Uchwała Nr XVI/94/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (Dz. U. z 2015.poz.1445 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 382.799 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 500 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.150.407 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 296.095 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 500 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.240.703 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 86.704 zł. Plan dochodów majątkowych                  po zmianach wynosi 2.909.704 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2016 rok”.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.157.599 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu           o łączną kwotę 695.588 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 69.544.394 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 891.071 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 595.588 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 64.763.766 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 266.528 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe      o kwotę 100.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.780.628 zł zgodnie       z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2016 rok”.

 

§ 2

 

1. §3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie    1.606.013 zł, która zostanie przeznaczona na:

- wykup papierów wartościowych – 1.606.013 zł.

 

2) Przychody budżetu w wysokości 536.712 zł oraz rozchody budżetu w wysokości      2.142.725 zł.

 

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2016 rok obejmują zmiany zgodnie                            z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

 

 

§ 3

 

1.    Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”.

 

2.    Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych                    w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik                Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”

 

 

§ 4

 

1.    Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem  Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

 

2.    Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe                          dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 roku”.

 

 

§ 5

 

1. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

 

§ 6

 

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku”.

 

§ 7

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 8

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Załączniki do uchwały:


uzasadnienie_xvi_94_2016.docx

zalacznik_nr_1_dochody_xvi_94_2016.xls

zalacznik_nr_2_wydatki_xvi_94_2016.xls

zalacznik_nr_3_przychody_i_rozchody_xvi_94_2016.xlsx

zalacznik_nr_4_adm_rzad_xvi_94_2016.xls

zalacznik_nr_5_porozumienia_xvi_94_2016.xls

zalacznik_nr_6_dotacje_podmiotowe_xvi_94_2016.xlsx

zalacznik_nr_7_dotacje_zal_i_niezal_xvi_94_2016.xls

zalacznik_nr_8_inwestycyjny_xvi_94_2016.xls

zalacznik_nr_9_rachunki_wydzielone_xvi_94_2016.xlsx


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-04 11:12:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-04 11:12:43
  • Liczba odsłon: 513
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356480]

przewiń do góry