Uchwała Nr XV/88/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 marca 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (Dz. U. z 2015.poz.1445 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236 ustawy        z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 3.168.929 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 106.048 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi  70.768.108 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 745.929 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 106.048 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 67.945.108 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.423.000 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 2.823.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2016 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 4.242.270 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.179.389 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 69.082.383 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.035.170 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 459.389 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 64.468.283 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.207.100 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe  o kwotę 720.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.614.100 zł zgodnie     z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2016 rok”.

§ 2

 

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”.

 


§ 3

 

1.    Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

 

2. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 roku”.

 

 

§ 4

 

 

1. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

§ 5

 

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku”.

 


§ 6

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


uzasadnienie_xv_88_2016.docx

zalacznik_nr_1_dochody_xv_88_2016.xls

zalacznik_nr_2_wydatki_xv_88_2016.xls

zalacznik_nr_3_adm_rzad_xv_88_2016.xls

zalacznik_nr_4_dotacje_podmiotowe_xv_88_2016.xlsx

zalacznik_nr_5_dotacje_zal_i_niezal_xv_88_2016.xls

zalacznik_nr_6_inwestycyjny_xv_88_2016.xls

zalacznik_nr_7_rachunki_wydzielone_xv_88_2016.xlsx


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-12 06:58:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-12 06:58:56
  • Liczba odsłon: 515
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350218]

przewiń do góry