UCHWAŁA Nr XVI/96/2016

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny

sprzedaży zabudowanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

 

 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz.1445 z późn.zm.) oraz art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku, poz.1774 z późn. zm.), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, oznaczonej w obrębie geodezyjnym Karwowo jako działka nr 170/10 o powierzchni 34 728 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie prowadzona jest księga wieczysta nr PL1O/00016137/8, położonej w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, wpisanej do rejestru zabytków – do wysokości 20% ceny tej nieruchomości ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

 

Sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków odbywa się zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku, poz.1774 z późn. zm.). Przepisy tego aktu prawnego określają też zasady ustalania ceny za sprzedaż nieruchomości.

Ogólna zasada stanowi, że cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Wartość nieruchomości jest oszacowywana przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

W odniesieniu do nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z przepisem art.68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – ustaloną, zgodnie z art.67 [szacowanie wartości nieruchomości], cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę.

W przypadku braku odmiennej uchwały, cena sprzedaży nieruchomości automatycznie objęta byłaby ustawową 50% bonifikatą. Aby uzyskać wyższą cenę sprzedaży, konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu uchwały o obniżeniu wysokości bonifikaty. W takiej sytuacji sprzedaż nieruchomości przyniesie większe wpływy do budżetu Powiatu Sochaczewskiego.

Podjęcie uchwały w zaproponowanej formie pozwoli Zarządowi Powiatu w Sochaczewie przeprowadzenie procedury na sprzedaż nieruchomości stanowiącej dawną siedzibę Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie, która jest wpisana do Rejestru Zabytków Województwa Mazowieckiego, prowadzonego przez Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegaturę w Płocku pod numerami 506 i 549 – zgodnie z nowymi zasadami ustalania ceny zakupu – znacznie korzystniejszymi dla Powiatu, niż przewidują to regulacje zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-04 10:17:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-04 10:17:40
  • Liczba odsłon: 508
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356598]

przewiń do góry