UCHWAŁA  NR  XVII/99/2016

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA   27 CZERWCA 2016 ROKU

 

         w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego

Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  -  Szpitala  Powiatowego

        w  Sochaczewie  za  okres  01.01.2015 r.  -  31.12.2015 r.

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.   z  2016 r.   poz.  814.), art.  53  ust. 1  ustawy  z  dnia  29  września  1994  roku   o  rachunkowości  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  330  z  późn. zm.)  i  art.  121  ust.  1
i ust.  4  pkt.  3  ustawy  z  dnia   15  kwietnia  2011  roku o  działalności  leczniczej  (Dz.U.
z  2015 r.   poz.  618  z  późn. zm.),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

                                                                       §  1

 

1.      Zatwierdza  się  roczne  sprawozdanie  finansowe Zespołu  Opieki  Zdrowotnej – Szpitala  Powiatowego w  Sochaczewie  za  okres  1  stycznia  2015 r.  -  31  grudnia  2015 r.,  które zostało  pozytywnie  zaopiniowane  przez  Radę  Społeczną  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie

2.      Sprawozdanie  podlegało  badaniu  przez  biegłego  rewidenta,  który  ocenił  jego    prawidłowość  i  rzetelność,  przedstawioną  sytuację  majątkową i  finansową,  wynik  finansowy  oraz  rentowność  badanej  jednostki.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

                                                                       §  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

W  myśl  ustawy  o  działalności  leczniczej,  podmiot,  który  utworzył  podmiot  leczniczy,  sprawuje  nadzór  nad  zakładem  opieki  zdrowotnej  między  innymi  w  zakresie  gospodarki  finansowej.             W  ramach  tego  nadzoru,  na  podstawie  art.  53  ust.  1  ustawy  o  rachunkowości,  roczne  sprawozdanie  finansowe  jednostki  podlega  zatwierdzeniu  przez  organ  zatwierdzający,  nie  później  niż  6  miesięcy  od  dnia  bilansowego.  Przed  zatwierdzeniem  roczne  sprawozdanie  finansowe  jednostek  podlega  badaniu  przez  biegłego  rewidenta  i  zaopiniowaniu  przez  Radę  Społeczną  ZOZ  -  Szpitala  Powiatowego.

Roczne  sprawozdanie  finansowe  ZOZ  -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  okres   01.01.2015 r.  -  31.12.2015 r.  podlegało  badaniu  przez  biegłego  rewidenta  i  uzyskało  pozytywną  opinię  Rady  Społecznej.  Uchwałę  zatwierdzającą  roczne  sprawozdanie  finansowe  przyjmuje  Rada  Powiatu,  jako  organ  stanowiący  podmiotu,  który  utworzył  zakład.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-04 10:29:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-04 10:29:09
  • Liczba odsłon: 525
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2351957]

przewiń do góry