Sochaczew, 3.07. 2015r

RŚ.A.6341.3.2015

 

 

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2 i 5,  art. 128 ust. 1, art. 131, art.135, pkt 3 i art. 140 ust. 1  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) i art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r, poz.267 ), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Brochów,

 

o r z e k a m

 

 1. Udzielić Gminie Brochów pozwoleń wodnoprawnych na:

   

 1. wykonanie urządzeń wodnych :

   

 1.  studni głębinowej nr 1 odwierconej systemem udarowo – okrętnym  osiągając głębokość 43,2 m – 50,0 m3/h przy depresji s = 4,6 m o współrzędnych geograficznych  N 52017′46.5″     E 20017′26.2″,

 2.  studni głębinowej nr 2 odwierconej systemem udarowo – okrętnym  osiągając głębokość 46,0 m – 60,0 m3/h przy depresji s = 3,1 m o współrzędnych geograficznych  N 52017′46.3″     E 20017′29.6″,

na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 96 i 95/2, obręb geodezyjny Konary Łęg, gm. Brochów, powiat sochaczewski,  

    

2. szczególne korzystanie z wód, polegające na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez eksploatację ujęcia składającego się ze studni nr 1 i nr 2, eksploatowanych w ramach zasobów eksploatacyjnych  w wysokości Qe = 110,0 m3 /h przy depresji  S = 3,1 – 4,6m, ustalonych w „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych składającego się z dwóch studzien na potrzeby wodociągu grupowego „Konary” dla gminy Brochów, w miejscowości Konary” sporządzonej przez  mgr Dariusza Kuberskiego  w 2015r, zatwierdzonej decyzją Nr 128/15/PŚ.G przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 15.06.2015r., znak: PŚ-II.7431.22.2015.MB w celu zaopatrzenia mieszkańców gminy Brochów, w ilości :

 

Qmax h  = 107,0 m3/h

Qśr.d. = 1 850,0 m3/d

Qmax.roczne = 600 000 m3/r.

        

 

 

 

 

II. Zobowiązać użytkownika ujęcia do:

 

 1. prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej poprzez pobieranie wody w ilościach     odpowiadających zaspokojeniu faktycznych potrzeb użytkownika, nie dopuszczając do jej marnotrawienia,

 2. użytkowania ujęcia w taki sposób, aby ilość pobieranej wody nie wykraczała poza wartości wydajności eksploatacyjnej określonej dla ujęcia,

 3. utrzymywania w stałej sprawności technicznej urządzeń służących do poboru, rozprowadzania i uzdatniania wody,

 4. prowadzenia systematycznej konserwacji studni poprzez utrzymywanie w należytym stanie obudowy studni i kontrolowanie szczelności przewodów, armatury                       i obudowy,

 5. prowadzenia codziennej kontroli ilości pobieranej wody w studniach – pomiary prowadzić należy raz dziennie o określonej porze,

 6. prowadzenia systematycznych obserwacji poziomu zwierciadła wody w studniach        ( nie rzadziej niż raz na kwartał) i notowania wyników tych obserwacji w książce eksploatacji studni,

 7. prowadzenia systematycznej kontroli jakości wody, zaleca się wykonywanie analiz fizyko-chemicznych, bakteriologicznych z częstotliwością określoną przepisami sanitarnymi w tym zakresie,

 8. przekazywania wyników prowadzonych pomiarów do Starostwa Powiatowego          w Sochaczewie.

   

  III. Pozwolenia wodnoprawnego  określonego w pkt I.2 wydaje się na 20 lat,  tj. do dnia 3 lipca  2035r.

   

  IV. Niniejsze  pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

   

   

  U z a s a d n i e n i e

   

                        W dniu 8 czerwca  Gmina Brochów wystąpiła  z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych -  studni nr 1 i nr 2 oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych   zlokalizowanego na  działkach nr 96 i nr 95/2, obręb geodezyjny Konary – Łęg, gm. Brochów, eksploatowanego dla potrzeb wodociągu grupowego „KONARY”  w ilości : Q maxh = 107 m3/h, Q śr.d = 1 850 m3/d,   Q max roczne = 600 000 m3/rok.

Wniosek został uzupełniony w dniu 16 czerwca 2015r.

 

Wnioskodawca przedłożył:

-„Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego  - obudowy studni nr 1 i nr 2 oraz na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągu grupowego „Konary” na potrzeby gminy Brochów w miejscowości : Konary ( działki ewid. nr 96 i 95/2 – Konary Łęg)”, który spełnia warunki określone w art.132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r – prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

- kopię „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych składającego się z dwóch studzien na potrzeby wodociągu grupowego „Konary” dla gminy Brochów, w miejscowości Konary,

- Decyzję Nr 128/15/PŚ.G znak: PŚ-II.7431.22.2015.MB wydaną w dniu 15 czerwca 2015r przez Marszałka Województwa Mazowieckiego,

- opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym.

           

Zgodnie z art. 61§4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2013r, poz.267) oraz art.127 ust.7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2015r, poz.469) strony postępowania zostały powiadomione o toczącym się postępowaniu oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania ewentualnych uwag i zastrzeżeń.

 

W czasie trwania postępowania strony nie wniosły żadnych uwag, dotyczących warunków jego wydania.              

 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stwierdzono, iż nie ma przeszkód faktycznych i formalnoprawnych do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na warunkach określonych                w orzeczeniu niniejszej decyzji.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

1.      Urząd Gminy w Brochowie (+ jeden egzemplarz do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brochowie do zwrotu do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie     z adnotacją o okresie uwidocznienia).

2.      Właściciele działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania studni nr 1 i nr 2,   adresy w aktach sprawy – obwieszczenie.

3.      A/a.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malinowska Bogusława
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-03 16:09:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Malinowska Bogusława
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-03 16:09:50
 • Liczba odsłon: 512
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352000]

przewiń do góry