Uchwała Nr XV/91/2016

 

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia  30 marca 2016 roku

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późniejszymi zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane  Powiatowi Sochaczewskiemu przez Zarząd tego Funduszu w wysokości 1.291.757,00 zł, przeznacza się w 2016 roku na realizację niżej wymienionych zadań:

                                                                         

1)      dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej
                                                                                       

                                                                                                                                                                                         - 799.800,00 zł.                                                                                                  

2)      dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

     w turnusach rehabilitacyjnych                                           

                                                                                                   -  105.000,00 zł.

 

3)  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu

się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                           

                                                                                             - 120.957,00 zł.

     

4)       dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                                                              

                                                                                                 -  30.000,00 zł.

 

5)       dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów

 

                                                                                                 -  220.000,00 zł.

 

6)       zwrot wydatków na instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu

                                                                                                   -  16.000,00 zł.       

       

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z otrzymaniem z PFRON informacji o wysokości środków przyznanych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016r. w wysokości 1.291.757,00  istnieje konieczność rozdysponowania tych środków przez Radę Powiatu na poszczególne zadania – zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

            Przyznane środki są na poziomie roku ubiegłego, poza środkami przyznanymi na WTZ, które są zwiększone w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 60.000 zł rocznie.

Projekt podziału środków przygotowano mając na uwadze liczbę złożonych wniosków  i najpilniejsze potrzeby finansowe.

 

            Przyznane z PFRON dofinansowanie nie zaspokoi wszystkich potrzeb zgłaszanych przez Wnioskodawców.

 

            Projekt Uchwały został zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-12 07:37:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-12 07:37:27
  • Liczba odsłon: 516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2349721]

przewiń do góry