Sochaczew, dnia  10 grudnia 2015r.

 

RŚ.B.625.1.2015

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 375 w związku z art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 10 grudnia 2009 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia w drodze decyzji na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko drogi krajowej Nr 50 , na odcinku Janów- Ruszki. (na wysokości działek o numerze ewidencyjnym 34/10 i 34/11 obręb geodezyjny Janów-Ruszki gm. Młodzieszyn)

Informuję jednocześnie, że wszelkie wyjaśnienia, dokumenty i dowody w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Marszałku Józefa Piłsudskiego 65  w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia (poniedziałki w godzinach 10.00 – 18.00, wtorki- piątki w godzinach 8.00 – 16.00). Akta sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, w pokoju nr 111.

Zgodnie  z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informację o wszczęciu niniejszego postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie a także udostępniono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sochaczewskiego (www.sochaczew-powiat.bip.org.pl).

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Martinek Karina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-11 09:58:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Martinek Karina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-11 09:58:32
  • Liczba odsłon: 549
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2345577]

przewiń do góry