Uchwała Nr IX/59/2015


  Rady Powiatu w Sochaczewie


z dnia 25 czerwca 2015 roku

 

w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt.1 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.         Z dniem 31 sierpnia 2015 r. przekształca się Technikum Uzupełniające dla Dorosłych z siedzibą w Sochaczewie przy ul. M. J. Piłsudskiego 51, wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Sochaczewie przy ul. M. J. Piłsudskiego 51, wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

2.         Akt przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3.         Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych z dniem 31 sierpnia 2015 r. nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3  

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


UZASADNIENIE

Przekształcenie z dniem 31 sierpnia 2015 r. Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego spowodowany jest określonym w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wymogiem likwidacji z dniem 1 września 2013 r. klasy pierwszej, a w latach następnych kolejnych klas dotychczasowego technikum uzupełniającego dla Dorosłych. Jednocześnie art. 8 ust. 1 pkt 5 tej ustawy umożliwia organom prowadzącym te szkoły przekształcenie ich w licea ogólnokształcące dla dorosłych - w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.. W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, utworzonym w wyniku przekształcenia technikum uzupełniającego dla dorosłych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.) prowadzone będą klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z powyższym wymogiem.

Przedmiotowe przekształcenie umożliwi absolwentom zasadniczych szkół zawodowych uzupełnianie wykształcenia i zdobycie świadectwa dojrzałości.


zalacznik_nr_1_akt.docx
zalacznik_nr_2_statut.docxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-01 12:17:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-01 12:21:53
  • Liczba odsłon: 522
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350706]

przewiń do góry