UCHWAŁA  NR XVII/102/2016

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 27 CZERWCA 2016 ROKU

 

w  sprawie  uznania  skargi  za  bezzasadną

 

Na  podstawie  art.  12  pkt. 11  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z  2016 roku  poz.  814)  w związku z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z  2016 r.  poz. 23),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Po  rozpatrzeniu  skargi Pani  Z. G. na  zachowanie  dyrektora  Powiatowego  Zespołu  Edukacji w  Sochaczewie  polegające  na    nieudzieleniu  skarżącej  odpowiedzi  na  korespondencję  kierowaną  do  tego  dyrektora  -  uznaje się tę skargę za bezzasadną.

 

 

§  2

 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  do  poinformowania    skarżącej  o  sposobie  załatwienia  skargi, o której mowa w §1.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Pismem  Nr  BW-III.1411.2.2016.NZ  z  dnia  7  marca  2016  roku  Wojewoda  Mazowiecki  działając  na  podstawie  art.  231  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  z  2016 r.,  poz. 23)   przekazał  Radzie  Powiatu  w  Sochaczewie  do  rozpatrzenia  skargę  Pani  Z.  G.  na  dyrektora  Powiatowego  Zespołu  Edukacji  w  Sochaczewie.  W  skardze  tej  Pani  Z.  G.  stawia  dyrektorowi  tej  jednostki  organizacyjnej  Powiatu  Sochaczewskiego  zarzut  nieudzielenia  odpowiedzi  na  korespondencję  kierowaną  do  tego  dyrektora.  Zgodnie 
z  dyspozycją  przepisu  art.  229  pkt.  4  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  -  jeżeli  przepisy  szczególne  nie  określają  innych  organów  właściwych  do  rozpatrzenia  skarg,  organem  właściwym    do  rozpatrzenia skargi  dotyczącej  zadań  lub  działalności  kierowników  powiatowych  jednostek  organizacyjnych  jest  rada  powiatu.

 

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  po  zapoznaniu  się  z  okolicznościami  sprawy  i  istotą  skargi  -  uznaje    skargę  za  bezzasadną.

 

            Przedmiotem  skargi  jest  zarzut  niewłaściwego  wykonywania  przez  dyrektora  Powiatowego  Zespołu  Edukacji w  Sochaczewie  powierzonych  mu  obowiązków  -  poprzez  nieudzielenie  skarżącej  odpowiedzi  na  korespondencję  kierowaną  do  tej  jednostki.  Zgodnie  z  treścią  tej  skargi  ta  bezczynność  dyrektora  dotyczyła  11  pism  kierowanych  do  tego  Zespołu,  które  to  pisma  zgodnie  z  twierdzeniem  skarżącej,  załączyła  ona  do  tej  skargi  cyt.”  (załącznik  Nr 5 -  pisma  do  PZE szt. 11)”.  Do  skargi  skarżąca  załączyła  pisma  kierowane  do  różnych  organów  i  podmiotów  (Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty  w  Warszawie,  Ministra  Edukacji  Narodowej,  dyrektora  Zespołu  Szkół  im.  J.  Iwaszkiewicza,  w  którym  jest  zatrudniona, dyrektora  Powiatowego  Zespołu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  w  Sochaczewie).  Żadne  z  załączonych  do  skargi  pism  nie  było jednak  (wbrew  twierdzeniom  skarżącej)  skierowane  bezpośrednio  do  dyrektora  Powiatowego  Zespołu  Edukacji  w  Sochaczewie.  Z  tych  też  względów,  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  za  pośrednictwem  Przewodniczącego  Rady,  pismem  znak  OR.0004.2.2016  z  dnia  25  kwietnia  2016  roku,  zwróciła  się  do  Pani  Z.  G.  o  doręczenie  pism  kierowanych  do  dyrektora  Powiatowego  Zespołu  Edukacji 
w  Sochaczewie,  na  które powołuje  się  ona  w  swojej  skardze.  Pismo  to  zostało  bez  odpowiedzi.  Bowiem  skarżąca  nie  przekazała  Radzie  żadnego  pisma,  z  którym  związana  jest  przedmiotowa  skarga  na  dyrektora  Powiatowego  Zespołu  Edukacji 
w  Sochaczewie.

Do  przedmiotowej  skargi  skarżąca  załączyła  jedno  pismo  z  dnia  14  października  2015  roku  skierowane  do  dyrektora  Powiatowego  Zespołu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  w  Sochaczewie (jednostki  organizacyjnej  będącej  następcą  Powiatowego  Zespołu  Edukacji  w  Sochaczewie), które  bezpośrednio  nie  było  związane  z  działalnością  statutową  tego  Zespołu  (pismo  to  dotyczyło  rzekomych  uwag  jakie  miał  zgłosić  aktualny  dyrektor  Powiatowego  Zespołu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  w  Sochaczewie, 
Pan  A.  R.,  w  okresie  pełnienia  obowiązków  dyrektora  Liceum  w  Sochaczewie,  w  latach  2009 – 2013,  odnośnie  udziału  skarżącej  w  pracach  komisji  maturalnej).  Pomimo,   to  pismo  Pani  Z.  G. nie  dotyczyło  zadań  statutowych    Zespołu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  w  Sochaczewie,  jak  również  działalności  dyrektora  tego  Zespołu  związanej  z  realizacją  przypisanych  Zespołowi  zadań  -  Pan  A. R.  udzielił  Pani  Z.  G.  odpowiedzi  na   podnoszone  w  tym  piśmie  kwestie  (vide:  pismo  dyrektora   Powiatowego  Zespołu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  znak  PZE 0718.15.2015  z  dnia  10  listopada  2015  roku).

 

            Podkreślenia  w  sprawie  wymaga  również  fakt,  iż:

1)      Powiatowy  Zespół  Edukacji  w  Sochaczewie  był  jednostką  organizacyjną  Powiatu  Sochaczewskiego  powołaną do  obsługi  ekonomiczno – administracyjnej  szkół 
i  placówek  oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym  jest  ten  Powiat. 
Do  statutowych  zadań  tego  Zespołu  nie  należało  załatwianie  spraw  indywidualnych  rozstrzyganych  w  drodze  decyzji  administracyjnych,  o  których  mowa  w  art. 1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  a  tym  samym  przepisy  tego  kodeksu 
o  sposobie  i  terminach  rozpatrywania  spraw  administracyjnych  nie  miały  zastosowania  do  załatwiania  spraw  powierzonych  temu  Zespołowi,

2)      sprawy  podnoszone  przez  skarżącą  w  załączonych  do  skargi  pismach  nie  dotyczyły  sfery  zadań  przypisanych  Powiatowemu  Zespołowi  Edukacji  w  Sochaczewie,   
w  nadanym  Zespołowi,  przez  Radę  Powiatu  w  Sochaczewie,  statucie.

 

            W  tym  stanie  formalno - prawnym  sprawy  zarzuty  skargi  dotyczące  bezczynności  dyrektora  Powiatowego  Zespołu  Edukacji  w  Sochaczewie  polegającej  na  nieudzieleniu  odpowiedzi  na  korespondencję  kierowaną  przez  Panią  Z.  G.  do  tego  Zespołu  -  należy  uznać  za  bezzasadne.

 

 

 

 

 

Pouczenie:

Zgodnie  z  art.  239  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  -  w  przypadku  gdy  skarga,  w  wyniku jej rozpatrzenia,  została  uznana  za  bezzasadną  i  jej  bezzasadność  wykazano  w  odpowiedzi  na  skargę,  a  skarżący  ponowił  skargę  bez  wskazania  nowych  okoliczności  -  organ  właściwy  do  jej  rozpatrzenia  może  podtrzymać  swoje  poprzednie  stanowisko  z  odpowiednią  adnotacją  w  aktach  sprawy  -  bez  zawiadamiania  skarżącego. 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-04 10:36:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-04 10:36:34
  • Liczba odsłon: 502
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2345554]

przewiń do góry