UCHWAŁA NR XV/89/2016

 

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z  DNIA 30 MARCA 2016 ROKU

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania  Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego”  w Sochaczewie

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r, poz. 1445 z poźn. zm.), art. 48  ust. 5 i ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618) oraz §13 ust. 2 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, stanowiącego załącznik do uchwały XVI/86/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4955)  Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala,  co następuje:

 

 

 

§ 1

 

W uchwale Rady Powiatu w Sochaczewie Nr IX/50/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie § 1 pkt. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

                  

„2) Członkowie:

 

b)      Iwona Diduszko       - Przedstawiciel  Wojewody Mazowieckiego”.

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                            

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa „Rada Społeczna” powołana przez organ założycielski szpitala tj. Radę Powiatu w Sochaczewie. W skład rady społecznej wchodzą starosta lub osoba przez niego wyznaczona, przedstawiciel wojewody oraz przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu sochaczewskiego. W związku ze zmianą przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego w radzie społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego                   w Sochaczewie należało uchwałą Rady Powiatu w Sochaczewie dokonać zmiany w składzie Rady Społecznej  Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-12 07:24:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-12 07:24:01
  • Liczba odsłon: 518
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2351882]

przewiń do góry