Uchwała Nr XIII/78/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015.poz.1445) art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 


§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 Nr III/14/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 823.996 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 1.304.715 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 79.910.366 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 821.478 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 556.093 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 67.488.222 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.518 zł.  Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 748.622 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 12.422.144 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2015 rok”.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.095.861 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.576.580 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.658.357 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.093.261 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.503.084 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 64.191.752 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.600 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 73.496 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 16.466.605 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2015 rok”.

 

§ 2

 

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”.

 

 

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”


§ 3

 

1. Rozwiązaniu uległ plan rezerwy ogólnej. Plan rezerwy kryzysowej nie uległ zmianie i wynosi 98.500 zł.

 

§ 4

  

1.    Zmiany w dotacjach podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2015 roku” dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów.

 

2. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 roku”.

 

 

§ 5

  

1. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2015 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

 

§ 6

 

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku”.

  

§ 7

 

§ 11 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 122.000 zł oraz wydatki w kwocie 122.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

§ 8

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


uzasadnienie_xiii_78_2015.docx
zalacznik_nr_1_dochody_xiii_78_2015.xls
zalacznik_nr_2_wydatki_xiii_78_2015.xls
zalacznik_nr_3_adm_rzad_xiii_78_2015.xls
zalacznik_nr_4_porozumienia_xiii_78_2015.xls
zalacznik_nr_5_dotacje_podmiotowe_xiii_78_2015.xlsx
zalacznik_nr_6_dotacje_zal_i_niezal_xiii_78_2015.xls
zalacznik_nr_7_inwestycyjny_xiii_78_2015.xls
zalacznik_nr_8_rachunki_wydzielone_xiii_78_2015.xlsx
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-05 11:52:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 11:52:53
  • Liczba odsłon: 522
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350205]

przewiń do góry