Uchwała Nr XVIII/107/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 22 lipca 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 814) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu                   w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.386.212 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 73.348.823 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 43.462 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.304.979 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.342.750 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 5.043.844 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2016 rok”.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.008.380 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 117.168 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 74.648.670 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160.630 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 117.168 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 65.484.829 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.847.750 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 9.163.841 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2016 rok”.

 

§ 2

 

1. §3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.299.847 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 794.847 zł,

- wolnych środków w kwocie 505.000 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 3.442.572 zł oraz rozchody budżetu w wysokości      2.142.725 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2016 rok obejmują zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

 

§ 3

 

1.    Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”.

 

2.    Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”

 

 

§ 4

 

1. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

                                                                                         

 

§ 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


uzasadnienie_xviii_107_2016.docx

zalacznik_nr_1_dochody_xviii_107_2016.xls

zalacznik_nr_2_wydatki_xviii_107_2016.xls

zalacznik_nr_3_przychody_i_rozchody_xviii_107_2016.xlsx

zalacznik_nr_4_adm_rzad_xviii_107_2016.xls

zalacznik_nr_5_porozumienia_xviii_107_2016.xls

zalacznik_nr_6_inwestycyjny_xviii_107_2016.xls
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-28 10:50:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-28 10:50:36
  • Liczba odsłon: 516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2349731]

przewiń do góry