Sochaczew, 26 styczeń 2016 r.

 

 

 

RŚB.6341.1.21.2015

 

 

INFORMACJA

o zakończeniu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 )

 

podaję do publicznej wiadomości,

że zakończono postępowanie dowodowe, w sprawie zmiany decyzji Starosty Sochaczewskiego z dnia 5 sierpnia 2011r., znak RŚB.6341.8.2011 - pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu melioracyjnego B-6 w Sochaczewie ścieków oczyszczonych w kontenerowej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce o numerze ewid. 1910/19 – obręb Sochaczew Wschód w zakresie dostosowania pozwolenia wodnoprawnego do warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i ustawy Prawo wodne.

 

Jednocześnie informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toczącym się postępowaniu  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego  zawiadomienia w Wydziale Rozwoju,  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Marszałku Józefa Piłsudskiego 65,  pokój nr 111, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00.

Po upływie wyżej wymienionego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informację o zakończeniu niniejszego postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie a także udostępniono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sochaczewskiego (www.sochaczew-powiat.bip.org.pl).

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Martinek Karina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-28 11:57:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Martinek Karina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-28 11:57:15
  • Liczba odsłon: 568
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340896]

przewiń do góry