Sochaczew, 28.12.2015 r.

 

 

 

RŚB.6341.1.22.2015

 

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 469) w nawiązaniu do art. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o zmianie ustawyPrawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 850)

podaję do publicznej wiadomości,

że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Sochaczewskiego z dnia 27 grudnia 2005 r., znak RŚ.B.6224-1-6/05 - pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Bzury w km 27+600 ścieków bytowych z lokalnej oczyszczalni ścieków oraz wód opadowych i roztopowych ze szpitala położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w Sochaczewie w zakresie dostosowania pozwolenia wodnoprawnego do warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i ustawy Prawo wodne.

 

Jednocześnie informuję, że zmiana decyzji w ww. zakresie nie wymaga zgody stron. (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.)

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. sprawy a także składać uwagi bądź wnioski.

Wszelkie wyjaśnienia, dokumenty i dowody w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65. Akta sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, w pokoju nr 111.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informację o wszczęciu niniejszego postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie a także udostępniono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sochaczewskiego (www.sochaczew-powiat.bip.org.pl).

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Martinek Karina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-29 13:37:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Martinek Karina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-29 13:37:59
  • Liczba odsłon: 553
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2351894]

przewiń do góry