Uchwała Nr IX/56/2015
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§1

 

   1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2015 r. szkoły ponadgimnazjalne, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym:

1)        Liceum Profilowane z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Chopina 99a,

2)        Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Chopina 99a,

 

   2. Mienie pozostałe po likwidacji szkół, o którym mowa w ust. 1 przejmie Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.
§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§3

 

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa   Mazowieckiego.


UZASADNIENIE

Likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wynika z konieczności realizacji postanowień art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia

2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.).

Powyższe przepisy ustawy wprowadzającej reformę szkolnictwa ponadgimnazjalnego nakazują likwidację z dniem l

września 2012 r. klasy pierwszej, a w latach następnych kolejnych klas dotychczasowych szkół m.in.: trzyletniego

liceum profilowanego dla młodzieży i dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży.

Zamiar likwidacji tych szkół został wyrażony w Uchwale Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia

26 lutego 2015 r. i pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Podjęcie uchwały ma na celu dostosowanie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego do obowiązujących

przepisów prawa.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-01 13:49:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-01 13:49:48
  • Liczba odsłon: 510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356554]

przewiń do góry