Uchwała Nr XIX/109/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 września 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 814) art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.585.115 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 1.577.368 zł.  Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 73.356.570 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.343.975 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 643.963 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.004.991 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 241.140 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 933.405 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4.351.579 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2016 rok”.

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.229.953 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.222.206 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 74.656.417 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.988.813 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.209.045 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 66.264.597 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 241.140 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.013.161 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 8.391.820 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2016 rok”.

 

§ 2

 

1.    Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”.

 

 

2.    Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”

 

§ 3

 

1.    Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 roku”.

 

 

§ 4

 

1. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

 

§ 5

 

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku”.

 

 

§ 6

 

 

§ 10 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł oraz wydatki  w kwocie 633.400 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

 

 

§ 7

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


uzasadnienie_xix_109_2016.docx

zalacznik_nr_1_dochody_xix_109_2016.xls

zalacznik_nr_2_wydatki_xix_109_2016.xls

zalacznik_nr_3_adm_rzad_xix_109_2016.xls

zalacznik_nr_4_porozumienia_xix_109_2016.xls

zalacznik_nr_5_dotacje_zal_i_niezal_xix_109_2016.xls

zalacznik_nr_6_inwestycyjny_xix_109_2016.xls

zalacznik_nr_7_rachunki_wydzielone_xix_109_2016.xlsxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-11 07:53:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-11 07:53:30
  • Liczba odsłon: 510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350063]

przewiń do góry