UCHWAŁA  NR X/67/2015

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  17 WRZEŚNIA 2015 ROKU

 

 

w  sprawie  przekazania  skargi    do  rozpatrzenia 

Wojewodzie  Mazowieckiemu

 

 

 

Na  podstawie  art.  231  w  związku  z  art.  229  pkt.  2  i  pkt.  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  z  2013 r.,  poz.  267  z późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Przekazuje  się skargę Pana  Janusza  Zdanowskiego na działalność  Starosty  Sochaczewskiego  w  sprawie  z  zakresu  ustawy  z  dnia  17  maja  1989  roku  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  -  Wojewodzie  Mazowieckiemu, jako  organowi  właściwemu  do jej  rozpatrzenia.

 

§  2

 

 

Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  do  przekazania  skargi, o  której  mowa  w §  1  Wojewodzie Mazowieckiemu oraz do poinformowania  skarżącego  o    jej  przekazaniu.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W  dniu  28  maja  2015  roku  wpłynęła  do  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  skarga  Pana  Janusza  Zdanowskiego  (sygnowana  data  18  maja  2015r.) na  działania  Starosty  Sochaczewskiego  w  sprawie z zakresu  ustawy  z  dnia  17  maja  1989  roku  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.U.  z  2015 r., poz.  520  z późn. zm.).  W  skardze  tej  skarżący  zarzuca  Staroście  Sochaczewskiemu  -  jako  organowi  administracji  geodezyjnej  i  kartograficznej  -  niewłaściwe  załatwienie  jego  wniosku  o  udzielenie  (udostępnienie)  mu  żądanych danych  geodezyjnych.  Zgodnie  z  dyspozycją  art.  229  pkt.  4  ustawy 
z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  z  2013 r.,  poz.  267  z  późn. zm.)  -  jeżeli  przepisy  szczególne  nie  określają  innych  organów  właściwych  do  rozpatrzenia  skargi  -  organem  właściwym  do  rozpatrzenia  skargi  dotyczącej  zadań  lub  działalności  starosty,  z  wyjątkiem  spraw  określonych  w  pkt.  2  tego  artykułu  ustawy  - jest  rada  powiatu.  Przepis  ten  koresponduje  zatem  z  normą przepisu  art.  229  pkt.  2  Kodeksu postępowania administracyjnego,  zgodnie  z  którą 
-  do  rozpatrzenia  skargi  dotyczącej zadań  lub  działalności  organów  wykonawczych jednostek  samorządu  terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w  sprawach  należących  do  zadań  zleconych  z  zakresu  administracji  rządowej  właściwy  jest  wojewoda lub organ wyższego stopnia.

 

Stosownie  do  treści  przepisu  art.  6 a  ust.  3  w  związku  z  art.  6 a  ust.  1  pkt.  2  lit. b  ustawy  z  dnia  17  maja  1989  roku  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  -  starosta  wykonuje  zadania  z  zakresu  tej  ustawy  jako  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej.  Do  zadań  starosty  określonych  przepisami  prawa  geodezyjnego i  kartograficznego  należy  m.in.  prowadzenie  ewidencji  gruntów  i  budynków oraz udostępnianie  informacji 
z  tej  ewidencji  w  formie  i  na  zasadach  określonych  ustawą. Nadzór  nad  realizacją  zadań  z  zakresu  prawa  geodezyjnego  i  kartograficznego -  w  myśl  przepisu  art.  6 a  ust. 1 pkt.  1  lit.  b  ustawy  jw.  -  sprawuje  wojewoda,  wykonujący  przypisane  mu  prawem  kompetencje  przy  pomocy  wojewódzkiego  inspektora  nadzoru  geodezyjnego 
i  kartograficznego  jako  kierownika   inspekcji  geodezyjnej  i  kartograficznej,  wchodzącej  w  skład  zespolonej  administracji  rządowej  w  województwie.  Wobec  faktu,    istotą  skargi jest  niewłaściwe  (zdaniem  skarżącego)  wykonywanie  przez  Starostę  Sochaczewskiego (jako  organu  administracji  geodezyjnej  i  kartograficznej)  zadań 
z  zakresu  powołanej  wyżej  ustawy  - do   jej  rozpoznania  właściwy  jest  Wojewoda  Mazowiecki,  a  nie  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

            W  tym  stanie  formalno – prawnym  sprawy  -  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie 
-  działając  na  podstawie  art.  231  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  postanowiła  przekazać  przedmiotową  skargę  Wojewodzie  Mazowieckiemu,  jako  organowi  właściwemu  do  jej  rozpatrzenia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-23 07:57:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-23 07:57:42
  • Liczba odsłon: 528
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350827]

przewiń do góry