UCHWAŁA NR XV/90/2016

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

  Z  DNIA 30 MARCA 2016 ROKU

 

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

 

 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U z 2015 r., poz.1445 z późn. zm.), art.68 ust.1 pkt.7, ust 1 b  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz. 1774 z późn. zm.)  oraz § 7 uchwały Nr XXXIII/117/2009  Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35 poz. 820, z 2011 r. Nr 39, poz. 1288) Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Uchwała określa warunki udzielania bonifikaty i wysokość jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego, obejmujących:

 

1)      lokal Nr 2 i 4 w budynku przy ul. Gawłowskiej Nr 183 w Sochaczewie;

2)      lokalu Nr 1 i 2 w budynku przy ul. Gawłowskiej Nr 185 w Sochaczewie;

 

na rzecz najemców tych lokali, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

§ 2

 

1. Bonifikaty, o której mowa w ust. 1 udziela się według następujących stawek procentowych:

1)      95% ceny lokalu – w przypadku  jednorazowej zapłaty ceny lokalu;

2)      90% ceny lokalu – w przypadku rozłożenia ceny lokalu na raty.

 

2. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:

 1) nie posiadanie przez najemcę lub jego małżonka praw własności do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

 2) nie korzystanie przez najemcę lub jego małżonka z bonifikaty przy nabyciu innego lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            Zgodnie z dyspozycją § 7 uchwały Nr XXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35 poz. 820, z 2011 r. Nr 39, poz. 1288) – lokale stanowiące własność Powiatu Sochaczewskiego mogą być sprzedawane przez Zarząd Powiatu na rzecz najemców, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przy ich sprzedaży Zarząd Powiatu może udzielić tym nabywcom bonifikaty na podstawie stosownej uchwały Rady Powiatu. Powyższe uregulowania są zgodne z postanowieniami art. art.68 ust.1 pkt.7, ust 1 b  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którymi organ  wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego  może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z przepisami tej ustawy na podstawie stosownej uchwały Rady, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. Podejmując taką uchwałę organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych.

            Zaproponowaną przez Zarząd Powiatu bonifikatę przy sprzedaży lokali wymienionych w uchwale ustalono na poziomie wcześniej stosowanym przy sprzedaży lokali mieszkalnych z powiatowego zasobu mieszkaniowego Powiatu Sochaczewskiego.

            Zgoda Rady Powiatu na udzielenie bonifikaty wyrażana jest w formie podjęcia stosowanej uchwały przez ten organ.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-12 07:26:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-12 07:26:40
  • Liczba odsłon: 516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350102]

przewiń do góry