UCHWAŁA  NR XVII/103/2016

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 27 CZERWCA 2016 ROKU

 

 

w  sprawie    skargi  na  działalność  dyrektora

Zespołu  Szkół  im.  Jarosława  Iwaszkiewicza  w  Sochaczewie

 

Na  podstawie  art.  231  ustawy z  dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z  2016 r.  poz. 23),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  po  zapoznaniu  się  ze  skargą  Pani   Z.  G. zawierającą  zarzuty  dotyczące  działalności  dyrektora  Zespołu  Szkół  im.  Jarosława  Iwaszkiewicza w  Sochaczewie,   stanowiącej  dyskryminację  w  zatrudnieniu  -  uznaje  się  za  organ  niewłaściwy  do  jej  rozpatrzenia.

 

 

§  2

 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  do  poinformowania    skarżącej  o  sposobie  załatwienia  skargi, o której mowa w §1.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Pismem  z  dnia  22  kwietnia  2016  roku  Pani  Z.  G.  -  nauczyciel  języka  angielskiego  w  Zespole  Szkół  im.  Jarosława  Iwaszkiewicza  w  Sochaczewie  złożyła  do  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  skargę  na  dyrektora  tego  Zespołu.  W  skardze  tej  skarżąca  zarzuciła  dyrektorowi  tej  jednostki  oświatowej,  prowadzonej  przez   Powiat  Sochaczewski,  działania  stanowiące  dyskryminację  w  zatrudnieniu  w  rozumieniu  przepisów  ustawy z  dnia  26  czerwca  1974  roku  Kodeks  pracy  (Dz.U.  z  2014 r., poz.  1502  z  późn. zm.).

 

            Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,  po  zapoznaniu  się  z  istotą  przedmiotową  skargi,  uznała  się  za  organ  niewłaściwy  do  jej  rozpatrzenia.

 

            W  dostępnym  orzecznictwie  Wojewody  Mazowieckiego  (jako organu  nadzoru  nad  działalnością  powiatu)  oraz  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w  Warszawie przyjął  się  pogląd,    postępowanie  skargowe,  o  którym  mowa  w  dziale  VIII  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz.U.  z  2016 r.,  poz. 23),  jako  odrębny  rodzaj  postępowania - zostaje  uruchomione,  gdy  skarga  nie  daje  podstaw  do  żądania  wszczęcia  postępowania  administracyjnego  ogólnego  lub  szczególnego,  a  także  nie  może  stanowić  podstawy  wniesienia  powództwa  lub  wniosku  czy  skargi  zmierzających  do  wszczęcia  postępowania  sądowego.

 

Nie  budzącym  w  powyższej  sprawie  jest  fakt,    przedmiotowa  skarga Pani  Z. G.  może  stanowić  podstawę  do  wniesienia  powództwa  do  sądu  pracy  stosownie  do  regulacji  zawartych  w  przepisach  ustawy  z  dnia  17  listopada 1964  roku  Kodeks  postępowania  cywilnego  (art.  459 – 4777), ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  roku  Kodeks  pracy  (art. 262  w  związku  z  art.  183d)  i  art.  91c  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  roku  Karta  Nauczyciela  odsyłającym w  zakresie  spraw  wynikających  ze  stosunku  pracy,  nieuregulowanych  przepisami  tej  ustawy,  do  Kodeksu  pracy.

 

            Zgodnie  z  art.  223  §  1  Kpa  organy  państwowe,  organy  samorządu  terytorialnego  i  inne  organy  samorządowe  oraz  organy  organizacji  społecznych  -  rozpatrują  oraz  załatwiają  skargi  i  wnioski  w  ramach swojej  właściwości. 
Z  powyższego  przepisu  wynika  obowiązek  przestrzegania  przez  organ  swojej  właściwości  z  urzędu  i  rozpatrywania  skarg  tylko  w  zakresie  posiadanych  kompetencji.  Art.    229  pkt.  4  Kpa  stanowi,    jeżeli  przepisy  szczególne  nie  określają  innych  organów  właściwych  do  rozpatrzenia  skargi  -  organem  właściwym  do  rozpatrzenia  skargi  na  zadania  lub  działalność  zarządu  powiatu,  starosty,  kierowników  powiatowych  służb,  inspekcji,  straży  i  innych  jednostek  organizacyjnych  powiatu  jest  rada  powiatu.  Właściwym  organem  do  rozpatrzenia  przedmiotowej  skargi  na działalność dyrektora  Zespołu Szkół  im.  Jarosława  Iwaszkiewicza  -  jest  co  do  zasady  Rada  Powiatu 
w  Sochaczewie  -  pod  warunkiem jednak,    owa  skarga  (jak  w konkretnym  przypadku)  nie  posiada  cech  innego  środka  prawnego  (np.  powództwa),  który  blokuje  uruchomienie postępowania  skargowego  w  trybie  przepisów  działu  VIII  Kodeksu  postępowania  administracyjnego.  Powyższe  stanowisko  zostało  wyrażone  m.in.  w  rozstrzygnięciu  nadzorczym  Wojewody  Mazowieckiego  znak LEX-O.4131.7.2015.AD  z  dnia  26 lutego  2015  roku, wyrokach Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w  Warszawie  sygn.akt  VII SAB/Wa 13/10  z  dnia  27  kwietnia  2010  roku  i  sygn. akt  II SA/Wa 744/15  z  dnia  14  lipca  2015  roku.  Stanowisko wyrażone  w  powołanych  wyżej  rozstrzygnięciach -  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  w  pełni  aprobuje.

 

            Zgodnie  z  dyspozycją  art.  231  Kpa  -  jeżeli  organ,  który  otrzymał  skargę  nie  jest  właściwy  do  jej  rozpatrzenia,  obowiązany  jest  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  siedmiu  dni,  przekazać    właściwemu  organowi,  zawiadamiając  o  tym  skarżącego,  albo  wskazać  mu  właściwy  organ.   Spory  związane  z  dyskryminacją  w  zatrudnieniu  (równym  traktowaniu w  zatrudnieniu),  o  której  mowa  w  przepisach  art.  183a – 3e  Kodeksu  pracy,  (podnoszoną  w  skardze  Pani  Z. G.),  rozpoznają  sądy  pracy,  rozstrzygając  o  zasadności  roszczeń  pracowników  związanych 
z    dyskryminacją. W  powyższej  sprawie  Pani  Z.  G.  może  się  zwrócić  również  o  pomoc do  właściwego  okręgowego  inspektoratu  pracy.

 

Z  tych  też  względów  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  -  wskazując  skarżącej  organ  właściwy  w  sprawach  opisanych  w  przedmiotowej  skardze  - uznała  się  za  organ  niewłaściwy  do jej  rozpatrzenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-04 10:40:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-04 10:40:48
  • Liczba odsłon: 516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356541]

przewiń do góry