Uchwała Nr XIX/110/2016

 
Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 września 2016 roku


w sprawie przyjęcia  Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sochaczewskiego

 

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814) oraz art.13 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sochaczewskiego”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich wykonywanych w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i nie wykraczających poza granice jednego powiatu jest powiat. Zadania organizatora określone w ustawie wykonuje Starosta.

            Z kolei wymóg opracowania planu transportowego w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej wynika z art. 9 ust. 1
pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.), który obliguje powiat liczący co najmniej 80 tys. mieszkańców do sporządzenia planu w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich. W myśl art. 9 ust. 3 przywołanej ustawy, plan ten jest aktem prawa miejscowego.

            Zgodnie z art. 10 ww. ustawy projekt planu transportowego został poddany trzytygodniowym konsultacją społecznym, których celem było zapoznanie mieszkańców powiatu sochaczewskiego z ww. dokumentem oraz stworzenie możliwości zgłoszenia opinii m.in. co do kształtu sieci komunikacyjnej, środków transportu i innych rozwiązań w zakresie przewozów pasażerskich. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach  od 5 lipca do 29 lipca 2016 roku. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono raport, który został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Sochaczewie. 

            Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

Załączniki:

publ._110_zalacznik_do_uchwaly_w_sprawie_przyjecia_planu_zrownowazonego_rozwoju_publicznego_transportu_zbiorowego_dla_powiatu_sochaczewskiego.pdf:110_uch_xix_110_2016_planowana_siec_komunikacyjna_powiatu.png

 110_uch_xix_110_2016_planowana_siec_komunikacyjna_powiatu.png

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-07 11:05:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-07 11:05:21
  • Liczba odsłon: 515
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350263]

przewiń do góry