UCHWAŁA  NR XIII/81/2015

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU

 

 

w  sprawie  przekazania  gminom  zadania  zarządzania drogami  powiatowymi 
w  zakresie  obejmującym  przystanki  komunikacyjne 

 


Na  podstawie  art.  5  ust.  2  i  art.  12  pkt.  8a  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2015 r.  poz. 1445)  w  związku  z  art.  19  ust.  4  ustawy  z  dnia  21  marca  1985  roku  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  z  2015 r. poz.  460  z  późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

§  1

 

1.      Powierza  się  gminom:  Gminie  Miasto  Sochaczew,  Gminie Sochaczew,  Gminie Teresin, Gminie Rybno, Gminie Młodzieszyn,  Gminie Iłów, Gminie Brochów  i Gminie   Nowa  Sucha –  prowadzenie  zadania  zarządzania  drogami  powiatowymi w  zakresie  obejmującym  przystanki  komunikacyjne  zlokalizowane  w  ciągu  dróg  powiatowych, w  granicach  administracyjnych  tych  gmin.

2.     Powierzenie  zadania,  o  którym  mowa  w  ust.  1   nastąpi na  podstawie porozumień  zawartych  pomiędzy  Powiatem  Sochaczewskim  a  Gminami  Powiatu  Sochaczewskiego.

 

§  2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  3


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie  z  ustawą  o  drogach  publicznych,  zarządzanie  drogami publicznymi może  być  przekazywane  pomiędzy ich zarządcami  w  trybie  porozumienia.  Ponieważ  z  ustawy  o  publicznym  transporcie  drogowym  wynika,    do  zadań  własnych  gminy  w  zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego  należą  budowa,  przebudowa  i  remont  m.in.   wiat  przystankowych  lub  innych  budynków  służącym pasażerom,  posadowionych  na  miejscu  przeznaczonym  do  wsiadania  pasażerów  lub  przylegających  do  tego  miejsca,  usytuowanych  w  pasie  dróg  publicznych  bez  względu  na  kategorię  tych  dróg,  zasadnym  jest  przekazanie  gminom  zadania  zarządzania  drogami  powiatowymi  w  zakresie  obejmującym  przystanki  komunikacyjne  w  ciągu  dróg  powiatowych,  w  granicach  administracyjnych  poszczególnych  gmin.  W  orzecznictwie  sądów  administracyjnych  utrwalił  się  pogląd,    zawarcie  porozumienia  pomiędzy  zarządcami  dróg  publicznych  (w  sprawach  związanych  z  przekazaniem  lub  przejęciem  zadania  publicznego  -  zarządzania  drogami  publicznymi)  winno  być  poprzedzone  uchwałami  właściwych  organów  stanowiących  jednostek  samorządu  terytorialnego  (vide:  wyrok  NSA  w  Warszawie sygn. akt II OSK 2299/14  z dnia  26  lutego  2015  roku).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-04 16:05:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-04 16:05:14
  • Liczba odsłon: 514
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350719]

przewiń do góry