UCHWAŁA  NR XVII/98/2016

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z DNIA 27 CZERWCA 2016 ROKU

 

 

w  sprawie  udzielenia absolutorium 

Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  6,  art.  16  ust.  3 i  art.  30  ust.  1a  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)  oraz  art.  271  ust.  1  ustawy  z   dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (Dz. U.  z 2013r., poz.  885  z  późn. zm.),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Po  zapoznaniu  się  z  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Sochaczewskiego  za  2015

  rok,    sprawozdaniem  finansowym  Powiatu  Sochaczewskiego,  opinią  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej  w  Warszawie  Zespół  w  Płocku,  informacją  o  stanie  mienia  Powiatu  

Sochaczewskiego  oraz  stanowiskiem  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  - 

udziela  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie  absolutorium  z  tytułu wykonania  budżetu Powiatu 

Sochaczewskiego za  rok  2015.

 


 

 

§  2

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W  dniu  24  maja  2016  roku  Komisja  Rewizyjna  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  rozpatrzyła  sprawozdanie  finansowe  Powiatu  Sochaczewskiego,  sprawozdanie 
z  wykonania  budżetu  Powiatu  Sochaczewskiego  za  2015 rok  wraz  z  opinią  RIO  o  tym  sprawozdaniu  oraz  informacją  o  stanie  mienia  Powiatu  Sochaczewskiego.

Opinię  dotyczącą  w/w  sprawozdań  wraz  z  wnioskiem  o  udzielenie  absolutorium  Zarządowi  Powiatu  przesłano  do  RIO  w  Warszawie  Zespół  w  Płocku.  Regionalna Izba  Obrachunkowa  zaopiniowała  pozytywnie  wniosek  Komisji  Rewizyjnej.

Po  zapoznaniu  się  z  w/w  sprawozdaniami,  opiniami  i  informacja  o  stanie  mienia  komunalnego,  Rada  Powiatu  podejmuje  uchwałą  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Zarządowi  Powiatu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-04 10:27:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-04 10:27:03
  • Liczba odsłon: 514
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340897]

przewiń do góry