Uchwała Nr XVII/101/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz.814) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.126.486 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 314.282 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.962.611 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 335.096 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 314.282 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.261.517 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 791.390 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 3.701.094 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2016 rok”.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.641.265 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 428.201 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.757.458 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.045.802 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 368.201 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 65.441.367 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.595.463 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 7.316.091 zł zgodnie       z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2016 rok”.

 

§ 2

 

1. §3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 794.847 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 794.847 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 2.937.572 zł oraz rozchody budżetu w wysokości      2.142.725 zł.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek zaciąganych na :

1)        sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 794.847 zł,

2)        spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych                        i pożyczek w kwocie 1.606.013 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2016 rok obejmują zmiany zgodnie                            z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

 

§ 3

 

1.    Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”.

 

2.    Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych                    w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik                Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”

 

 

§ 4

 

1.    Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe                          dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 roku”.

 

 

§ 5

 

1. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

                                                                                         

 

 

§ 6

 

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku”.

 

 

§ 7

 

§9 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 424.000 zł.

 

§ 8

 

§ 10 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł oraz wydatki  w kwocie 510.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

 

§ 9

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 10

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Załączniki do uchwały:


uzasadnienie_xvii_101_2016.docx

zalacznik_nr_1_dochody_xvii_101_2016.xls

zalacznik_nr_2_wydatki_xvii_101_2016.xls

zalacznik_nr_3_przychody_i_rozchody_xvii_101_2016.xlsx

zalacznik_nr_4_adm_rzad_xvii_101_2016.xls

zalacznik_nr_5_porozumienia_xvii_101_2016.xls

zalacznik_nr_6_dotacje_zal_i_niezal_xvii_101_2016.xls

zalacznik_nr_7_inwestycyjny_xvii_101_2016.xls

zalacznik_nr_8_rachunki_wydzielone_xvii_101_2016.xlsx


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-05 07:51:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 07:51:54
  • Liczba odsłon: 512
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350099]

przewiń do góry