Uchwała Nr XIV/84/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 lutego 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (Dz. U. z 2015.poz.1445 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 500 zł. Zmniejsza się dochody budżetu            o łączną kwotę 500 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 67.705.227 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 500 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę               500 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 67.305.227 zł,

2) Plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 400.000 zł zgodnie                            z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2016 rok”.

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 515.976 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu           o łączną kwotę 58.976 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 66.019.502 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35.976 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.976 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 63.892.502 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 480.000 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe                     o kwotę 23.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 2.127.000 zł zgodnie     z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2016 rok”.

 

 

§ 2

 

1. §3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie    1.685.725 zł, która zostanie przeznaczona na:

- wykup papierów wartościowych – 1.685.725 zł.

 

2) Przychody budżetu w wysokości 457.000 zł oraz rozchody budżetu w wysokości      2.150.000 zł.

 

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2016 rok obejmują zmiany zgodnie                            z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

§ 3

 

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”.

 

 

§ 4

 

1. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

 

 

§ 5

 

§ 10 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł oraz wydatki w kwocie 360.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska.

 

§ 6

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

 

 uzasadnienie_xiv_84_2016.docx


zalacznik_nr_1_dochody_xiv_84_2016.xls

zalacznik_nr_2_wydatki_xiv_84_2016.xls

zalacznik_nr_3_przychody_i_rozchody_xiv_84_2016.xlsx

zalacznik_nr_4_adm_rzad_xiv_84_2016.xls

zalacznik_nr_5_inwestycyjny_xiv_84_2016.xls

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-12 12:20:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-12 12:20:03
  • Liczba odsłon: 531
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350733]

przewiń do góry