Uchwała Nr IX/57/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

 

w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącymNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§1

 

1.    Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2015 r. szkoły ponadgimnazjalne, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym:

 

1)        Liceum Profilowane z siedzibą w Sochaczewie przy ul. M.J. Piłsudskiego 63,

2)        Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Sochaczewie przy ul. M.J. Piłsudskiego 63,

3)        Technikum Uzupełniające dla Dorosłych z siedzibą w Sochaczewie przy ul. M.J.    Piłsudskiego 63,

 

2.    Mienie pozostałe po likwidacji szkół, o których mowa w ust. 1 przejmie Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


                                                                UZASADNIENIE

Likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wynika z konieczności realizacji postanowień art.7 ustawy z dnia

19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.).

Powyższe przepisy ustawy wprowadzającej reformę szkolnictwa ponadgimnazjalnego nakazują likwidację:

-        - z dniem l września 2012 r. klasy pierwszej, a w latach następnych kolejnych klas m.in.: trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

-            -   z dniem 1 września 2013 r. klasy pierwszej, a w latach następnych kolejnych klas dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych.

Zamiar likwidacji tych szkół został wyrażony w Uchwale Nr V/29/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 lutego 2015 r. i pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Podjęcie uchwały ma na celu dostosowanie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego do obowiązujących przepisów prawa.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-01 13:54:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-01 13:54:37
  • Liczba odsłon: 504
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340705]

przewiń do góry