych;

7)   przygotowywanie projektów regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;

8)   prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych i Zespołu;

9)   przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu z zakresu przypisanych zadań;

10)    prowadzenie spraw związanych z powoływaniem na stanowisko dyrektora szkoły, powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, powierzaniem pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, powoływaniem komisji konkursowej,

przedłużaniem powierzenia stanowiska dyrektora, odwoływaniem dyrektora tej jednostki ze stanowiska kierowniczego;

11)    prowadzenie spraw osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych wynikających z Ustawy Karta Nauczyciela;

12)    opiniowanie wniosków dyrektorów jednostek obsługiwanych dotyczących powierzenia stanowisk zastępców dyrektorów i innych stanowisk kierowniczych;

13)    dokonywanie oceny pracy dyrektorów jednostek obsługiwanych w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;

14)    prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz przygotowywanie projektu decyzji administracyjnej stopnia awansu zawodowego nauczycielowi kontraktowanemu na stopień nauczyciela mianowanego;

15)    przygotowywanie projektów podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

16)    przygotowywanie do zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz aneksów do projektów, ze szczególnym uwzględnieniem liczby zatrudnionych pracowników, godzin ponadwymiarowych oraz ramowych planów nauczania;

17)    prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej i sporządzanie sprawozdań zbiorczych;

18)    prowadzenie spraw związanych  z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół;

19)    dokonywanie wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, nadawanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej;

20)    prowadzenie postępowań związanych z przyznaniem stypendium w ramach powiatowych programów wspierania młodzieży z powiatu sochaczewskiego;

21)    prowadzenie spraw związanych z kierowaniem wychowanków do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych;

22)    naliczanie dotacji do szkół i placówek niepublicznych;

23)    roczne rozliczanie dotacji do szkół i placówek niepublicznych;

24)    sporządzanie wniosków o zwiększenie subwencji oświatowej;

25)    prowadzenie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych;

26)    prowadzenie spraw osobowych pracowników Zespołu;

27)    prowadzenie spraw należących do Powiatu Sochaczewskiego z zakresu kultury i sportu związanych z:

a)        przygotowywaniem i organizacją przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, skierowanych do młodzieży szkół z terenu powiatu,

b)        opracowywaniem i rozpowszechnianiem materiałów oraz publikacji o charakterze kulturalno-promocyjnym i informacyjnym o powiecie,

c)        współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego, wydziałami starostwa i jednostkami powiatowymi w zakresie kultury, sportu i turystyki,

d)       współdziałaniem z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie imprez artystycznych,

e)      ochroną i kultywowaniem dziedzictwa kulturowego,

f)       wspieraniem instytucji i organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie kultury w środowisku lokalnym i w regionie,

g)      koordynacją działań programowych w zakresie edukacji kulturalnej,

h)      inicjowaniem i ożywianiem społecznej aktywności kulturalnej poprzez: udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej instytucjom kultury w powiecie, organizowanie szkoleń i konferencji z zakresu polityki kulturalnej,

i)        promocją społecznej aktywności kulturalnej na forum regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym poprzez prezentacje osiągnięć i promocję dorobku kulturalnego środkach masowego przekazu oraz wymianę dorobku kulturalnego młodzieży,

j)        wspomaganiem twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki,

k)      doskonaleniem współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia możliwości dla realizacji merytorycznych i finansowych zadań kultury,

l)        wykorzystaniem kreatywnej funkcji kultury oraz instytucjonalnych możliwości placówek kultury i organizacji pozarządowych do budowy nowoczesnych form sponsoringu, organizacja obchodów świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych,

m)    realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury,

n)      wykonywaniem zadań określonych w ustawie o bibliotekach,

o)      działaniem zapewniającym rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

p)       działalnością w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:

-  popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

-  organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

- szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć   rekreacyjnych,

- organizowanie i prowadzenie zawodów o zasięgu powiatowym w różnych  dyscyplinach sportowych.

 

§ 9

 

1.      Zespół jest powiatową jednostką budżetową pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu i odprowadzającą pobrane dochody do tego budżetu.

2.      Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest jego plan dochodów i wydatków uchwalony przez Radę Powiatu.

3.      Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

 

§ 10

1.    Zespołem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2.    Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

3.    Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zespołu.

 

§ 11

 

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa regulamin organizacyjny.

 

§ 12

 

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

Uzasadnienie


Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) wprowadziła możliwość tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego centrów usług wspólnych – jednostek zapewniających wspólną obsługę administracyjną, finansową i księgową własnych jednostek organizacyjnych. Ustawa ta zmieniła również treść przepisu ust. 9 art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wyłączając z kręgu podmiotów które mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych – jednostki samorządu terytorialnego. Dokonując tej nowelizacji ustawodawca pozostawił organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego kwestię dostosowania obecnie funkcjonujących jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, utworzonych na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty (w jego brzmieniu przed tą nowelizacją) – do nowych uregulowań prawnych, wyznaczając na to dostosowanie termin do końca 2016 r. (vide: art. 48 ust. 1 ustawy j. w.). Dostosowanie to zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może nastąpić np. poprzez likwidację dotychczasowych jednostki sprawującej  obsługę szkół i placówek oświatowych i utworzenie (w oparciu o nowe regulacje prawne) nowej jednostki organizacyjnej powołanej do wspólnej obsługi jednostek organizacyjnej danej jednostki samorządu terytorialnego, bądź też poprzez dostosowanie organizacyjno-prawne dotychczasowych jednostek obsługujących szkoły i placówki oświatowe do obowiązującego stanu prawnego.

Realizując to zadanie Rada Powiatu w Sochaczewie wprowadziła wspólną obsługę dla powiatowych jednostek organizacyjnych (szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski) przez dotychczasową jednostkę realizującą tą obsługę, zmieniła nazwę tę jednostki, określiła jednostki przez nią obsługiwane oraz nadała jej nowy statut.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-14 15:21:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-14 15:21:16
  • Liczba odsłon: 516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356616]

przewiń do góry