UCHWAŁA NR XIII/82/2015

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

z mieszkańcami Powiatu Sochaczewskiego

 

 

            Na podstawie art.3d ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2015 roku, poz.1445) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1


 

Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Sochaczewskiego,
w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

 


§ 2


 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 


§ 3


 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uzasadnienie

Celem wprowadzenia uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Sochaczewskiego, jest stworzenie podstaw do przeprowadzania miarodajnych i transparentnych konsultacji społecznych oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Powiatu.

Konsultacje społeczne są podstawowym narzędziem dla radnych i Zarządu Powiatu pozwalającym zapoznać się z opinią mieszkańców w sprawach Powiatu po to, by móc budować wspólne dobro. Dzięki konsultacjom mieszkańcy mogą wyrażać swoje zdanie na temat planowanych przez Powiat inwestycji, strategii rozwoju i innych projektów, w ten sposób mogą pośrednio oddziaływać na podejmowane decyzje.

Prowadzenie konsultacji społecznych ma również na celu wspieranie więzi społecznych i poczucia wspólnoty oraz zachęcanie mieszkańców do brania czynnego udziału w życiu lokalnej społeczności i w ten sposób przyczynia się do podniesienia jakości życia i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Istotnym elementem wprowadzenie uchwały jest również fakt, że coraz więcej aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu, wymaga przeprowadzanie tego rodzaju konsultacji – choćby w zakresie stworzenia strategii rozwoju, a także pod kątem ubiegania się o zewnętrzne wsparcie finansowe, w tym środki unijne.

Załącznik do uchwały Nr XIII/82/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 grudnia 2015 roku

  

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych

 z mieszkańcami Powiatu Sochaczewskiego

  

§ 1

1.          Celem konsultacji społecznych jest stworzenie mechanizmów i narzędzi, dzięki którym mieszkańcy Powiatu Sochaczewskiego mogliby wyrażać swoją opinię w ważkich dla tej wspólnoty samorządowej sprawach,
w tym poprzez informowanie zainteresowanych mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii
i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.

2.           Konsultacje społeczne przeprowadzane są z mieszkańcami Powiatu w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Powiatu; należą one do instrumentów wspierających procesy decyzyjne władz powiatu. Wynik konsultacji nie jest wiążący.

3.        Konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu mogą być przeprowadzone w szczególności w sprawach dotyczących:

1)             strategii rozwoju Powiatu;

2)             wieloletnich planów inwestycyjnych;

3)             pojedynczych inwestycji powiatowych o istotnym znaczeniu dla mieszkańców;

4)             planów i programów sektorowych w dziedzinach obejmujących zadania Powiatu.

4.       Konsultacje przeprowadza się:

1)             na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom;

2)             w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich osób
i podmiotów, o których mowa w § 4;

3)           z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych zasadach i trybie.

 

§ 2

1.             Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu.

2.         W przypadku konsultacji, o których mowa w § 3 pkt.3, do udziału w konsultacjach są umocowani przedstawiciele grup społecznych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających na terenie Powiatu.

3.             Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców lub podmiotów.

 

§ 3

Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1)             ogólnopowiatowy – tzw. konsultacje powszechne;

2)             lokalny – dotyczący mieszkańców określonego terytorium (części Powiatu);

3)      środowiskowy – dotyczący określonych grup społecznych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

 

§ 4

1.       Konsultacje przeprowadzanie są z inicjatywy:

1)             Zarządu Powiatu w Sochaczewie;

2)             Starosty Sochaczewskiego;

3)             grupy mieszkańców Powiatu w liczbie co najmniej 300 osób;

4)             organizacji społecznych działających na terenie Powiatu w liczbie co najmniej 3.

2.             Grupa mieszkańców Powiatu lub organizacje społeczne działające na terenie Powiatu występują do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

3.             Wniosek, o którym mowa w ust.2, winien określać w szczególności:

1)             przedmiot konsultacji;

2)             czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3)             proponowane formy przeprowadzenia konsultacji;

4)             uzasadnienie celowości przeprowadzenia konsultacji;

5)             zasięg terytorialny;

6)             listę osób popierających wniosek.

4.             Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinna zawierać:

1)             imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia;

2)             adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania);

3)             podpis.

5.             Grupę mieszkańców o której mowa w ust.2 reprezentują 2 osoby, wyłonione przez tę grupę, wskazane na liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji, a organizacje społeczne ich statutowe organy.

6.             Zarząd Powiatu rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w ciągu 21 dni od jego wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, zwanego dalej Starostwem. O sposobie rozpatrywania wniosku informuje się wnioskodawcę na piśmie.

7.             Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

 

§ 5

1.             Procedurę konsultacji wszczyna Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

2.             W uchwale, o której mowa w ust.1 Zarząd Powiatu określa:

1)             przedmiot konsultacji;

2)             czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3)             zasięg konsultacji;

4)             formę konsultacji;

5)             merytoryczną komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji.

 

 

§ 6

1.             Konsultacje społeczne przeprowadza się w jednej z wybranych form:

1)         badania ankietowego przeprowadzonego w siedzibie Starostwa lub na stronie internetowej Powiatu. Badanie ankietowe przeprowadza się na terenie wszystkich gmin lub części obszaru Powiatu;

2)             otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami;

3)     badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu lub założeń do projektu dokumentu bądź propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla Powiatu na stronie internetowej Powiatu i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej lub formularza zgłoszenia uwag lub formularza ankietowego;

4)             przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym lub instytucjom;

5)       warsztatów i paneli obywatelskich organizowanych dla mieszkańców – bezpośrednich spotkania z grupami mieszkańców;

6)             spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu,

2.             Dopuszcza się łączenie kilku form przeprowadzania konsultacji społecznych, o których mowa w ust.1.

 

§ 7

O wyborze formy konsultacji społecznych decyduje Zarząd Powiatu stosownie do potrzeb i zaistniałych okoliczności.

 

§ 8

1.             Informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych umieszcza się z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem:

1)             na stronie internetowej Powiatu,

2)             na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

2.             Dodatkowo informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych może być umieszczona lub obwieszczona:

1)             na stronach internetowych gmin położonych na terenie Powiatu,

2)             na tablicach ogłoszeń urzędów gmin na terenie Powiatu,

3)             na tablicach ogłoszeń dostępnych na terenie Powiatu,

4)             w prasie lokalnej,

5)             w radiu lokalnym.

 

§ 9

Starostwo prowadzi i utrzymuje specjalne miejsce na stronie internetowej dotyczące konsultacji społecznych zawierające informacje o wszystkich złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji społecznych, sposobach ich rozpatrzenia, podjętych przez Zarząd Powiatu uchwałach
w sprawie konsultacji, a także o wynikach konsultacji.

 

 

§ 10

1.       Z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych sporządza się protokół, do którego dołącza się listę osób obecnych na spotkaniu.

2.      W protokole pracownik Starostwa umieszcza informację o formie zawiadomienia, o terminie konsultacji społecznych, temacie, osobach reprezentujących Powiat, przebiegu dyskusji, przyjęciu ustaleń i przedstawionych opiniach.

           

§ 11

1.             Z przeprowadzonych konsultacji społecznych osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji sporządza raport podsumowujący, zawierający co najmniej informację o:

1)             celu konsultacji,

2)             podmiotach zaangażowanych w konsultacje,

3)             przebiegu konsultacji i wykorzystanych formach konsultacji,

4)             wynikach konsultacji społecznych,

5)     rozstrzygnięciach lub rekomendowanych kierunkach działań, kwestiach wymagających dalszych uzgodnień, obszarach w których nie osiągnięto konsensusu.

2.        Raport o którym mowa w ust.1 podlega opublikowaniu na stronie internetowej Powiatu lub w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

           

§ 12

1.             Obsługę informacyjno-organizacyjną konsultacji społecznych zapewnia Wydział Organizacyjny Starostwa we współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

2.        Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Powiatu.

 


 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-04 16:12:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-04 16:12:37
  • Liczba odsłon: 542
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356286]

przewiń do góry