UCHWAŁA   NR X/68/2015

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z  DNIA 17 WRZEŚNIA 2015 ROKU

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację w  partnerstwie z  Gminą  Miasto  Sochaczew  przedsięwzięcia pn. „Przebudowa  dróg  dojazdowych  do  mostu  na  rzece  Bzurze 
w  ciągu  ulicy  Płockiej  stanowiącej  drogę  gminną  nr  381079W  w  Sochaczewie wraz z remontem mostu”,  dofinansowanego  ze  środków   Programu  Rozwoju  Gminnej  i  Powiatowej  Infrastruktury  Drogowej  na  lata  2016 - 2020

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5  czerwca  1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala,
co następuje
:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na realizację przez Powiat Sochaczewski w partnerstwie z Gminą Miasto Sochaczew  przedsięwzięcia pn. „Przebudowa  dróg  dojazdowych  do  mostu  na  rzece  Bzurze  w  ciągu  ulicy  Płockiej  stanowiącej  drogę  gminną  nr  381079W  w  Sochaczewie wraz z remontem mostu”,  dofinansowanego  ze  środków   Programu  Rozwoju  Gminnej  i  Powiatowej  Infrastruktury  Drogowej  na  lata  2016 – 2020.

.

§ 2

 

Na realizację przedsięwzięcia o którym mowa w § 1 zabezpieczone  będą 
w budżecie Powiatu  Sochaczewskiego  na  2016 rok środki finansowe w  kwocie  300 000 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie

 

§ 4

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W  związku  z  planowanym  naborem  wniosków  do  nowego  Programu  Rozwoju  Gminnej  i  Powiatowej  Infrastruktury  Drogowej  na  lata  2016 – 2020,  realizowanego  przez  Ministerstwo  Infrastruktury  i  Rozwoju,  będącego  następcą  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych,  Gmina  Miasto  Sochaczew  postanowiła  złożyć  wniosek 
o  dotację  celową  na  przebudowę  dróg  dojazdowych  do  mostu  na  rzece  Bzurze  w  ciągu  ulicy  Płockiej  stanowiącej  drogę  gminną  nr  381079W  w  Sochaczewie wraz z remontem mostu.

Celem  programu  będzie  wdrożenie  standardów  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  poprzez  tworzenie  bezpiecznej,  spójnej,  zrównoważonej  i  przyjaznej  użytkownikowi  sieci  drogowej  w  wymiarze  lokalnym.

 

Ustalono  wstępne  kryteria  oceny  złożonych  wniosków:

1)      znaczenie  zadania  dla  realizacji  infrastruktury  drogowej  w  sposób  gwarantujący  podwojenie  poziomu  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,

2)      znaczenie  zadania  dla  rozwoju  spójnej  sieci  dróg  publicznych  na  obszarze  województwa,

3)      wpływ  zadania  na  poprawę  dostępności  komunikacyjnej  w  szczególności  obszarów  wiejskich,  lokalnych  ośrodków  gospodarczych,  inwestycji  publicznych  oraz  istotnych  dla  sprawnej  realizacji  zadań  państwa  w  kluczowym  znaczeniu  dla  bezpieczeństwa  obywateli  i  dla  transportu  drogowego,

4)      współpraca  w  zakresie  dofinansowania  realizacji  zadania  przez   jst  lub  inne  podmioty,

5)      kontynuacja  zadania.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  kryteria  wybrano  niżej  wymieniony  projekt:  Przebudowa  dróg  dojazdowych  do  mostu  na  rzece  Bzurze  w  ciągu  ulicy  Płockiej  stanowiącej  drogę  gminną  nr  381079W  w  Sochaczewie wraz z remontem mostu.”.

Planowany  koszt  w/w  zadania  zgodnie  ze  sporządzonym  kosztorysem  inwestorskim  wyniesie  6.000 000    brutto.

Powiat  będzie  partnerem  Gminy  Miasto  Sochaczew  w  realizacji  zadania.

 

Udział  finansowy  realizacji  przedmiotowego  zadania  przedstawia  się  następująco:

Gmina  Miasto  Sochaczew              2.700 000    brutto,

Powiat  Sochaczewski  (partner)         300 000    brutto,

pozostała  wysokość  kosztów  realizacji  zadania  zostanie  dofinansowana  w  ramach  Programu  Rozwoju  Gminnej i  Powiatowej  Infrastruktury  Drogowej  na  lata  2016 – 2020  (nie  więcej  niż  50%  wartości  zadania).

Uchwała  będzie  stanowić  załącznik  do  wniosku  o  dofinansowanie  zadania.

W  związku  z  powyższym  podjęcie  uchwały  uważa  się  za  zasadne.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-23 08:00:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-23 08:00:18
  • Liczba odsłon: 504
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356348]

przewiń do góry