Uchwała Nr X/62/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 17 września 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      (Dz. U. 2013.poz.595 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 Nr III/14/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 635.111 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 310.040 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.248.135 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 627.467 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 40.691 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 67.104.887 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.644 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe                  o kwotę 269.349 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 13.143.248 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2015 rok”.

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 847.727 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu           o łączną kwotę 426.656 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.996.126 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 745.627 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 158.851 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 64.530.080 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 102.100 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe                o kwotę 267.805 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 16.466.046 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2015 rok”.

 

 

§ 2

 

1. §3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 otrzymuje następujące brzmienie:

1) Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 747.991 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów                     i pożyczek z lat ubiegłych – 497.131 zł,

- zaciągniętych pożyczek – 250.860 zł.

 

2) Przychody w wysokości 2.897.991 zł oraz rozchody w wysokości 2.150.000 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w na 2015 rok obejmują zmiany zgodnie            z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku”.

 

 

§ 3

 

 

1. §4 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 otrzymuje następujące brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek zaciąganych na:

1)   sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie  - 250.860 zł

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych                   w kwocie – 2.150.000 zł.

 

§ 4

 

 

1. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”.

 

 

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”

 

 

§ 5

 

 

1. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 roku”.

 

 

§ 6

 

 

1. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2015 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik  Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

 

 

§ 7

 

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych obejmuje zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku”.

 

 

§ 8

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


uzasadnienie_x_62_2015.docx

zalacznik_nr_1_dochody_x_62_2015.xls

zalacznik_nr_2_wydatki_x_62_2015.xls

zalacznik_nr_3_przychody_i_rozchody_x_62_2015.xlsx

zalacznik_nr_4_adm_rzad_x_62_2015.xls

zalacznik_nr_5_porozumienia_x_62_2015.xls

zalacznik_nr_6_dotacje_zal_i_niezal_x_62_2015.xls

zalacznik_nr_7_inwestycyjny_x_62_2015.xls

zalacznik_nr_8_rachunki_wydzielone_x_62_2015.xlsxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-23 12:31:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-23 12:31:45
  • Liczba odsłon: 503
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350405]

przewiń do góry