UCHWAŁA  NR X/64/2015

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 17 WRZEŚNIA 2015 ROKU

 

zmieniająca  uchwałę  Nr VI/34/2015 z dnia 30 marca 2015r. w  sprawie  określenia  zadań,  na  które  przeznacza  się  środki 

Państwowego   Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2015 roku

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013r. poz. 595  z  późn.  zm.)    i  art.  35 a  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:

 

§  1

 

W  uchwale Nr  VI/34/2015  Rady  Powiatu w Sochaczewie z  dnia  30 marca 2015 roku  w  sprawie   określenia  zadań,  na  które  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2015 roku,  wprowadza  się  następujące  zmiany:

 

1)  pierwsze zdanie  §  1,  otrzymuje brzmienie:

„Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane  Powiatowi Sochaczewskiemu przez Zarząd tego Funduszu w wysokości 1.296.059,00 zł, przeznacza się w 2015 roku na realizację niżej wymienionych zadań:”

 

2)        w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej  - 769.800,00 zł.

                                             

3)        w § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4)  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                                                                          - 151.259,00 zł.   

 

4)        w § 1 pkt. 5  otrzymuje brzmienie:

„5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów                                                   -   260.000,00 zł.”    

 

§  2

 

 

 Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu w Sochaczewie.

 

§  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z uzyskaniem dodatkowych środków z PFRON w wysokości 51.989 zł zachodzi konieczność ich rozdysponowania na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 

Przedstawiony projekt zakłada:

- zwiększenie o kwotę  30.000 zł środków na działalność warsztatu terapii zajęciowej,

- zwiększenie o kwotę 41.989 zł środków na likwidacje barier funkcjonalnych,

- zmniejszenie o 20.000 zł środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,    ortopedyczny i środki pomocnicze.

 

            Projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-23 07:20:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-23 07:20:43
  • Liczba odsłon: 523
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356498]

przewiń do góry