UCHWAŁA NR X/65/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 17 września 2015 roku

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Nadaje się statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu  w Sochaczewie.

 

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr LI/231/2006  Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Sochaczewskiego.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

Organem właściwym do nadania statutu jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – w niniejszej sprawie Rada  Powiatu w Sochaczewie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie dotychczas funkcjonowało na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 października 2006 r., Nr LI/231/2006.

W związku ze zmianami przepisów regulujących zakres działania PCPR, w tym w szczególności nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz.332 ) wprowadza się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Wobec powyższego uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Załącznik do uchwały Nr X/65/2015

         Rady Powiatu w Sochaczewie

           z dnia 17 września 2015 roku

 

STATUT

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W SOCHACZEWIE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie zwane dalej „Centrum” jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Sochaczewskiego.

2.      Siedziba Centrum mieści się w Sochaczewie, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65.

  1. Obszar działania Centrum obejmuje teren Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 2

 

     Centrum działa w szczególności na podstawie:

1)      ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy;

2)      ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r., poz.332 z późn. zm.);

3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

4)      ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz.1493 z późn. zm.);

5)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

6)      ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);

7)      uchwały Nr VII/31/99 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 14 maja 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie;

8)      statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie;

9)       innych aktów prawnych właściwych do zakresu prowadzenia spraw.

ROZDZIAŁ II

ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

§ 3

1.      Centrum wykonuje określone w przepisach prawa zadania własne Powiatu Sochaczewskiego z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych nie zastrzeżone dla innych jednostek oraz z zakresu administracji rządowej, określone w przepisach prawa jako zadania zlecone powiatu.

2.      Centrum realizuje także inne zadania Powiatu Sochaczewskiego przewidziane w przepisach prawa i podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb.

 

§ 4

 Zadania Centrum wynikają z przepisów prawa i dotyczą w szczególności:

1)      prowadzenia spraw związanych  z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez organizowanie różnych form opieki zastępczej;

2)      realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

3)      działań związanych  z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej;

4)      prowadzenia spraw z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5)      realizacji zadań  wynikających z rządowych programów pomocy społecznej i pieczy zastępczej;

6)      sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia , domów pomocy społecznej, oraz rodzinnej pieczy zastępczej;

7)      innych spraw przewidzianych przez przepisy prawa.

 

 

§ 5

 

Przy realizacji swoich zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

§ 6

 

1.      Działalnością Centrum kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

2.      Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz.

3.      Dyrektor Centrum odpowiada za realizację zadań, w szczególności za:

1)      wdrożenie struktury organizacyjnej Centrum,

2)      prowadzenie polityki kadrowej,

3)      sporządzanie planów finansowych i ich realizację,

4)      planowanie i wytyczanie kierunków działania Centrum.

4.      Dyrektor Centrum jest służbowo przełożonym wszystkich pracowników Centrum.

5.      Dyrektor Centrum wydaje z upoważnienia Starosty decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej należących do właściwości Powiatu Sochaczewskiego.

6.      Dyrektor Centrum zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

7.      Dyrektor Centrum działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Sochaczewie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Centrum i ponosi odpowiedzialność za całokształt jego funkcjonowania.

8.      Dyrektor Centrum składa Radzie Powiatu sprawozdania z działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 7

 

1.      Centrum jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

2.      Podstawą działalności Centrum jest roczny plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową Powiatu.

3.      Centrum prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.      Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.

5.      Majątek Centrum jest mieniem Powiatu Sochaczewskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działaniami statutowymi.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 8

Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 9

 Zmiany w Statucie Centrum dokonywane są w trybie określonym dla jego uchwalenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-23 07:37:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-23 07:37:37
  • Liczba odsłon: 517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356262]

przewiń do góry