UCHWAŁA NR XV/86/2016
RADY POWIATU W SOCHACZEWIE
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2020

 

Na podstawie art.12 pkt.9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz.1445 z późn. zm.) w związku z art.3 pkt.3 i art.9 pkt.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 roku, poz.1649, z późn. zm.), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§1


Przyjmuje się Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2020 to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd powiatowy. Określa on priorytety i cele polityki rozwoju społeczno – gospodarczego prowadzonego na obszarze powiatu. Dotychczas obowiązującym dokumentem była Strategia Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2008 – 2013. Prace nad przygotowaniem nowego dokumentu podjęto w 2014 roku, gdyż znacząco zmienił się kontekst uwarunkowań społeczno – gospodarczych, zarówno globalnie, regionalnie, jak i lokalnie. Pojawiły się nowe cele w ramach polityki rozwoju Unii Europejskiej, zakończył się okres programowania funduszy strukturalnych na lata 2007 – 2013, a prace nad nową perspektywą finansową funduszy są w swojej ostatecznej fazie. Aby wykorzystać szanse płynące z programów krajowych i zagranicznych, należało w strategii uwzględnić obecną perspektywę finansową Unii Europejskiej oraz wytyczone cele rozwojowe na lata 2014 – 2020.

Prace związane ze strategią nie zostały zakończone przed zmianą władz powiatowych, która nastąpiła w IV kwartale 2014 roku. Dalsze działania w zakresie opracowania nowego dokumentu podjęto w 2015 roku, jako bazę wykorzystując opracowania wcześniejsze. Prace były prowadzone w drugiej połowie 2015 roku oraz na początku 2016 roku. Przygotowany dokument został poddany konsultacjom społecznym w wymaganej prawem formie.

Strategię Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2020 opracowano na podstawie informacji zawartych w analitycznym zestawieniu charakterystyki powiatu sochaczewskiego oraz wyników prac zespołów roboczych na warsztatach diagnostyczno – projektowych, w skład których wchodzili w głównej mierze przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego. Wypracowany w ten sposób projekt dokumentu został poddany konsultacjom społecznym zarządzonym uchwałą Nr 60/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu pt. ,,Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2020”. Efektem konsultacji społecznych były uwagi oraz postulaty odnoszące się do zapisów dokumentu nadesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wniesione postulaty zostały rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie i znalazły one odzwierciedlenie w zapisach zawartych w przedmiotowym dokumencie.


086_powiat_sochaczewski_-_strategia_na_lata_2016-2020.pdf 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-12 06:42:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-12 06:42:32
  • Liczba odsłon: 521
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340849]

przewiń do góry