Sochaczew, 14 syczeń 2016 r.

 

RŚB. 6222.1.1.2016

 

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z późn. zm.) w zw. z art. 218 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

 

Starosta Sochaczewski

 

podaje do publicznej wiadomości informację  o wszczęciu w dniu 14.01.2016 r. postępowania administracyjnego  w przedmiocie  zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z fabryk położonych na terenie zakładów produkcyjnych MARS Polska Sp. z o.o. w Kożuszkach Parceli 42, gm. Sochaczew.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 w Sochaczewie , pokój nr 111 w godzinach pracy urzędu tj. od 10.00 do 18.00 w poniedziałki, od 8.00 do 16.00. wtorki – piątki. Ewentualne uwagi i wnioski można składać w kancelarii ogólnej starostwa lub  przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatu Sochaczewskiego,

Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) pod adresem  starostwo@powiatsochaczew.pl
Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosi 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej przedmiotowego pozwolenia jest Starosta Sochaczewski.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Martinek Karina
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-14 13:51:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Martinek Karina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 13:51:33
  • Liczba odsłon: 618
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356586]

przewiń do góry